Relacje

WZD KSN w Zakopanem

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, obradującego w Zakopanem w dniach 26-27 maja 2023 r., przyjęli następujące Uchwały i Stanowiska:

Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie zagrożenia polskiej edukacji, nauki i kultury; Zakopane, 27 maja 2023

Uchwała nr 2 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie obrony godności, praw i interesów członków Związku oraz ich rodzin; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 1 Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie koniecznych zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 2 Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie finansowania oraz wynagrodzeń w sferze szkolnictwa wyższego i nauki; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 3 Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie interdyscyplinarności i multidyscyplinarności w nauce; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 4 Walnego Zebranie Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie zmiany sposobu naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 5 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 6 Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie priorytetów rozwoju państwa; Zakopane, 27 maja 2023

Uchwała nr 3 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie funkcjonowania instytutów badawczych; Zakopane, 27 maja 2023

Komunikaty Rzecznika prasowego WZD KSN NSZZ „Solidarność”:

Komunikat nr 1 z obrad WZD KSN NSZZ „Solidarność” w Zakopanem

Komunikat nr 2 z obrad WZD KSN NSZZ „Solidarność” w Zakopanem

Jubileusz Profesora Krzysztofa Cyrka

Jubileusz  Profesora Krzysztofa Cyrka - archeologa, badacza jaskiń, członka NSZZ „Solidarność”.

Fotografia nadesłana

Informacja z zebrania KU

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ „S”

w dn. 23.05.2022

W posiedzeniu uczestniczyło 14 członków KU (3 osoby usprawiedliwiły nieobecność) oraz 1 członek Komisji Rewizyjnej. Zebranie prowadził przewodniczący, kol. Stanisław Biniak.

I. UCHWAŁA NR 7 - przyjęcie do Związku 4 osób

II. W tym miesiącu zostały przedstawione przez Władze UMK nowe tabele stawek wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych grupach pracowniczych (załączniki do regulaminu wynagradzania). Po wstępnej analizie zw. zawodowe przedstawiły projekt wspólnego stanowiska, który był dyskutowany podczas zebrania. Było dużo uwag do przedstawionych tabel. Podkreślano nieuwzględnienie w propozycjach uwag zgłaszanych wcześniej przez zw. zawodowe, np. rażąco niskie płace pracowników inżynieryjno-technicznych (szczególnie dolne progi widełek). Postulowano m. in., by domagać się podniesienia dolnych widełek w większości grup pracowniczych a nie windować górne widełki. Proponowano również, by stawki wynagrodzenia na tych samych stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych były takie same.

III. Kol. Jerzy Romański omówił i zaprezentował wykresy danych dotyczących średnich płac w poszczególnych grupach pracowniczych. Nie było zaskoczeniem pojawienie się wielu „kominów płacowych” na niektórych Wydziałach.

IV. W związku z przedstawieniem projektu podziału środków funduszu socjalnego w 2022 roku, Przewodniczący zaproponował skierowanie do Władz pisma, w którym kolejny raz przypomnimy nasze negatywne stanowisko co do nowego Regulaminu świadczeń socjalnych i przedstawimy nasze oczekiwania.

Regulamin świadczeń socjalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika uchwalony Zarządzeniem Nr 241 Rektora UMK z dnia 1 grudnia 2021 roku i wprowadzony w życie z dn. 1 stycznia 2022 roku zawiera szereg zapisów, które budzą nasz sprzeciw. Wobec braku porozumienia wszystkich związków działających przy UMK i braku ich jednolitego stanowiska dotyczącego tych spornych zapisów JM Rektor zadecydował ich wprowadzenie wbrew woli znakomitej większości związkowej.

Największe nasze zastrzeżenia budzą następujące zapisy:

1. Wliczanie do średniego miesięcznego przychodu przychodów nieujętych w zeznaniu podatkowym, np. alimenty, stypendia, 500+, itd.

2. Zlikwidowanie działalności socjalnej polegającej na dofinansowaniu krajowej i zagranicznej aktywności o charakterze turystyczno-krajoznawczym oraz leczniczo-rehabilitacyjnym organizowanej przez związki zawodowe dla pracowników i emerytów.

Poza tym negatywnie oceniamy:

· Utrudnienia związane z otrzymaniem pożyczki mieszkaniowej,

· Znaczne ograniczenia i utrudnienie przy staraniu się o zapomogę losową a szczególnie finansową,

· Ograniczenie dzieciom możliwości korzystania z kolonii lub obozu do jednego wyjazdu w roku (albo w czasie ferii zimowych albo w czasie wakacji) .

V. Kol. Irena Wiśniewska poinformowała o korekcie harmonogramu wycieczek w bieżącym roku.

foto relacja z wycieczki na Podlasie 2021

fot. Kol. Irena Wiśniewska

40 lat NSZZ „Solidarność” na UMK

Prezentujemy okolicznościowe tablice przygotowane na tą okazję.

Fotorelacja z wystawy

Relacja fotograficzna z Gruzji

Gruzja 2018

fotografie:

J. Mazurek

B. Andruchowicz

Relacja z wycieczki do Gdyni

W listopadową niedzielę członkowie NSZZ „Solidarność” wybrali się do Gdyni.
Po spotkaniu się z sympatyczną przewodniczką (absolwentką UMK), pierwsze kroki skierowaliśmy pod POMNIK OFIAR GRUDNIA 70. Pomnik odsłonięto w 10-tą rocznicę tragicznych wydarzeń, a mówiąc wprost masakry polskich robotników dokonanej przez Polaków służących komunistycznemu reżimowi. W pobliżu znajduje się historyczna kładka nad przystankiem SKM Gdynia-Stocznia, na której ginęli od kul milicji i LWP idący do stoczni, na wezwanie rządzących, pracownicy, często bardzo młodzi ludzie.

Zapalony przez nas pod pomnikiem znicz, był symbolem pamięci, czci
i wdzięczności dla tych ludzi, których przedwczesna śmierć m.in. przyczyniła się do tego,
że dziś możemy żyć w wolnej Ojczyźnie.

Następnie udaliśmy się do niedawno otwartego, nowoczesnego i bardzo ciekawego Muzeum Emigracji. Muzealna wystawa obejmuje ponad 200 lat polskiej emigracji na całym globie. Siedzibą Muzeum jest perła modernistycznej architektury – Dworzec Morski.
Stąd przez dziesięciolecia odpływały polskie transatlantyki, m. in. Batory.

Następnie udaliśmy się na Skwer Kościuszki. Po dobrym obiedzie rozgościliśmy się na widowni Teatru Muzycznego i z zainteresowaniem obejrzeliśmy musical LALKA
wg powieści Bolesława Prusa. Do Torunia wróciliśmy pełni wrażeń.   I. Wiśniewska

fotorelacja

autorzy zdjęć: Irena Wiśniewska i Paweł Zieliński 

Relacja fotograficzna była zamieszczona na stronie http://www.fmix.pl/….od kilku dni następuje przekierowanie na stronę wp.pl nie wiemy dlaczego- jak tylko sytuację uda nam się ”zbadać” przekażemy informację  !
Przepraszamy za zaistniałą sytuację niezależną od nas….

Rada KSN w Toruniu

W sobotę 3 czerwca 2017 r. w Hotelu Gimnazjum i Liceum Akademickiego (GiLA) w Toruniu obradowała Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” (Rada KSN). W roli gospodarzy  posiedzenia uczestników obrad przywitali: przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” przy UMK kol. Stanisław Biniak oraz  JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn. Pan Rektor przedstawił krótko historię UMK, znaczącą pozycję naszego Uniwersytetu w strukturze polskich ośrodków akademickich oraz osiągnięcia związane z pokonywaniem trudności finansowych. Wystąpienie to spotkało się z żywym zainteresowaniem ze strony członków Rady wyrażonym gradem pytań do Pana Rektora jako zarządzającego z sukcesem wysoko notowanym uniwersytetem, ale także  jako wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
W niektórych zagadnieniach dotyczących projektowanej nowej ustawy 2.0 istnieją istotne różnice pomiędzy stanowiskiem KRASP i Rady KSN.

Część programową obrad prowadził przewodniczący KSN kol. Bogusław Dołęga.  Członkowie Rady KSN reprezentują środowisko akademickie całej Polski jako pracownicy uniwersytetów, politechnik, instytutów PAN, branżowych instytutów badawczych oraz innych ośrodków akademickich zrzeszonych w KSN ‘S’.

Podczas wielogodzinnych obrad  dyskutowano między innymi na temat budzących wiele kontrowersji proponowanych zapisów w nowej ustawie zwanej ‘ustawą 2.0’ (Prawo o szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych). Opracowano obszerne stanowisko Rady w tej sprawie akcentując również zagadnienia pominięte w projekcie. Szeroka dyskusja poświęcona była także projektowi ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym (NIT). Sformułowane zostały krytyczne opinie na temat proponowanych zapisów strukturalnych i dotyczących finansowania w obszarze instytutów badawczych. Członkowie Rady po krótkiej dyskusji przyjęli także prowizorium finansowe KSN na 2017 r. W końcowej części posiedzenia przedstawione zostały bieżące sprawy dotyczące problemów socjalnych, związanych z zatrudnieniem w poszczególnych uczelniach itp.

Po zakończeniu obrad zorganizowaliśmy przejazd uczestników posiedzenia do sanktuarium pod wezwaniem NMP – Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II, a następnie spacer zabytkowymi uliczkami starego miasta. Po uroczystej kolacji w hotelu GiLA niektórzy członkowie Rady mieli okazję podziwiać nocną panoramę wiślaną Torunia. Byli zachwyceni.

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Wielkie dzieło symfoniczne w Toruniu

relacja z wycieczki Hiszpania - Katalonia

… na łamach Głosu Uczelni  - Jeden dzień z wycieczki…