nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna

INFORMACJA Z WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW NSZZ "S" PRZY UMK w dniu 14.05.2008r

W dniu 14 maja 2008 r odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ "S" przy UMK. Zebranie zorganizowano po upływie 2 lat kadencji celem podsumowania dotychczasowej działalności i przeprowadzenia dyskusji programowej.
 1. Część wstępna.
  Przewodniczący Związku kol. Stanisław Biniak przywitał zebranych delegatów. Poinformował również, że zaproszony na zebranie Rektor-Elekt nie mógł przybyć z powodu nieobecności w Toruniu. Następnie, ku zaskoczeniu części delegatów, odczytał pismo, w którym złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego w związku z kandydowaniem na stanowisko prodziekana na Wydz. Chemii - zał. nr 1. Wybrano jednogłośnie przewodniczącego zebrania - kol. Ludmiła Fastowicz, protokolanta - kol. Irena Wiśniewska oraz komisję uchwał i wniosków: Grzegorz Trykowski, Anna Abstorska, Irena Wiśniewska. Kol. L. Fastowicz przedstawiła program zebrania, który został rozszerzony o punkt IIA - rezygnacja Przewodniczącego z pełnionej funkcji - zał. nr 2
 2. .Część sprawozdawcza.
  1.Sprawozdanie ogólne Przewodniczącego.
  24.III.2006 r Walne Zebrania Delegatów wybiera:
  Przewodniczącego,
  Komisję Uczelnianą - 20 osób,
  Komisję Rewizyjną - 4 os.,
  Delegatów na WZD KSN - 3 os.,
  Delegatów na WZD ZR - 7 os.

  Komisja Uczelniana wyłoniła 9-cio osobowe Prezydium. V-ce Przewodniczącym został Andrzej Bokiniec, skarbnikiem Grażyna Gawrońska, sekretarzem Irena Wiśniewska.
  Komisja Uczelniana zebrała się 22 razy, Prezydium zbierało się co tydzień.
  KU spotkała się 3 razy z JM Rektorem: 9.V.06, 5.XII.06 oraz 4.XII.07 r.
  Odbyło się też spotkanie z profesorem Wojciechem Polakiem nt. lustracji (17.IV.07). Komisja Uczelniana przyjęła stosowne stanowisko, które przesłano też m.in. do IPN.

  Liczebność.
  Na początku kadencji było: 447 os (320 + 127)
  Obecnie (koniec I kwart.) - 428 os. (283 +145)
  W marcu i kwietniu wstąpiło 10 osób, a więc jest 438 członków.
  W tym okresie wstąpiło do Związku 30 osób, rezygnację złożyło 7 os.
  Tak więc liczba członków Związku zmalała niejako w sposób naturalny: przejścia na emeryturę, odejścia z pracy, zgony. Minutą ciszy i modlitwy uczczono osoby zmarłe.

  Osoby zmarłe.
  1.Mindak Józef
  2.Strzyżewska Grażyna
  3.Chatłas Janusz
  4.Klińska Maria
  5.Ostojska Klara
  6.Tomasik Leonarda

  Kol. S. Biniak przedstawił również strukturę Związku na Uczelni - zał. nr 3. Na niektórych Wydziałach członkowie "Solidarności" nie wybrali zarządów Kół ani delegatów na WZD. Taka sytuacja jest na Matematyce, Filologiach, Humanistyce i w Administracji.

  2.Sprawozdanie kol. J. Romańskiego nt. spraw płacowych i prac Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "S". Kol. J. Romański przygotował: "Sprawozdanie z działalności KU NSZZ "S" przy UMK dotyczącej postulatów płacowych" oraz "Sprawozdanie z działalności Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" w okresie 2006 -2008 r". - zał nr 4. W związku ze sporem z rządem RP dot. płac, warto jako ciekawostkę przytoczyć stwierdzenie minister Kudryckiej, że nie jest ona pracodawcą dla osób zatrudnionych w szkolnictwie wyższym.

  3. Sprawozdanie kol. Grzegorza Trykowskiego. Kol. Trykowski podsumował swoją działalność w KU, głównie z zakresu obiegu informacji oraz promocji Związku. Została utworzona baza adresów elektronicznych (ok. 200) oraz funkcjonuje związkowy serwis mailowy. Nadal wydawany jest wewnątrzzwiązkowy biuletyn informacyjny. Przez kol. G. Trykowskiego jest on edytowany również w formie elektronicznej. Tradycyjnie informacje związkowe umieszczane są tez na tablicach związkowych.
  Funkcjonuje strona internetowa "Solidarności". Grzegorz Trykowski zaproponował, by ją unowocześnić, może zakupić taką stronę, która mogłaby być uaktualniana przez członków KU. Opracowano nowy druk deklaracji członkowskiej. Następnie kol. G. Trykowski i kol. Ludmiła Fastowicz - oboje członkowie Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "S" - poinformowali w skrócie o niektórych aspektach prac Zarządu Regionu. Realizowany jest ogólnopolski program "S" - karta rabatowa "grosik". Wydano już 100 tys. kart. Niestety w naszym Regionie nie ma kto się tym zająć. Z inicjatywy naszego przedstawiciela w ZR, G. Trykowskiego wszystkie zakupy powyżej 2 tys. zł musi zatwierdzić ZR a nie Prezydium. Dzięki temu jest lepszy nadzór nad gospodarką finansową. ZR był mocno zaangażowany w pomoc członkom "S" w Metronie, Sharpie, itd. Powstało kilka nowych KZ. Odbywają się szkolenia dla działaczy związkowych.

  4. Kol. Irena Wiśniewska przedstawiła sprawozdanie ze związkowej działalności turystyczno-kulturalnej - zał. nr 5 W okresie sprawozdawczym zorganizowano 10 długich wycieczek (5-8 dni) oraz 7 wycieczek krótkich (1-2 dni). Sześć kolejnych wyc. jest przygotowywanych do końca br. Zakupiono też w tym okresie bilety na 15 spektakli w Teatrze W. Horzycy oraz na 5 w Opera Nova i na kilka koncertów. Co roku w okresie Bożego Narodzenia organizowane są spotkania wigilijne Koła Emerytów oraz innych Kół. Koło Emerytów organizuje regularnie w ciągu roku spotkania przy kawie z ciekawą prelekcją i przeźroczami. Jeśli chodzi o działalność sportową proponowano naszym członkom korzystanie z lodowiska, basenu oraz Nordic Walking. Kol. I. Wiśniewska zdała też relację ze współpracy z Działem Socjalnym - zał. nr 6.

  5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - kol. Jerzy Usowicz - zał. nr 7

  6. sprawozdanie finansowe - kol. Grażyna Gawrońska - zał. nr 8

  7.Ośrodki wypoczynkowe - kol. Piotr Lewandowski. W Bachotku wyremontowano pokoje w hoteliku, niektóre domki. Konieczny jest remont pomostu. W Rowach wczasowiczów będzie się kwaterować tylko w nowym budynku oraz wydzierżawionym na sezon.

  8.Dyskusja nad sprawozdaniami i programem działania Związku. Kol. W. M. zwrócił uwagę na fakt, że wg Statutu UMK do czerwca 2007 r powinny być uchwalone wszystkie dokumenty około statutowe.Do tej pory nie ma jednak Regulaminu Organizacyjnego. Podobno nie mógł być on podpisany, bo nie są uregulowane z Coll. Medicum niektóre kwestie, np. regulamin działalności socjalnej. Przy tej okazji nastąpiła wymiana zdań nt. fuzji z Akademią Medyczną z punktu widzenia prawa związkowego. Niezależnie od wszystkiego, stanowisko kolegów z Coll. Medicum jest takie, że nie chcą przyłączyć się do naszej organizacji związkowej. Kol. J. R. przedstawił swoje zastrzeżenia do działalności socjalnej UMK - nie organizuje się (lub zbyt mało) biletów do kina czy na inne imprezy kulturalne. Miał też zastrzeżenia co do związkowej działalności turyst. - kulturalnej, mianowicie nie było informacji o spektaklu " SOS ginącej miłości". Kol. Irena Wiśniewska odpowiedziała, że nie zdarzyło się by nie było informacji o organizowanej imprezie - plakaty, informacja na stronie internetowej, czasami dodatkowo w biuletynie czy serwisie mailowym. Nieraz z "przyczyn niezależnych" informacja na stronie internetowej ukazywała się z opóźnieniem. Kol. P. G. zapytał o dalsze postępowanie w przypadku braku reakcji Władz Rektorskich na nasze postulaty płacowe. J. Romański odpowiedział, że rozmawiano też o tym na spotkaniu KSN. Najbardziej realna wydaje się forma protestu polegająca na oflagowaniu budynków i noszeniu znaczków "S". Przede wszystkim należy skierować do JM Rektora kolejne pismo. Mówiono tez o konieczności pozyskiwania nowych członków. Kol. J. Romański apelował do wszystkich o wzięcie druków deklaracji członkowskich i rozmowy ze współpracownikami.
 3. a. Rezygnacja Przewodniczącego z pełnionej funkcji.
  Próbowano przekonać Przewodniczącego, że zapis uchwały o nie łączeniu funkcji nie jest jednoznaczny w przypadku funkcji prodziekana, ale Przewodniczący był stanowczy co do podjętej przez siebie decyzji. Delegaci postanowili wybrać nowego Przewodniczącego na zwołanym we wrześniu WZD.

  PODJĘTE UCHWAŁY
  UCHWAŁA NR 1
  Walne Zebranie Delegatów N S Z Z "S" przy UMK upoważnia Komisję Uczelnianą "S" do uaktualnienia sposobu prowadzenia serwisu internetowego Komisji (zakup komercyjnej platformy lub poszukanie innej alternatywy).

  UCHWAŁA NR 2
  Walne Zebranie Delegatów N S Z Z "Solidarność" przy UMK upoważnia Komisję Uczelnianą N S Z Z "Solidarność" do podjęcia działań mających na celu wyegzekwowanie postulatów płacowych skierowanych do JM Rektora 28.III.2008 r. oraz, w sytuacji braku realizacji naszych postulatów, określenia form ogólnouczelnianej związkowej akcji protestacyjnej.

  UCHWAŁA NR 3
  WZD przyjmuje rezygnację Przewodniczącego kol. Stanisława Biniaka z dniem 1 września 2008 r w związku z kandydowaniem na stanowisko prodziekana na Wydziale Chemii. WZD zobowiązuje KU do zorganizowania najpóźniej do końca września kolejnego WZD celem wybrania nowego przewodniczącego.
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium