nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Informacje z zebrania

INFORMCJA Z ZEBRANIA KU NSZZ "S" w dn. 24.I.2007r

     Na zebraniu obecnych było 16 członków KU. Zebranie prowadził Przewodniczący Związku kol. Stanisław biniak

 1. Przewodniczący przekazał ważne dla pracowników informacje uzyskane od JM Rektora. W związku z wejściem w życie zarządzenia ministra oraz zmianami w przepisach podatkowych istnieje konieczność przeredagowania umów o pracę w części dotyczącej wysokosci wynagrodzenia (wynika to ze zmiany wysokości nietórych dodatków funkcyjnych) oraz określenie części dochodów pracownika objetych prawem autorskim (o 50% kosztach uzysku). Wymiana umowy o pracę nie będzie związana z innymi zmianami warunków pracy i płacy. Nastąpi również zmiana sposobu naliczania wynagrodzenia pracowników rozliczanych w wymiarze godzinowym. Zamiast rozliczenia godzinowego będzie wynagrodzenie miesięczne. Zgodnie z deklaracją Kanclerza zmiany nastąpią w sposób zapewniający dotychczasową wysokość dochodów.

       Jednocześnie JM Rektor poinformował o umowie z PKP w sprawie ulgowych legitymacji na przejazdy. Otóż niezależnie od przysługującej nauczycielom akademickim ulgi w wysokości 37% na pociagi osobowe, II kl. (na legitymację parcownika), Uczelnia wykupiła ulgi: 50% na wszelkie pociągi. Cena ulgi wynosi 350 zł, z czego pracownik wpłaca 1/3 tej kwoty i podatek (+ZUS) od pozostałej części. Ulge tę może wykupić każdy pracownik.

       W bieżącym roku powraca zasada rozliczania delegacji wg rzeczywistych kosztów poniesionych przez pracownika. Ta informacja wywołała duży aplauz członków KU, gdyż o to wielokrotnie zabiegalismy. Pewnym utrudnieniem jest konieczność dołączania do delegacji biletów, ale wynika to z rozporządzenia ministra.

 2. Kol. Grzegorz Trykowski przedstawił swoje projekty usprawnienia obiegu informacji związkowej oraz promocji Związku.
  1. utworzenie serwisu przesyłanego przez pocztę elektroniczną
  2. utworzenie na stronie www forum dyskusyjnego
  3. uatrakcyjnienie gablot związkowych
  4. uaktualnienie informatora dla nowo przyjetych
  5. ulotki promujące Związek
 3. Kol. Irena Wiśniewska przedstawiła przesłany przez Dyrecję projekt zmian w regulaminie świadczeń socjalnych. Zmiany te dotyczą jedynie pożyczek mieszkaniowych i są korzystne dla pracowników. Pracownicy Coll. Medicum mają zamiar negocjować zmiany w regulaminie dot. wczasów indywidualnych. Chcą mianowicie, by dofinansowanie do wczasów indywidualnych przysługiwało co roku, ale tylko pracownikowi (z pominięciem członków rodziny). Proponują też inne drobne zmiany na korzyść pracownika, ale mają dotyczyć tylko pracownikom Coll. Medicum. propozycje te wywołały dyskusję. Część członków KU utożsamiła się z odobami samotnymi, które zawsze dostają najniższą kwotę dofinansowania i to na 1 osobę (a nie jak w rodzinie na kilka) i optowały za dofinansowaniem tylko dla pracownika. Kol. I. Wisniewska przypomniała, że fundusz socjalny tworzony jest z myślą głównie o osobach uboższych, wielodzietnych. Własnie do takich osób powinien on przede wszystkim trafiać. poza tym nie uwzględnianie członków rodziny jest absolutnie sprzeczne z ustawą o funduszu socjalnym. Dyskusja skończyła się stwierdzeniem Przewodniczącego, że wyrażamy zgodę na przedstawione propozycje zmian dotyczące pożyczek, natomiast nie będziemy zabiegać o wprowadzenie zmian proponowanych przez pracowników Coll. Medicum.
 4. Kol. Grażyna Gawrońska przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2006 rok oraz preliminarz budżetowy na 2007r.

       Rok 2006 zakończyliśmy z dobrym wynikiem finansowym - stan naszego konta zwiększył się o 10 tys. zł. w porównaniu z początkiem roku.

       Kol. G. Gawrońska zaproponowała następujące zmiany w preliminarzu budżetowym:

  • Zmniejszenie kwoty na zasiłki statutowe z 10 do 8% budżetu
  • Zmniejszenie kwoty na zapomogi losowe, sojalne, rzeczowe z 11 do 10%
  • Zwiększenie kwoty na dofinansowanie imprez kulturalnych i turystycz. z 15 do 17%
  • Zwiekszenie kwoty na narady, szkolenia, konferencje z 1 do 1.5%
  • Zwiekszenie kwoty na delegacje z 0.5 do 1%

       Zaproponowano też zmianę wysokosci zasiłku statutowego z tytułu zgonu członka rodziny z 200zł na 250 zł.

       Członkowie Komiosji Uczelnianej NSZZ "S" jednogłosnie przyjęli obie uchwały:
  nr 1 - zatwierdzenie preliminarza budżetowego, nr 2 - zmiana wysokosci zasiłku statutowego.

 5. Wolne wnioski i sprawy inne
  • Kol. Elzbieta Burkacka-Łaukajtys w imieniu Komisji Uczelnianej złożyła gartulacje kol. Krystynie Sulkowskiej-Tuszyńskiej z okazji obrony pracy habilitacyjnej
  • Jeden z członków KU zaproponował, by poprosić Władze Uczelni o mozliwość zapoznania sie "Solidarności" z treścią umów dot. spraw Bachotka.
  • Jedna z osób poinformowała, że na UAM w Poznaniu "Solidarność" zawarła umowę z Rektorem, zgodnie z którą każdy pracownik 2 lata przed emeryturą ma maksymalne wynagrodzenie.
  • Zaproponowano wynegocjowanie z Działem Socjalnym zakupu karnetów na basen i sztuczne lodowisko
  • Ustalono termin następnego zebrania - 28.II.2007r.
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium