Bez kategorii

Wycieczki nowy harmonogram

Wycieczki jednodniowe

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną (…)
zapala w sercach wierzących nadzieję i radość…”
Św. Jan Paweł II

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni nas pokojem i wiarą,  niech będzie źródłem siły w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość!   Życzymy wszystkim Członkom i Sympatykom „Solidarności”, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość, by wzmocniły naszego ducha.

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!!!
KU NSZZ „S”

Co z ankietami … ?

Co z ankietami oceniającymi pracę dydaktyczną nauczycieli akademickich ?

Poniżej zamieszczamy pismo wysłane do Prorektora Nehringa dotyczące ankiet.

Zwracamy się z prośbą do nauczycieli akademickich o kierowanie do „Solidarności” UMK wszelkich uwag i sugestii odnośnie ankiet. Będziemy Państwu wdzięczni, gdyż pozwoli to nam wyrobić sobie opinię nt. Państwa zdania w przedmiotowej sprawie.

Światło solidarności z JPII

Plan wycieczek na 2023 rok

KOMISJA UCZELNIANA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

planuje zorganizowanie w 2023 roku dla chętnych pracowników i emerytów UMK następujących wycieczek:

Mazury 2023_mazuryprogram

Zakopane i Podhale 2023_zakopane_program

Węgry 2023_wegryprogram

Sardynia 2023_sardynia-program

oraz:

WCZASY W CHORWACJI: WYSPA PAG 2023_chorwacja_program_

Rajskie wakacje na księżycowej wyspie!

TERMINY: 18.08-27.08.2023
CENA: 690 PLN + 495 EURO/ os.

Zapisy na wczasy w Chorwacji przyjmujemy do końca lutego!!!

Informacje z zebrania KU

INFORMACJA Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w dn. 23.01.2023

1.      Kol. St. Biniak zdał relację z posiedzenia Rady Rektorskiej.

2.      Większa część zebrania była poświęcona zbliżającym się wyborom w Związku. Przyjęto następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1/23

Komisja Uczelniana NSZZ „S” z dniem 23 stycznia br., na czas wyborów, przekształca się w Komisję Wyborczą NSZZ „S” na UMK.

UCHWAŁA NR 2/23

Komisja Wyborcza przyjmuje następujący kalendarz wyborczy:

Wybory w Kołach odbywają się w terminie 23.01 – 10.03.2023

Walne Zebranie Delegatów odbędzie się 20. 03. 2023

UCHWAŁA NR 3/23 – przegłosowanie struktury NSZZ „S” na UMK.

UCHWAŁA NR 4/23

Komisja Wyborcza postanawia zachować przy wyborze delegatów na WZD „S” na UMK, proporcję liczby wybranych delegatów do liczby członków Koła wg następującego klucza:

– wśród pracowników – 1 delegat na każdą rozpoczętą 5 członków w Kole,

– wśród emerytów – 1 delegat na każdą rozpoczętą 15 członków w Kole.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Na zebraniach wyborczych Kół wybieramy:

Delegatów na WZD „S” na UMK, które odbędzie się 20 marca 2023 r. (poniedziałek),

Przewodniczącego i zarząd Koła.

Podczas WZD będziemy wybierać:

Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” na UMK,

Komisję Uczelnianą,

Komisję Rewizyjną,

Delegatów na WZD Regionu Toruńsko-Włocławskiego,

Delegatów na WZD Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „S”.

3. Członkowie Komisji Uczelnianej podjęli stanowisko, w którym wyrazili swój protest wobec zapisów Regulaminu świadczeń socjalnych. Postanowiono zapoznać wszystkich Senatorów UMK z podjętym stanowiskiem.

Stanowisko Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”

w sprawie Regulaminu świadczeń socjalnych UMK.

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” stanowczo nie zgadza się na treści zawarte

w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyjętego w drodze zarządzenia JM Rektora UMK Nr 241 z dn. 1 grudnia 2021 wraz z zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 197 z dn. 21 grudnia 2022.

Fundusz świadczeń socjalnych służy wszystkim pracownikom i emerytom Uniwersytetu, szczególnie tym, którzy znajdują się z jakichś powodów w trudniejszej sytuacji materialnej. Przyjęte zmiany tylko w niewielkim stopniu zmniejszyły nieprawidłowości, o których usunięcie lub poprawienie wnosiliśmy podczas licznych spotkań w roku 2021 i 2022. Nasze oburzenie budzi sposób prowadzenia rozmów i negocjacji przedstawicieli władz uniwersytetu ze stroną związkową. Lekceważenie wcześniejszych ustaleń, pomijanie głosu zdecydowanej większości związków podważa zaufanie do intencji władz, ich wiarygodności i dobrej woli w tych rozmowach. Ustalając treść Regulaminu, rodzaj i wielkość świadczeń dzięki poparciu tylko jednego związku zawodowego, władze administracyjne UMK faktycznie przejęły kontrolę nad sposobem wydatkowania kilkunastomilionowego (w skali roku) funduszu świadczeń socjalnych. Tym samym związkowe reprezentacje pracownicze zostały całkowicie pozbawione wpływu na funkcjonowanie z f ś s.

Informujemy, że NSZZ „Solidarność” przy UMK podejmie wszelkie możliwe działania organizacyjne i prawne przywracające właściwy i rzeczywisty nadzór nad funkcjonowaniem z f ś s w sposób zagwarantowany przez ustawy o związkach zawodowych i zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

4. Przypominamy wszystkim członkom NSZZ „Solidarność” o możliwości otrzymania elektronicznej legitymacji związkowej. Druki wniosków można otrzymać w biurze „S” lub u przedstawicieli w jednostkach organizacyjnych.

5. Kolejne zebrania KU:

27.02.23, godz. 16.00,

20.03.23, godz. 16.00 WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

Separatystyczne stanowisko

Separatystyczne stanowisko MKZZ “Inicjatywa Pracownicza” w sprawie Regulaminu Świadczeń Socjalnych UMK.

Zapraszamy na Jordanki

Błogosławionego 2023 Roku!