Uchwały i stanowiska

Subwencja

Związki listy piszą do JM

WZD KSN w Zakopanem

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, obradującego w Zakopanem w dniach 26-27 maja 2023 r., przyjęli następujące Uchwały i Stanowiska:

Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie zagrożenia polskiej edukacji, nauki i kultury; Zakopane, 27 maja 2023

Uchwała nr 2 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie obrony godności, praw i interesów członków Związku oraz ich rodzin; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 1 Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie koniecznych zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 2 Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie finansowania oraz wynagrodzeń w sferze szkolnictwa wyższego i nauki; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 3 Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie interdyscyplinarności i multidyscyplinarności w nauce; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 4 Walnego Zebranie Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie zmiany sposobu naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 5 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 6 Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie priorytetów rozwoju państwa; Zakopane, 27 maja 2023

Uchwała nr 3 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie funkcjonowania instytutów badawczych; Zakopane, 27 maja 2023

Komunikaty Rzecznika prasowego WZD KSN NSZZ „Solidarność”:

Komunikat nr 1 z obrad WZD KSN NSZZ „Solidarność” w Zakopanem

Komunikat nr 2 z obrad WZD KSN NSZZ „Solidarność” w Zakopanem

Stanowisko Komisji Uczelnianej

2023_stanowisko

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

UCHWAŁA NR 6 z dn. 21.03.2022

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” postanawia przekazać ze swojego budżetu cztery tysiące zł na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Środki będą rozdysponowane w następujący sposób: 600 zł dla czternastoletniego chłopca z Odessy na instrument muzyczny (będzie kontynuował naukę w szkole muzycznej), 500 zł będzie przekazane na konto Zarządu Regionu (na koszty wynajmu mieszkania dla uchodźców) oraz 2900 zł będzie przekazane na konto Caritas Polska.

Przyjęto jednogłośnie.

Status Pracownika UMK

Toruń, Bydgoszcz, 03.03.2022

Stanowisko Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” przyjęte w dn. 21.02.2022

Z ogromnym niepokojem obserwujemy coraz głębszy dysonans pomiędzy deklarowaną przez Władze Uniwersytetu troską o pracowników a rzeczywistym traktowaniem naszych praw i godności. Systematyczne, programowe zastępowanie tradycyjnego systemu przedstawicielskiego (rady jednostek organizacyjnych, związki zawodowe) przez organy nominowane lub podległe Rektorowi zmienia Uniwersytet w korporację  zarządzaną za pomocą wielokrotnie zmienianych odgórnych zarządzeń,  w której jedynym źródłem informacji mają być listy JM do pracowników i strona internetowa moderowana przez organy władzy. W tej sytuacji prawa pracownicze stają się iluzoryczne i są wielokrotnie łamane przez „nominatów” różnych szczebli zarządzania uczelnią.

Z troską i niepokojem obserwujemy narastające zniechęcenie pracowników do zaangażowanej i wydajnej pracy w warunkach spadku realnej wartości płacy oferowanej za tę pracę i wobec  niedostrzegania, a w konsekwencji niedoceniania  wysiłków,  zarówno na polu dydaktycznym, organizacyjnym, jak i naukowym, podejmowanych dla dobra i  w imieniu uczelni!

Realna troska o pracownika podczas całego okresu zatrudnienia a nawet po osiągnięciu przez niego wieku emerytalnego była dotychczas wyznacznikiem kultury i tradycji akademickiej; przez dziesięciolecia wyzwalała wspólne dobro dla całej uczelnianej  społeczności. Sformalizowane działania administracji, w tym w sferze socjalnej, bezduszne traktowanie osób w wieku przedemerytalnym, brak docenienia i realnej oceny działalności dydaktycznej pracowników  o bogatym doświadczeniu,  to nie jedyne przykłady działań (lub ich braku) boleśnie odczuwanych przez społeczność akademicką. O bolączkach tych pracownicy,   niestety, z braku zaufania, nie  mówią otwarcie, a ich reakcją jest  odwracanie się od  Uczelni i myśl o jak najszybszym  odejściu; jeśli nie rzeczywistym, to mentalnym - Uczelnia już nie jest dla wielu pracowników „Ich Uczelnią”-  już się z nią nie identyfikują!

W odczuciu  pracowników zajmujących się  dydaktyką, w efekcie różnych zmian, jakie wprowadzono w ciągu kilku ostatnich lat, student na uczelni ma znacznie wyższy status niż pracownik (sic!), cieszy się większą troską Władz UMK i ma więcej kryteriów do oceny wykładowcy, niż  pracownik  w stosunku do studenta. Należy pamiętać, że w świetle przepisów, wyniki ankiet, poza hospitacjami, są głównym kryterium oceny pracy dydaktycznej. W naszym przekonaniu, ankiety wypełniane przez studentów nie są reprezentatywne -  ze swej istoty nie są sprawiedliwe i obiektywne, zatem nie mogą być traktowane jako  podstawa  oceny pracownika.

Wobec znanych nam niepokojących sygnałów, apelujemy do Władz Uczelni o podjęcie rzeczywistego dialogu ze związkami zawodowymi i nie traktowanie nas w sposób instrumentalny – do rozwiązywania niewygodnych dla władzy problemów. Należy mieć tu na uwadze, zarówno ważkość rozwiązywanych spraw oraz fakt, że działalność związkowa prowadzona jest poza normalnymi obciążeniami  pracowników kosztem ich czasu wolnego (i często przy nieukrywanej „niechęci”  przełożonych).

Apelujemy też do pracowników UMK o zwiększenie zaangażowania w działalność związkową, nie tylko w okolicznościach, kiedy decyzje władz naruszą ich dotychczasowe uprawnienia.  Troska o prawa pracownicze, poprawę warunków pracy i płacy, sprawiedliwą ocenę, docenienie dobrej pracy oraz nie dyskryminowanie pracowników powinna być  celem działań przełożonych. Obojętność społeczności akademickiej na te problemy staje się przyczyną, z jednej strony, zjawiska „arogancji władzy”, a z drugiej, zaniku zaangażowania pracowników  we wspólne dobro, jakim powinna  być każda  Uczelnia.

UCHWAŁA NR 13 z dnia 22.11.2021

UCHWAŁA NR 13 z dnia 22.11.2021

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” przy UMK stanowczo protestuje przeciwko zapisom, które pojawiły się w regulaminie świadczeń socjalnych obowiązującym od 01.01.2022 r.
1. Zaliczanie do miesięcznego przychodu rodziny wnioskodawcy przychodów nieujętych w zeznaniu podatkowym (w tym stypendiów , alimentów,  zasiłków, świadczeń 500+,  świadczeń uzupełniających dla emerytów).
2. Umieszczenie dofinansowania udziału w wycieczce organizowanej przez związki zawodowe w rozdziale dotyczącym wczasów jako alternatywy tych świadczeń.
Ad 1. Zapis taki jest sprzeczny z prorodzinną polityką związku „Solidarność”, ponieważ wymienione świadczenia okresowe mają najczęściej charakter socjalnego wspomagania rodziny.
Ad 2. Zapis ten praktycznie eliminuje to świadczenie dla pracowników
i emerytów, podczas gdy jest zapewnione dla innych grup uprawnionych.
Pragniemy podkreślić, że wycieczki organizowane przez związki zawodowe są formą działalności turystyczno-krajoznawczej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do wszystkich pracowników i emerytów, którzy w niewielkim stopniu korzystają z innych form dofinansowywanej działalności.
Wobec braku pełnego uzgodnienia wymienionych zapisów przez organizacje związkowe (pkt.1 – inny głos ZNP, pkt. 2 – inny głos Inicjatywy Pracowniczej), JM Rektor podjął decyzję sprzeczną ze stanowiskiem większości związków zawodowych działających przy UMK.
Na posiedzeniu KU NSZZ „S” w dniu 22 listopada 2021 r przyjęto powyższą uchwałę jednogłośnie.

