Info z zebrań KU NSZZ „S”

Informacja z zebrania KU 24.01.2024

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ „S” w dn. 18.01.2024

1. UCHWAŁA NR 1/24 – przyjęcie nowego członka w szeregi NSZZ „Solidarność”.

2. Ustalono terminy kolejnych spotkań:

· 25 stycznia, 1 lutego, godz. 13.30 – zebrania Prezydium

· 29 lutego, godz. 16.00 – zebranie KU

3. Kol. Przewodniczący Stanisław Biniak opowiedział o dwóch spotkaniach Rady Uczelni, na których prezentowali się kandydaci na rektora UMK – profesor Wysota i profesor Tretyn. Obaj kandydaci uzyskali pozytywną opinię i rekomendację Rady Uczelni.

Kol. Przewodniczący zaapelował do pracowników – członków „S” o aktywność wyborczą.

4. Kol. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska zdała relację z posiedzenia Senatu.

· Ożywiona dyskusja nt. otwierania korespondencji przychodzącej do pracowników wywołana wieloma głosami sprzeciwu i dezaprobaty dla tej praktyki,

· Głos zabrała przedstawicielka administracji CM, pytając o przyczynę pomniejszania się funduszu socjalnego i krytykując dysponowanie tym funduszem,

· Prof. Mikulski wystąpił z wnioskiem o utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Kopernikańskiego. Wniosek uzyskał akceptację Senatorów,

· Zapytano o pozafinansowe formy wynagradzania pracowników, np. dodatkowy dzień urlopu po przepracowaniu określonej liczby lat,

· Pytania związane z elektroniczną rejestracją czasu pracy,

· Pytania o powiązanie rezultatu oceny pracownika a możliwością uzyskania podwyżki.

5. Zapytano co z projektem nowego regulaminu wynagradzania, który miał być uzgodniony do końca 2023 roku. Powołana komisja ds. tego regulaminu spotkała się tylko 2 razy i prace nad nim trwają nadal. Międzyczasie, od 1 stycznia 2024 roku, wzrosło wynagrodzenia minimalne (obecnie 4300 zł) i doszło do dalszego spłaszczenia płac pracowników z poszczególnych grup pracowniczych. Jednocześnie KU otrzymuje informacje od pracowników, że na niektórych wydziałach wynagrodzenia zasadnicze osób na tych samych stanowiskach różnią się znacznie, nawet o 100 %. Postanowiono tę sprawę wyjaśnić.

6. Kol. Ludmiła Fastowicz przypomniała, że przy rozliczaniu PIT-u za 2023 rok można skorzystać z ulgi podatkowej.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2c) ustawy o PIT, dochód, który jest podstawą obliczenia podatku, można pomniejszyć (odliczyć od dochodu) m.in. o kwotę składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 840 zł.

7. Kol. Krzysztof Uzarski – członek Zarządu Regionu, przekazał informacje z posiedzenia Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”.

Pełny tekst kliknij

Zebranie KU kwiecień 2023

2023_zebranieku_04

Wyniki wyborów na kadencję 2023-28

1. Komisja Uczelniana NSZZ „S”: Stanisław Biniak – Przewodniczący, Bienias Dorota, Fastowicz Ludmiła, Gierlasiński Janusz, Karpus Karolina, Kowalska Ewa, Kuś Iwona, Polak Wojciech, Romański Jerzy, Solarczyk Adam, Stępka Leszek, Sulkowska-Tuszyńska Krystyna, Szwarc-Kozłowska Joanna, Trejgell Alina, Trykowski Grzegorz, Uzarska Anna, Uzarski Krzysztof, Wiśniewska Irena, Zieliński Paweł

2. Komisja Rewizyjna: Gościmińska Barbara, Impert Olga, Szady-Nowak Magdalena

3. Delegaci na WZD Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „S”: Biniak Stanisław, Polak Wojciech, Trejgell Alina, Uzarski Krzysztof

4. Delegaci na WZD Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”: Biniak Stanisław, Karpus Karolina, Stępka Leszek, Uzarska Anna

Informacja z zebrania KU

Odbyło się pierwsze w nowej kadencji zebranie Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” przy UMK. Na 19 członków nowej Komisji obecnych było 18 oraz 1 osoba z Komisji Rewizyjnej. Zebranie prowadził Przewodniczący Związku, kol. Stanisław Biniak. Poniżej sprawozdanie z zebrania.

2023_informac-0323

Zebranie KU luty

Informacje z zebrania KU

INFORMACJA Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w dn. 23.01.2023

1.      Kol. St. Biniak zdał relację z posiedzenia Rady Rektorskiej.

2.      Większa część zebrania była poświęcona zbliżającym się wyborom w Związku. Przyjęto następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1/23

Komisja Uczelniana NSZZ „S” z dniem 23 stycznia br., na czas wyborów, przekształca się w Komisję Wyborczą NSZZ „S” na UMK.

UCHWAŁA NR 2/23

Komisja Wyborcza przyjmuje następujący kalendarz wyborczy:

Wybory w Kołach odbywają się w terminie 23.01 – 10.03.2023

Walne Zebranie Delegatów odbędzie się 20. 03. 2023

UCHWAŁA NR 3/23 – przegłosowanie struktury NSZZ „S” na UMK.

UCHWAŁA NR 4/23

Komisja Wyborcza postanawia zachować przy wyborze delegatów na WZD „S” na UMK, proporcję liczby wybranych delegatów do liczby członków Koła wg następującego klucza:

– wśród pracowników – 1 delegat na każdą rozpoczętą 5 członków w Kole,

– wśród emerytów – 1 delegat na każdą rozpoczętą 15 członków w Kole.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Na zebraniach wyborczych Kół wybieramy:

Delegatów na WZD „S” na UMK, które odbędzie się 20 marca 2023 r. (poniedziałek),

Przewodniczącego i zarząd Koła.

Podczas WZD będziemy wybierać:

Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” na UMK,

Komisję Uczelnianą,

Komisję Rewizyjną,

Delegatów na WZD Regionu Toruńsko-Włocławskiego,

Delegatów na WZD Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „S”.

3. Członkowie Komisji Uczelnianej podjęli stanowisko, w którym wyrazili swój protest wobec zapisów Regulaminu świadczeń socjalnych. Postanowiono zapoznać wszystkich Senatorów UMK z podjętym stanowiskiem.

Stanowisko Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”

w sprawie Regulaminu świadczeń socjalnych UMK.

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” stanowczo nie zgadza się na treści zawarte

w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyjętego w drodze zarządzenia JM Rektora UMK Nr 241 z dn. 1 grudnia 2021 wraz z zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 197 z dn. 21 grudnia 2022.

Fundusz świadczeń socjalnych służy wszystkim pracownikom i emerytom Uniwersytetu, szczególnie tym, którzy znajdują się z jakichś powodów w trudniejszej sytuacji materialnej. Przyjęte zmiany tylko w niewielkim stopniu zmniejszyły nieprawidłowości, o których usunięcie lub poprawienie wnosiliśmy podczas licznych spotkań w roku 2021 i 2022. Nasze oburzenie budzi sposób prowadzenia rozmów i negocjacji przedstawicieli władz uniwersytetu ze stroną związkową. Lekceważenie wcześniejszych ustaleń, pomijanie głosu zdecydowanej większości związków podważa zaufanie do intencji władz, ich wiarygodności i dobrej woli w tych rozmowach. Ustalając treść Regulaminu, rodzaj i wielkość świadczeń dzięki poparciu tylko jednego związku zawodowego, władze administracyjne UMK faktycznie przejęły kontrolę nad sposobem wydatkowania kilkunastomilionowego (w skali roku) funduszu świadczeń socjalnych. Tym samym związkowe reprezentacje pracownicze zostały całkowicie pozbawione wpływu na funkcjonowanie z f ś s.

Informujemy, że NSZZ „Solidarność” przy UMK podejmie wszelkie możliwe działania organizacyjne i prawne przywracające właściwy i rzeczywisty nadzór nad funkcjonowaniem z f ś s w sposób zagwarantowany przez ustawy o związkach zawodowych i zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

4. Przypominamy wszystkim członkom NSZZ „Solidarność” o możliwości otrzymania elektronicznej legitymacji związkowej. Druki wniosków można otrzymać w biurze „S” lub u przedstawicieli w jednostkach organizacyjnych.

5. Kolejne zebrania KU:

27.02.23, godz. 16.00,

20.03.23, godz. 16.00 WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

Zebranie KU

Zebranie KU

Zebranie 27 X 2022

Zebranie KU czerwiec 2022