Uchwały i stanowiska

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

UCHWAŁA NR 6 z dn. 21.03.2022

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” postanawia przekazać ze swojego budżetu cztery tysiące zł na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Środki będą rozdysponowane w następujący sposób: 600 zł dla czternastoletniego chłopca z Odessy na instrument muzyczny (będzie kontynuował naukę w szkole muzycznej), 500 zł będzie przekazane na konto Zarządu Regionu (na koszty wynajmu mieszkania dla uchodźców) oraz 2900 zł będzie przekazane na konto Caritas Polska.

Przyjęto jednogłośnie.

Status Pracownika UMK

Toruń, Bydgoszcz, 03.03.2022

Stanowisko Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” przyjęte w dn. 21.02.2022

Z ogromnym niepokojem obserwujemy coraz głębszy dysonans pomiędzy deklarowaną przez Władze Uniwersytetu troską o pracowników a rzeczywistym traktowaniem naszych praw i godności. Systematyczne, programowe zastępowanie tradycyjnego systemu przedstawicielskiego (rady jednostek organizacyjnych, związki zawodowe) przez organy nominowane lub podległe Rektorowi zmienia Uniwersytet w korporację  zarządzaną za pomocą wielokrotnie zmienianych odgórnych zarządzeń,  w której jedynym źródłem informacji mają być listy JM do pracowników i strona internetowa moderowana przez organy władzy. W tej sytuacji prawa pracownicze stają się iluzoryczne i są wielokrotnie łamane przez „nominatów” różnych szczebli zarządzania uczelnią.

Z troską i niepokojem obserwujemy narastające zniechęcenie pracowników do zaangażowanej i wydajnej pracy w warunkach spadku realnej wartości płacy oferowanej za tę pracę i wobec  niedostrzegania, a w konsekwencji niedoceniania  wysiłków,  zarówno na polu dydaktycznym, organizacyjnym, jak i naukowym, podejmowanych dla dobra i  w imieniu uczelni!

Realna troska o pracownika podczas całego okresu zatrudnienia a nawet po osiągnięciu przez niego wieku emerytalnego była dotychczas wyznacznikiem kultury i tradycji akademickiej; przez dziesięciolecia wyzwalała wspólne dobro dla całej uczelnianej  społeczności. Sformalizowane działania administracji, w tym w sferze socjalnej, bezduszne traktowanie osób w wieku przedemerytalnym, brak docenienia i realnej oceny działalności dydaktycznej pracowników  o bogatym doświadczeniu,  to nie jedyne przykłady działań (lub ich braku) boleśnie odczuwanych przez społeczność akademicką. O bolączkach tych pracownicy,   niestety, z braku zaufania, nie  mówią otwarcie, a ich reakcją jest  odwracanie się od  Uczelni i myśl o jak najszybszym  odejściu; jeśli nie rzeczywistym, to mentalnym - Uczelnia już nie jest dla wielu pracowników „Ich Uczelnią”-  już się z nią nie identyfikują!

W odczuciu  pracowników zajmujących się  dydaktyką, w efekcie różnych zmian, jakie wprowadzono w ciągu kilku ostatnich lat, student na uczelni ma znacznie wyższy status niż pracownik (sic!), cieszy się większą troską Władz UMK i ma więcej kryteriów do oceny wykładowcy, niż  pracownik  w stosunku do studenta. Należy pamiętać, że w świetle przepisów, wyniki ankiet, poza hospitacjami, są głównym kryterium oceny pracy dydaktycznej. W naszym przekonaniu, ankiety wypełniane przez studentów nie są reprezentatywne -  ze swej istoty nie są sprawiedliwe i obiektywne, zatem nie mogą być traktowane jako  podstawa  oceny pracownika.

Wobec znanych nam niepokojących sygnałów, apelujemy do Władz Uczelni o podjęcie rzeczywistego dialogu ze związkami zawodowymi i nie traktowanie nas w sposób instrumentalny – do rozwiązywania niewygodnych dla władzy problemów. Należy mieć tu na uwadze, zarówno ważkość rozwiązywanych spraw oraz fakt, że działalność związkowa prowadzona jest poza normalnymi obciążeniami  pracowników kosztem ich czasu wolnego (i często przy nieukrywanej „niechęci”  przełożonych).

Apelujemy też do pracowników UMK o zwiększenie zaangażowania w działalność związkową, nie tylko w okolicznościach, kiedy decyzje władz naruszą ich dotychczasowe uprawnienia.  Troska o prawa pracownicze, poprawę warunków pracy i płacy, sprawiedliwą ocenę, docenienie dobrej pracy oraz nie dyskryminowanie pracowników powinna być  celem działań przełożonych. Obojętność społeczności akademickiej na te problemy staje się przyczyną, z jednej strony, zjawiska „arogancji władzy”, a z drugiej, zaniku zaangażowania pracowników  we wspólne dobro, jakim powinna  być każda  Uczelnia.

UCHWAŁA NR 13 z dnia 22.11.2021

UCHWAŁA NR 13 z dnia 22.11.2021

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” przy UMK stanowczo protestuje przeciwko zapisom, które pojawiły się w regulaminie świadczeń socjalnych obowiązującym od 01.01.2022 r.
1. Zaliczanie do miesięcznego przychodu rodziny wnioskodawcy przychodów nieujętych w zeznaniu podatkowym (w tym stypendiów , alimentów,  zasiłków, świadczeń 500+,  świadczeń uzupełniających dla emerytów).
2. Umieszczenie dofinansowania udziału w wycieczce organizowanej przez związki zawodowe w rozdziale dotyczącym wczasów jako alternatywy tych świadczeń.
Ad 1. Zapis taki jest sprzeczny z prorodzinną polityką związku „Solidarność”, ponieważ wymienione świadczenia okresowe mają najczęściej charakter socjalnego wspomagania rodziny.
Ad 2. Zapis ten praktycznie eliminuje to świadczenie dla pracowników
i emerytów, podczas gdy jest zapewnione dla innych grup uprawnionych.
Pragniemy podkreślić, że wycieczki organizowane przez związki zawodowe są formą działalności turystyczno-krajoznawczej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do wszystkich pracowników i emerytów, którzy w niewielkim stopniu korzystają z innych form dofinansowywanej działalności.
Wobec braku pełnego uzgodnienia wymienionych zapisów przez organizacje związkowe (pkt.1 – inny głos ZNP, pkt. 2 – inny głos Inicjatywy Pracowniczej), JM Rektor podjął decyzję sprzeczną ze stanowiskiem większości związków zawodowych działających przy UMK.
Na posiedzeniu KU NSZZ „S” w dniu 22 listopada 2021 r przyjęto powyższą uchwałę jednogłośnie.

Negocjacje w sprawie regulacji płac

Przedstawiamy korespondencję Komisji Uczelnianej z JM Rektorem, w związku z trwającymi rozmowami na temat regulacji płac. Negocjacje dotyczą, reprezentowanych przez naszą Komisję, pracowników z części toruńskiej UMK.

List pierwszy

List drugi

List trzeci

Opinia nt. projektu Statutu UMK

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy – Pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu!

Informujemy wszystkich Pracowników UMK, że jako Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zdecydowaliśmy o wyrażeniu, w drodze uchwały nr 8 z dnia 18 marca 2019 r., naszej NEGATYWNEJ OPINII wobec projektu Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (w wersji datowanej na dzień 4 marca 2019 r.).

Projekt nowego Statutu UMK, przekazany nam do zaopiniowania przez JM Rektora UMK w trybie przewidzianym w art. 34 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zawiera z punktu widzenia praw pracowniczych i związkowych cztery główne wady prawne:

1) naruszenie uprawnienia związków zawodowych do uczestniczenia przedstawicieli każdego z nich z głosem doradczym w posiedzeniach każdego organu kolegialnego Uniwersytetu;

2) brak koniecznego okresu przejściowego dla przepisów Statutu wprowadzających nagłą i daleko idącą zmianę podległości służbowej pracowników (stanowiącą konsekwencję afiliacji do dyscypliny naukowej), rozpoczynającego bieg od dnia wejścia w życie nowego Statutu i trwającego do dnia 1 stycznia 2021 r.;

3) brak należytej precyzji przy kształtowaniu treści paragrafu 100 Statutu dotyczącego umów o pracę nauczycieli akademickich oraz związanych z nimi konkursów na zatrudnienie;

4) brak uprawnienia związków zawodowych do opiniowania uchwał Senatu UMK przyjmowanych w sprawie „Wewnętrznych systemów zapewniania jakości” w Uniwersytecie.

Nasze argumenty przedstawiliśmy szczegółowo w Uzasadnieniu do uchwały nr 8/2019 – plik do pobrania:

[uzasadnienie]

Po omówieniu naszych zarzutów wobec projektu, zwróciliśmy się jako KU do Członków Senatu UMK, który jest organem uprawnionym do uchwalenia Statutu, z prośbą o przyjęcie pod obrady propozycji czterech poprawek naprawiających przedstawione w uzasadnieniu naszej uchwały wady projektu Statutu UMK. Wyrażamy wielką nadzieję, że Członkowie Senatu UMK uwzględnią nasze propozycje w trakcie swoich prac nad projektem Statutu w czasie posiedzenia w dniu 16 kwietnia 2019 r. i wprowadzą je do treści tego aktu, działając w ten sposób w najlepszym interesie wszystkich Pracowników Uniwersytetu.

Cztery poprawki zaproponowane przez KU do projektu Statutu UMK – plik do pobrania:

[poprawki]

UCHWAŁA NR 3 z dn. 25.02 2019

UCHWAŁA NR 3 z dn. 25.02 2019

Komisja Uczelniana NSZZ ”Solidarność” przy UMK domaga się od władz uczelni powtórnego, tym razem zgodnego z obowiązującym stanem prawnym, wystawienia informacji o przychodach (PIT 11) za rok 2018 dla grupy nauczycieli akademickich. Informacja ta powinna obejmować koszty uzyskania przychodów z zastosowaniem art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym z 1991 r. (z późniejszymi zmianami) od całkowitych wartości przychodów uzyskanych za pracę o charakterze twórczym jaką jest praca nauczyciela akademickiego (art.116 ust.7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce, 2018).

Sprzeciw dla projektu Statutu

Uchwała KU NSZZ „Solidarność” przy UMK

nr 2
z dnia 4 lutego 2019 r.

Komisja Uczelniana na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2019 r. w związku z trwającym pierwszym etapem prac nad projektem nowego Statutu UMK, wyraża stanowczy sprzeciw wobec treści projektu statutu z dnia 1 lutego 2019 r. i przedstawia następujące krytyczne uwagi:

1) projekt w swojej drugiej wersji pogłębia ustawowy autorytarny system zarządzania uczelnią z praktyczną eliminacją ciał przedstawicielskich i absolutną władzą Rektora;

2) brak (poza senatem) udziału przedstawicieli związków zawodowych w gremiach wypowiadających się (decydujących) w sprawach pracowniczych i ogólnouczelnianych jest oczywistym łamaniem uprawnień związkowych i będzie powodem wystąpienia do Ministra NiSW za pośrednictwem właściwych organów związkowych (Rady KSN);

3) rozbudowana z nieznanych powodów struktura uczelni - nowo tworzone kolegia poza prowadzeniem szkół doktorskich nie mają żadnych zadań i uprawnień;

4) jest wstatut, wprowadzając wymóg zatrudniania minimum 70 pracowników naukowych na wydziale – bez żadnego okresu przejściowego – powoduje likwidację trzech wydziałów mających wysoką rangę naukową: Politologii i Studiów Międzynarodowych, Nauk o Ziemi oraz Pedagogiki; konieczne by w Statucie wprowadzony został okres przejściowy w tym zakresie od 1 października 2019 r. do końca kadencji w 2020.

Niniejsza uchwała jest konieczna z uwagi na fakt, że po spotkaniu z Rektorem przedstawicieli wszystkich związków zawodowych działających w UMK w dniu 29 stycznia br. – żaden z uzgodnionych postulatów związkowych nie został ujęty w drugiej wersji projektu Statutu UMK.

Uchwała nr 8 KU NSZZ „S” - NIE dla zmiany logo UMK

Uchwała nr  8  KU NSZZ „S”  - zmiany w logo UMK

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w dniu 13.X.2014

Członkowie Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” podjęli 2 uchwały oraz wystosowali apel do pracowników UMK.

Obie uchwały zostały podjęte w wyniku dyskusji związanej ze sprawą redukcji etatów na Wydziale Chemii. Problem dotyczy licznej grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

więcej

odpowiedź J.M Rektora na uchwałę KU NR 14/2014

Stanowisko Komisji Uczelnianej

STANOWISKO Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność  ” przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21.X.2013 r

KU NSZZ Solidarność przy UMK w Toruniu wyraża swój głęboki niepokój z powodu prób ograniczania uprawnień Przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność oraz całej Rady KSN, w kwestiach związanych z reprezentowaniem Rady KSN na zewnątrz.
W sprawie przynależności do Equality Committe i wysyłania tam naszego przedstawiciela popieramy w pełni stanowisko kolegi Przewodniczącego Edwarda Malca.

Uważamy, że przedmiotowa sprawa wymaga dogłębnego przemyślenia i przedyskutowania, bez zbędnego pośpiechu. Co więcej, za naganne uznajemy pomijanie i stawianie innych członków Rady, poza zwolennikami danego pomysłu, przed faktem dokonanym. Nie możemy motywować zbyt pośpiesznego podejmowania decyzji w sprawie naszego uczestnictwa w Komitecie Równości tym, że „niemal wszystkie centrale związkowe z obszaru edukacji i szkolnictwa wyższego są reprezentowane w tej organizacji”. „Owczy pęd” nigdy nie powinien sankcjonować naszego postępowania!

NSZZ Solidarność charakteryzuje to, że od zarania swojego istnienia stoi na straży praw, wolności  i godności każdego człowieka, niezależnie od płci, wieku, zdrowia, zdolności czy wykształcenia.
W związku z tym nie ma powodu, aby ten fakt udowadniać w jakikolwiek inny sposób.

Źle pojęta postępowość i poprawność polityczna nigdy nie powinna być argumentem skłaniającym nas do bezkrytycznego popierania i wstępowania do jakichkolwiek krajowych czy międzynarodowych organizacji, jeżeli ich cele, aczkolwiek szczytne i słuszne, oparte są na podłożu ideologicznym, które budzi nasze poważne wątpliwości.

Zwracamy się do wszystkich członków Rady Krajowej Sekcji Nauki o rozważenie czy mogą wziąć na swoje barki odpowiedzialność za wplątanie Naszego Związku w obszar szkodliwej i niebezpiecznej ideologii gender.

Perfidia i zdradliwość tej ideologii polega na tym, że tematyka gender najczęściej pojawia się w kontekście edukacji i jest ogólnie kojarzona jedynie z walką przeciw dyskryminacji płci, czyli czymś poniekąd bardzo słusznym i postępowym. Studia gender są prowadzone na renomowanych uczelniach a trenerzy gender reklamują swoje warsztaty w szkołach, przedszkolach, etc. Istnieją towarzystwa i stowarzyszenia edukacji o takich celach, zajmujące się sprawami i praktykami, które jak wynika z listu koleżanki Marii Kotełko, są teraz proponowane także KSN-owi. Za tymi instytucjami stoją organizacje o zasięgu światowym (ONZ), europejskim (UE) czy państwowym (ministerstwo edukacji, ministerstwo zdrowia) (Niedziela Ogólnopolska 24/2013 , str. 40-43) oraz (jak się dowiadujemy, o zgrozo!) także krajowe i międzynarodowe organizacje związkowe .

Czy wiedząc czym w rzeczywistości jest ideologia gender mamy się poddać presji tej ideologii? Czy mamy dać się ogłupić zapleczem takich autorytetów, jak wymienione wyżej organizacje i struktury?

Nie należy także pomijać faktu, że w naszej organizacji jest duże grono osób wierzących i praktykujących, które nie chciałyby obciążać swojego sumienia przynależnością do organizacji ateistycznych i lewackich, wrogich Bogu i wierze.
Warto przypomnieć, że preambuła naszego Statutu zawiera zapis mówiący o tym, że nasze „działania opierają się na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej”, a jednym z celów naszych działań jest „umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego”. Ideologia gender jest tego dokładnym zaprzeczeniem.
Uważamy więc, że zupełnie niepotrzebne, a nawet wręcz szkodliwe jest delegowanie naszego przedstawiciela do Komitetu Równości ETUCE.

W imieniu KU NSZZ „Solidarność”
Przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Przewodniczący
/-/Stanisław Biniak

Stanowisko otrzymują;
1. Przewodniczący KK NSZZ „S”, kol. Piotr Duda
2. Przewodniczący Sekretariatu Oświaty i Nauki NSZZ „S”
3. Przewodniczący KSN NSZZ „S”, kol. Edward Malec
4. KZ NSZZ „S” Uczelni