Negocjacje w sprawie regulacji płac

Przedstawiamy korespondencję Komisji Uczelnianej z JM Rektorem, w związku z trwającymi rozmowami na temat regulacji płac. Negocjacje dotyczą, reprezentowanych przez naszą Komisję, pracowników z części toruńskiej UMK.

List pierwszy

List drugi

List trzeci

Opinia nt. projektu Statutu UMK

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy – Pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu!

Informujemy wszystkich Pracowników UMK, że jako Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zdecydowaliśmy o wyrażeniu, w drodze uchwały nr 8 z dnia 18 marca 2019 r., naszej NEGATYWNEJ OPINII wobec projektu Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (w wersji datowanej na dzień 4 marca 2019 r.).

Projekt nowego Statutu UMK, przekazany nam do zaopiniowania przez JM Rektora UMK w trybie przewidzianym w art. 34 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zawiera z punktu widzenia praw pracowniczych i związkowych cztery główne wady prawne:

1) naruszenie uprawnienia związków zawodowych do uczestniczenia przedstawicieli każdego z nich z głosem doradczym w posiedzeniach każdego organu kolegialnego Uniwersytetu;

2) brak koniecznego okresu przejściowego dla przepisów Statutu wprowadzających nagłą i daleko idącą zmianę podległości służbowej pracowników (stanowiącą konsekwencję afiliacji do dyscypliny naukowej), rozpoczynającego bieg od dnia wejścia w życie nowego Statutu i trwającego do dnia 1 stycznia 2021 r.;

3) brak należytej precyzji przy kształtowaniu treści paragrafu 100 Statutu dotyczącego umów o pracę nauczycieli akademickich oraz związanych z nimi konkursów na zatrudnienie;

4) brak uprawnienia związków zawodowych do opiniowania uchwał Senatu UMK przyjmowanych w sprawie „Wewnętrznych systemów zapewniania jakości” w Uniwersytecie.

Nasze argumenty przedstawiliśmy szczegółowo w Uzasadnieniu do uchwały nr 8/2019 – plik do pobrania:

[uzasadnienie]

Po omówieniu naszych zarzutów wobec projektu, zwróciliśmy się jako KU do Członków Senatu UMK, który jest organem uprawnionym do uchwalenia Statutu, z prośbą o przyjęcie pod obrady propozycji czterech poprawek naprawiających przedstawione w uzasadnieniu naszej uchwały wady projektu Statutu UMK. Wyrażamy wielką nadzieję, że Członkowie Senatu UMK uwzględnią nasze propozycje w trakcie swoich prac nad projektem Statutu w czasie posiedzenia w dniu 16 kwietnia 2019 r. i wprowadzą je do treści tego aktu, działając w ten sposób w najlepszym interesie wszystkich Pracowników Uniwersytetu.

Cztery poprawki zaproponowane przez KU do projektu Statutu UMK – plik do pobrania:

[poprawki]

UCHWAŁA NR 3 z dn. 25.02 2019

UCHWAŁA NR 3 z dn. 25.02 2019

Komisja Uczelniana NSZZ ”Solidarność” przy UMK domaga się od władz uczelni powtórnego, tym razem zgodnego z obowiązującym stanem prawnym, wystawienia informacji o przychodach (PIT 11) za rok 2018 dla grupy nauczycieli akademickich. Informacja ta powinna obejmować koszty uzyskania przychodów z zastosowaniem art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym z 1991 r. (z późniejszymi zmianami) od całkowitych wartości przychodów uzyskanych za pracę o charakterze twórczym jaką jest praca nauczyciela akademickiego (art.116 ust.7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce, 2018).