nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 11.06.2003r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w dn. 11.06.2003r

     Odbyło się ostatnie przed wakacjami zebranie Komisji Uczelnianej NSZZ "S".

     Na wstępie Przewodniczący Związku, kol. Stanisław Biniak przywitał wszystkich obecnych oddał głos gościowi prof. Andrzejowi Wojciechowskiemu.

     Prof. A. Wojciechowski opierając się na swych licznych kontaktach z naukowcami i politykami krajów europejskich również członkami Parlamentu Europejskiego, przybliżył członkom KU atmosferę panującą w Parlamencie Europejskim. Okazuje się, że istnieje bardzo silne ugrupowanie posłów chrześcijańskich, które z determinacją walczy przeciw różnym próbom ustanawiania antychrześcijańskich aktów prawnych. I tak np. w nagłaśnianej ok. rok temu sprawie przegłosowania przez parlament europejski antychrześcijańskiej, liberalnej ustawy m.in. proaborcyjnej, zapomniano podać, że przeszła ona przy różnicy jedynie 40 głosów ( na ok. 600 parlamentarzystów ). Obecnie znaczna część parlamentu europejskiego stanowczo sprzeciwia się projektowi preambuły konstytucji, w której nie ma odniesienia do Boga i odwołania się do wartości chrześcijańskich w procesie kształtowania się cywilizacji europejskiej. Profesor Wojciechowski zapoznał nas z materiałami: listem członkini parlamentu europejskiego Elizabeth Montfort, projektem preambuły oraz Manifestem Brukselskim. Dokumenty te można otrzymać w sekretariacie KU NSZZ "S". Po wysłuchaniu prof. A. Wojciechowskiego rozpoczęła się dyskusja. Wszyscy byli zgodni co do tego, że nie powinniśmy zlekceważyć tak ważnych informacji, ale zainicjować ruch poparcia dla polityków reprezentujących chrześcijańską opcję parlamentu europejskiego, a konkretnie w obecnej chwili przyłączyć się do protestu europejskiego przeciw projektowi preambuły.

     Zwrócono się z prośbą do p. Profesora o skontaktowanie się z p. E. Montfort w celu uzyskania informacji dot. technicznych szczegółów.

     Podjęto uchwałę:

     UCHWAŁA NR 15

     KU NSZZ "Solidarność" przy UMK po zapoznaniu się z materiałami dot. projektu preambuły Traktatu Konstytucyjnego Uni Europejskiej, w tym z Manifestem Brukselskim, postanawia podjąć wszelkie działania w celu upowszechnienia Manifestu Brukselskiego i uzyskania poparcia dla określonego w nim stanowiska.

     Uchwała przyjęta została jednogłośnie

     Zastanawiano się w jaki sposób praktycznie tę uchwałę realizować. Zaproponowano opublikować artykuł w Tygodniku Solidarność, zawiadomić KSN oraz wszytskie KZ uczelni wyższych, Zarząd Regionu oraz Komisję Krajową, skontaktować się z NZS. Uznano również, że dobrym forum dla przekazania tych informacji będzie Walne Zebranie Delegatów "S" w dn. 27.06.03r.

Załącznik do Uchwały nr 15

Traktat założycielski Nowej Europy

     27 maja br. Prezydium (biuro) Konwencji Europejskiej pod przewodnictwem Valery'ego Giscard d'Estaing opublikowało projekt pierwszej części Traktatu Konstytucyjnego Uni Europejskiej.

     Tymczasem podczas Konferencji w Parlamencie Europejskim, która odbyła się 3 kwietnia br. na temat "Bóg i Europa", domagaliśmy się w "manifeście z Brukseli" uznania korzeni chrześcijańskich Europy, które ukształtowały naszą wspólną historię i naszą cywilizację. To podstawowe dziedzictwo pozwoliło zbudować Europę jako wspólnotę wartości opartych na poszanowaniu godności ludzkiej i praw człowieka, jej demokracji, wolności i odpowiedzialności, solidarności i pomocniczości oraz poszukiwania wspólnego dobra.

     Domagamy się, aby te odwołania się do tych źródeł zostały jasno wyrażone w preambule.

     Manifest z Brukseli jest w trakcie podpisywania w Parlamencie Europejskim i w Parlamentach Narodowych

     W każdym kraju są licznie podpisywane petycje w tej sprawie. We Francji zapoczątkowała tę akcję Fundacja Służby Politycznej ( la Fondation de Service Politique ).

Elizabeth MONTFORT


MANIFEST BRUKSELSKI
Wnioski konferencji Bóg i Europa? Wolność religikna i wolność polityczna w Traktacie założycielskim zjednoczonej Europy

Parlament europejski, 3 kwietnia 2003 r.
(wyciąg)

     My, Członkowie Parlamentu europejskiego, Członkowie Parlamentów narodowych i krajów kandydackich, Delegaci Konwencji Chrześijan dla Europy i Fundacji Służby politycznej, Reprezentując społeczeństwo obywatelskie Państw członków Uni Europejskiej w łączności z krajami kandydackimi, i jako wniosek prac konferencji w Brukseli "Bóg i Europa, która miała miejsce 3 kwietnia 2003 roku,
(...)

     Europa powstała z orginalnej i specyficznej syntezy, która łączy filozofię grecką, prawo rzymskie i kultury germańskie, celtyckie i słowiańskie właśnie dzięki przynależności jej ludów do chrześcijaństwa. Nie będąc wyłącznym źródłem naszej identyczności i nie wykluczając wkładu innych tradycji filozoficznych, czy duchowych, chrześcijaństwo ukształtowało w sposób determinujący naszą wspólną cywilizację dzięki wartościom wolności i odpowiedzialności, poszanowania godności ludzkiej i prawa, pomocniczości i solidarności. (...)

     I- Wolność religijna, wolność polityczna i status Kościołów

     Domagamy się w pierwszym rzędzie, aby w przyszłym Traktacie założycielskim zjednoczonej Europy została uznana religijność po to, aby zneutralizować wszelkie ideologiczne i polityczne pokusy instrumentalizacji ludów i religii. (...)

     II. Zasada godności osoby ludzkiej

     Poza tym domagamy się aby została uznana uniwersalna wartość zasady godności osoby ludzkiej we wszystkich jej przejawach. (...)

     Prawo do życia będąc nieodłącznym ontologicznym prawem każdego człowieka powinno być (...) honorowane i chronione od poczęcia az do naturalnej śmierci (...)

     Rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety tworzy podstawową komórkę społeczeństwa. (...)

     Jeżeli władze publiczne, w służbie wszystkich, biorą pod uwagę inne formy wspólnego życia ukazujące się w społeczeństwie, to nie mogą jednak ich zrównywać na płaszczyźnie prawnej z rodziną taką jaką tu zdefiniowaliśmy i której właściwy jej charakter powinien być chroniony. (...)

     (...) najsłabsi w społeczeństwie winni się znaleźć w centrum każdego projektu dotyczącego społeczeństwa op to, aby nastąpił trwały rozwój oparty na dostępie każdego do powszechnie uznanych praw ludzkich. Idzie tu nie tylko o dostęp do nauczania, służby zdrowia i zdobycia zawodu, ale też o uznanie godności ludzkiej i kultury życia.

     W dalszej części zebrania poruszono następujące sprawy:

 • kol. Sławomir Hinc przekazał informację z zebrania Krajowej Sekcji Nauki. Zebranie poświęcone było uchwaleniu budżetu. Zredagowano również opinię o prezydenckim projekcie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym". KSN uważa projekt za zły, kwalifikujący się do odrzucenia jako szkodliwy dla szkolnictwa wyższego. Dziwi fakt, że forsuje się różne kolejne projektu pomimo istnienia b. dobrego projektu przygotowanego przez NSZZ "Solidarność".

       UCHWAŁA NR 16

       KU NSZZ "Solidarność" przy UMK popiera w pełni opinię Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" dot. projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dn. 26.05.2003 przygotowanego przez zespół Prezydenta RP.

       Przegłosowano jednogłośnie

  Załącznik do Uchwały nr 16

  Projekt

  Warszawa 7.06.2003

  Opinia Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" o projekcjie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 26 maja 2003 r. przygotowanego przez Zespół Prezydenta RP

       Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność", po zapoznaniu się z treścią opracowanego przez Zespół Prezydenta RP projektu ustawy o szkolnictwie wyższym (www.frp.org.pl), uznaje przedstawiony projekt za materiał na tyle surowy i niekompletny, że jedynie w ograniczonym zakresie mógłby stać się punktem wyjścia do dalszych prac nad ustawą.

       Projekt Zespołu Prezydenta RP największą wagę przywiązuje do zmiany zasad zatrudnienia nauczycieli akademickich. Poważne przesunięcie kompetencji i możliwości wpływu na system szkolnictwa wyższego zaprojektowano wprowadzając nowy byt w prawie o szkolnictwie wyższym - Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Nie ma w tym projekcie ani jednego zapisu zmieniającego wyraźnie źle funkcjonujący model kariery akademickiej, przy jednoczesnym pozbawieniu stabilizacji w zawodzie większości nauczycieli akademickich.

       Projektowi brak jest ujęcia systemowego. Podejmując próbę rozwiązania jedynie części istotnych problemów szkolnictwa wyższego nie tworzy systemu spójnego. Przyjęta przez zespół przy pracy nad projektem zasada konsensusu okazała się bezwartościową w sytuacji gdy zastosowano ją wcześniej przy ustalaniu składu Zespołu. W najwyższych sprawach projekt petryfikuje stan obecny, bliski zapaści w sferze wyższych szkół publicznych. Wyni pracy Zespołu przypomina znaną zasadę oportunistycznego podejścia do zmian: "trzeba zmienić tak dużo, by naprawdę nic się nie zmieło". Przyjęcie projektu nie rozwiąże głównych problemów uczelni, natomiast tworzy zarzewie nowych konfliktów. Nie przyczyni się do rozwoju kadr naukowych i likwidacji luki pokoleniowej w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Nie przyczyni się też do większego zaangażowania środowiska uczelnianego i naukowego w rozwiązywanie problemów istotnych dla kraju.

       W sytuacji, gdy coraz powszechniejsze jest przeświadczenie, że to właśnie od kształtu ustaw edukacyjnych, a w szczególności od ustaw o szkolnictwie wyższym, będzie istotnie zależeć jakość życia Polaków i rola Polski w Europie w najbliższych dziesięcioleciach, stanowczo domagamy się opracowania przez ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu poprawionej wersji dokumentu "Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010" - z uwzględnieniem wyników przeprowadzonej dyskusji. Domagamy się też odtajnienia opracowania pt. "Raport o zasadniczych problemach szkolnictwa wyższego w polskim systemie edukacji narodowej" przygotowanego dla Prezydenta RP przez A. Janowskiego, A. K. Koźmińskiego, J. Woźnickiego i F. Ziejkę. Tezy prezentowane w przytoczonych dokumentach wymagają weryfikacji poprzez publiczną dyskusję przy wykorzystaniu środków komunikacji społecznej.

       Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" po analizie założeń stanowiących podstawę projektu "Prawo o szkolnictwie wyższym" Zespołu Prezydenta RP i podsumowaniu wniosków z szerokiej dyskusji prowadzonej od dawna w środowiskach akademickich, a także obecnie dla celów oceny projektu, stwierdza, że:

  • Przedtsawiony projekt całkowicie odbiega od nadziei jakie ożywiają społeczności akademickie uczelni polskich oczekujących radykalnych zmian i odejścia od niektórych obecnie obowiązujących praw.

  • Treści projektu ustawy nie wnoszą nowych rozwiązań systemowych do wyższego szkolnictwa i nauki polskiej, jakich należy oczekiwać w czasie radykalnych zmian politycznych i gospodarczych stanowiących wyzwanie dla Polski.

  • Projekt w zbyt wielu zapisach petryfikuje obecny system czyniąc go jedynie znacznie bardziej restrykcyjnym i wyraźnie służącym własnym interesom tylko niektórych grup akademickich.

  • Projekt poprzez swój ubogi i martwy charakter stanowi tylko nowelizację istniejącej ustawy o szkolnictwie wyższym i to nowelizację w wielu punktach zawężającą w swej istocie autonomię uczelni i wolności akademickie.


       Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" pozwala sobie przypomnieć autorom tekstu projektu oraz grupom wpierającym to przedsięwzięcie, że:

  • System szkolnictwa wyższego i nauki po odzyskaniu wolności przez Polskę w latach 90 ubiegłego wieku nie został zreformowany tak jak przystało w Rzeczpospolitej Polskiej i zachował strukturę, instytucje a także zwyczaje jakie zostały wykreowane według wzorów obowiązujących w Związku Radzieckim. Niewielkie poczynione zmiany maskowały tylko oczywistą prawdę.

  • Masowy odpływ z kraju najzdolniejszej wykształconej młodzieży i coraz bardziej zaznaczana niechęć do pracy naukowej w Polsce związane są nie tylko z poniżająco niskimi zarobkami średniej i młodszej kadry nauczycieli akademickich ale również ze żmudnym i bezsensownym w swej istocie modelem kariery naukowej. To właśnie rozumny, szybki i uczciwie kontrolowany awans ma niezwykły wpływ na rozwój myśli naukowej i postęp w cywilizowanym świecie.

  • Uporczywe pozostawanie polskich społeczności akademickich w kręgu hamujących nowoczesny rozwój ustaw, mnożenie różnych bytów jako struktur ponad-uczelnianych, podtrzymywanie kosztownego i dziwacznego systemu stopni i tytułów służy utrwalaniu oligarchicznej władzy i prowadzi do kreowania marnych elit intelektualnych, braku autorytetów i zaniku zasad etycznych.


  Krajowa Sekcja Nauki NSZZ SOLIDARNOŚĆ negatywnie opiniuje przedstawiony projekt Prawo o szkolnictwie wyższym, odrzuca go jako szkodliwy dla szkolnictwa wyższego w Polsce i stanowczo protestuje przeciwko dalszym etapom wdrażania tego projektu jako obowiązującego społeczności akademickie prawa.

 • przedstawiono sprawozdanie finansowe "S" za okres 1.01 - 31.05.2003 r

 • poinformowano o przeniesieniu rachunku bankowego NSZZ "S" do innego banku

 • zgodnie z zaleceniem z poprzedniego zebrania KU pytano o możliwość założenia w pobliżu Rektoratu bankomatu PKO - jest to rozpatrywane przez administrację Uczelni i banku. Pytano też o możliwość otrzymania przez KU telefonu komórkowego z puli Uczelni

 • przyznano zapomogę losową ciężko chorej pracownicy Stołówki nr I (uchw. nr 17)

     Kolejne zebranie Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" - 17.09.2003 r.

     Na zakończenie zebrania kol. Przewodniczący życzył wszystkim dobrego wypoczynku i udanego urlopu.

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium