nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 28.05.2003r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w dn. 28.05.2003r

      Na zebraniu obecnych było 15 osób. Zebranie prowadził przewodniczący Związku kol. Stanisław Biniak. Na zebraniu podjęto następujące uchwały:

     UCHWAŁA NR 11
     W związku z zaistniałymi zmianami w przepisach prawnych (Ustawa o stopniach nauk. i tytule naul. (...) z dn. 14.03.03r) Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" proponuje, by do liczby osób uprawnionych do korzystania z funduszu socjalnego UMK dołączyć uczestników studiów doktoranckich, poczynając od II roku studiów. Komisja Uczelniana postanawia zwrócić się w tej sprawie do p. Dyrektora Administracyjnego, wnioskując o dokonanie odpowienidniej zmiany w Regulaminie Świadczeń Socjalnych.

Głosowanie:     za: 15,     przeciw:0,      wstrz.:0

     UCHWAŁA NR 12
     Komisja Uczelniana postanawia przyznać członkom "Solidarności" dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci w wieku 6 - 13 lat w wysokości 100 zł na każde dziecko. O dofinansowanie mogą się ubiegać rodziny, w których dochód na 1 osobę nie przekracza 800 zł brutto.

Głosowanie:     za: 14,     przeciw:1,      wstrz.:0

     UCHWAŁA NR 13
     W związku z bardzo małym oprocentowaniem i stale rosnącymi kosztami obsługi konta w PKO, Komisja Uczelniana postanawia zlikwidować konto w PKO i założyć w innym banku

Głosowanie:     za: 14,     przeciw:0,      wstrz.:0 (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)

     UCHWAŁA NR 14
     Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność popiera i podpisuje się pod wypowiedzią przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Warszawskiego skierowaną do posłów, a dot. projektu reformy finansów państwa. Poniżej cytujemy tę wypowiedź:

     "Proszę Państwa,
     Lata 1989-2003 reformowania systemu polityczno-społecznego RP zmieniły warunki funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki. Zmiany te nasze środowisko przyjmowało ze świadomością konieczności samoograniczenia naszych nadziei i postulatów. Przez cały okres reformowania systemu wypełniamy nasze obowiązki doprowadzając do poprawy sytuacji w której:
 • nastąpił znaczny wzrost liczby studiujących przy zachowaniu stanu zatrudnienia,
 • utrzymujemy wysoki poziom badań naukowych i działań dydaktycznych przy relatywnie coraz mniejszych nakładach przekazywanych nam przez budżet na mocy decyzji Sejmu RP (obecnie ok. 0.35% PKB).
     Ostatnio jednak nasilają się zjawiska negatywne oddziaływujące na dydaktykę i badania naukowe. Procesy te układają się w poniższy ciąg zdarzeń:
          Niskie nakłady - niskie płace - wieloetatowość (ucieczka z uczelni) - redukcja kadry pomocniczej - mniej czasu na naukę i dydaktykę - mniejsze zaangażowanie w pracę - niższy poziom świadczeń edukacyjnych - ? (pytanie! dokąd zmierzamy?).
     Dalsze zaniepokojenie wywołują doniesienia związane z projektowaną reformą finansów państwa a zwłaszcza te fragmenty propozycji, które dotyczą naszego środowiska. W ramach toczącej się dyskusji nad poprawą finansów państwa ponownie szuka się "oszczędności" w naszym środowisku. Przedstawiciele rządu zgłaszają kolejne postulaty, np.:
 • - zamrożenie płac w sferze budżetowej,
 • - likwidacja 50% odpisu kosztów uzyskania przychodu w pracach twórczych,
 • - likwidacja dofinansowania nauki ze środków pochodzących z prywatyzacji (2%),
 • - inne, zmiana finansowania "grantów", zmniejszenie środków inwestycyjnych, zniesienie waloryzacji rent i emerytór, itp.
     Środowisko naukowe czuje się zagrożone tymi zmianami, narastają nastroje frustracji, radykalizacja postaw, pojawiają się postulaty podjęcia szerokiej akcji protestacyjnej.

          Panie Posłanki,
          Panowie Posłowie

     Uważamy za zbędne przytaczanie Waszych programów wyborczych, w których nauka i edukacja są eksponowane jako ważne dziedziny wymagające wsparcia. Mamy tylko jedną prośbę do Państwa, by w miejsce dotychczasowego sposobu działania sprowadzającego się do zasady "gdzie by im zabrać" - podjąć próbę innego rozwiązania "jak im pomóc".
     Ciągle jeszcze jesteśmy przekonani, że Sejm RP może podołać wyzwaniu wynikającemu z propozycji - pomagając nauce - pomagamy Rzeczpospolitej."


     

Ponadto na zebraniu poruszano m.in. następujące sprawy:

 • - nie odbędzie planowane wstępnie na czerwiec spotkanie z JM Rektorem, gdyż nie ma na razie żadnych bliższych informacji nt. podwyżek. Jest jedynie ogólna wcześniejsza wiedza, którą przypomniał w e-mailu p. Julian Srebrny:

  "Biorąc pod uwagę pytania od wielu osób na temay podwyżki płac dla szkolnictwa wyższego w 2003 roku, przypominam:
  • W połowie 2001 roku, pod koniec Rządu AWS, z inicjatywy NSZZ "Solidarność" i Ministra Edukacji Narodowej prof. Wittbrodta parlament uchwalił (przy 2 głosach wstrzymujących się) nowelizację Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Nowelizacja ta wprowadzała 3 etapy wzrostu płac pracowników Szkolnictwa Wyższego. W wyniku 3 -etapu nasze płace w stosunku do średnich krajowych powinny osiągnąć:
   dla profesorów 3x
   dla adiunktów 2x
   dla asystentów 1x
   dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (NNA) 1x.
  • Pierwszy etap wzrostu płac został zrealizowany 1.IX.2001.
   Drugi etap (zaplanowany na 2002 rok) został przez obecną koalicję przesunięty na 2003 rok, Trzeci etap na 2004 rok.
  • W budżecie roku 2003 jest zapisana rezerwa budżetowa na realizację wzrostu płac w Szkolnictwie Wyższym od 1.IX.2003.
   Zgodnie z Ustawą, wg. moich oszacowań, powinny nastąpić następujące podwyżki brutto:
   dla profesorów ok. 900 zł
   dla adiunktów ok. 750 zł
   dla asystentów ok. 250 zł
   dla NNA ok. 250 zł
  • W czwartek 29 maja b.r odbędzie się spotkanie Związków Zawodowych i Ministerstwa E. N. i S. w celu ustalenia szczegółów w realizacji wzrostu płac od 1.IX.2003
   Oznacza to, że będziemy musieli negocjować w Uczelniach konkrety wzrostu płac dopiero w czasie wakacji.
  Pozdrawiam serdecznie, Julian Srebrny."

     

Członkowie Komisji Uczelnianej zaproponowali, żeby negocjacje prowadzić w ten sposób, by podwyżki były jak największe dla najmniej zarabiających i by maksymalnie duży procent (np. 80%) środków był podzielony równo między pracowników w danej grupie pracowniczej. Jeden z członków KU zapytał dlaczego, pomimo zapewnienia Pana Rektora, przyjmowane są listy z propozycjami podwyżek bez podpisu przedstawiciela "Solidarności". Ponieważ takie zdarzenia mają miejsce, zalecono Prezydium wyjaśnić tę sprawę.

 • - dzięki wytrwałym staraniom naszego Związku oraz przychylności Dyrekcji i p. Kierownika Działu Socjalnego, udało się wreszcie doprowadzić do końca sprawę możliwości korzystania z funduszu socjalnego przez emerytów UMK, którzy przeszli na rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku. Wniesiono poprawkę do Regulaminu i osoby te mogą w pełni korzystać z funduszu socjalnego,
 • - kol. Ludmiła Fastowicz przekazała podziękowanie z Zarządu Regionu za włączenie się naszej Komisji w organizację II Zawodów Wędkarskich im. Józefa Ciemielewskiego o Puchar Przewodniczącego ZR. Imprezę tę wsparliśmy finansowo i organizacyjnie, m.in. ufundowaliśmy puchar Przewodniczącego Komisji Uczelnianej NSZZ "S" dla najlepszej zawodniczki. Jednocześnie w tym dniu duża grupa naszych emerytów i pracowników a także dzieci spędziła wspaniale czas wypoczywając nad jeziorem i w lesie,
 • - inne informacje
  • - 11.06.03r - następne zebranie Komisji Uczelnianej
  • - 16.06.03r - promocja książki dr Wojciecha Polaka pt. Czas Ludzi Niepokornych - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim 13.XII.1981 - 4.VI.1989.
  • - 27.06.03r - Walne Zebranie Delegatów ZR
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium