Aktualności

Stanowisko NSZZ “Solidarność” przy UMK…

Stanowisko NSZZ “Solidarność” przy UMK
w/s planowanych zmian w funkcjonowaniu funduszu socjalnego
listopad 2020
1. KU NSZZ “Solidarność” uważa, że obowiązujący regulamin świadczeń socjalnych jest dobrym dokumentem, zgodnym z Ustawą o funduszu socjalnym i ideą tego funduszu. Struktura wydatków z funduszu socjalnego jest prawidłowa a prowadzona działalność socjalna  spełnia podstawowe potrzeby członków naszej społeczności akademickiej. W naszej opinii w obecnych szczególnych warunkach pracy
i ograniczonych możliwościach negocjacji, nie jest odpowiedni czas na dokonywanie radykalnych zmian w regulaminie funduszu socjalnego.
2. Główne postulaty inicjatorów zmian to: wczasy pod gruszą co roku oraz likwidacja dofinansowań do wycieczek krajoznawczych i wiele innych drobniejszych zmian, jak ograniczenie wypoczynku dzieci i młodzieży, ograniczenie zapomóg, stosowanie limitów dochodowych  przy zakupie biletów na imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe, i inne.
3. Bez głębszej analizy wydaje się, że są to postulaty słuszne i korzystne dla pracowników i emerytów. Trzeba sobie jednakże zdawać sprawę, że wczasy pod gruszą co roku (oczywiście w niższym wymiarze niż obecnie) to likwidacja niektórych działalności socjalnych i znaczne ograniczenie pozostałych, tj. obniżenie wysokości kwot dofinansowań, wydłużenie okresu oczekiwania na świadczenie.
4. W ocenie bardzo wielu pracowników i emerytów, wielkim atutem naszego regulaminu świadczeń socjalnych jest bardzo duża różnorodność działalności a więc to, że każdy uprawniony może znaleźć korzystną dla niego formę pomocy. Nie widzimy zatem celowości rezygnacji z tego, poprzez, np. likwidację możliwości dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży dwukrotnie w ciągu roku czy też poprzez likwidację dofinansowań do wycieczek.
Wycieczki są sposobem spędzania czasu preferowanym przez wielu pracowników i emerytów, są zupełnie inną formą działalności socjalnej niż wczasy. Jest to wypoczynek aktywny ukierunkowany na poznawanie, a więc dodatkowa nauka: krajoznawstwo, geografia i historia Polski i Europy, zaznajamianie się z inną kulturą. Kwota zarezerwowana w funduszu socjalnym na dofinansowania tej działalności (przyznawana konkretnym osobom uprawnionym, na ich wniosek) jest niewielką kwotą w porównaniu z wysokością całego budżetu funduszu socjalnego a jednocześnie pozwala naszym pracownikom i emerytom realizować swoje cele (aspekt poznawczy) mając poczucie bezpieczeństwa, gwarancję dobrej atmosfery i świadomość, że zawsze mogą liczyć na pomoc.
5. Zdecydowanie uważamy, że aktualnie obowiązujący, wypracowywany przez wiele lat poprzez ścieranie się różnych poglądów oraz praktykowanie różnych rozwiązań, regulamin świadczeń socjalnych dla kampusu toruńskiego powinien być podtrzymany.
——————————————————————————————
L.dz. KU NSZZ „S” 43 Toruń, 16.11.2020
Sz. Pan
Kanclerz UMK
Dr Tomasz Jędrzejewski
W odpowiedzi na przesłany projekt ankiety, chcemy jeszcze raz przedstawić niektóre argumenty zawarte w naszym piśmie z dn. 28.09.2020 (L.dz. 24):
1. Zaproponowany kalendarz negocjacji nowego regulaminu świadczeń socjalnych jest zbyt krótki i niewystarczający. W naszej opinii w obecnych szczególnych warunkach pracy
i ograniczonych możliwościach negocjacji, nie jest odpowiedni czas na dokonywanie tak radykalnych zmian w regulaminie funduszu socjalnego.
2. Ankietą nie będą objęte liczne grupy osób uprawnionych do korzystania z funduszu, tj. emeryci i pracownicy obsługi.
3. Niewiedza co do wysokości i okresu oczekiwania na świadczenia, które mogłyby być przyznawane wg nowego regulaminu, wprowadza złudne przeświadczenie, że rezygnacja z niektórych form działalności lub ich ograniczenie w zamian za otrzymanie co roku pieniędzy na tzw. wczasy pod gruszą, będzie korzyścią dla pracowników.
4. Członkowie NSZZ „Solidarność” oraz ZNP zawsze podkreślali, że wielkim atutem obowiązującego regulaminu jest duża różnorodność działalności socjalnych dzięki czemu każdy uprawniony może znaleźć korzystną dla niego formę pomocy. Nie widzimy zatem celowości rezygnacji z tego, poprzez, np. likwidację możliwości dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży dwukrotnie w ciągu roku czy też poprzez likwidację dofinansowań do wycieczek.
W tej sytuacji widzimy konieczność, niezależnie od formy jaką ostatecznie przyjmie ankieta,  stworzenia możliwości dotarcia do pracowników z informacją związków zawodowych o ich stanowisku w sprawie funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dokument  ten powinien być dostarczony wszystkim pracownikom razem z ankietą.
Do wiadomości:
Kierownik Działu Socjalnego, mgr Magdalena Pańka

Toruń, 03. 11. 2020

STANOWISKO

Jako członkowie NSZZ ”Solidarność” przy UMK jesteśmy wstrząśnięci obserwacją w jaki sposób wiele osób ze środowiska akademickiego wykorzystuje wywalczoną przez Solidarność wolność słowa i zgromadzeń. Aktywny udział w zajściach ulicznych organizowanych przez środowiska antypaństwowe w czasie zagrożenia epidemicznego stanowi jawne pogwałcenie prawa i zasad współżycia społecznego. Wulgaryzmy, obsceniczna i satanistyczna symbolika, nawoływanie do przemocy i jej sankcjonowanie – wszystko to pod pretekstem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wyroku porządkującego stan prawny przypadków legalnej aborcji poczętych dzieci w świetle konstytucyjnie zagwarantowanej ochrony życia ludzkiego. Z ogromnym smutkiem zauważamy nihilizm młodych uczestników demonstracji, ich zagubienie moralne i bezideowość przykrywane wulgarnością, fałszywym oburzeniem, sterowaną nienawiścią do sztucznie wykreowanego wroga. Szczególne bolesne są ataki na Kościół katolicki, który w czasie stanu wojennego pogrążonym w lęku, strachu i niepewności ludziom dawał poczucie więzi i braterskiej miłości. Kościół jednoznacznie popierając dążenia wolnościowe stanął w obronie prześladowanych i więzionych działaczy Solidarności. Oprócz opieki duszpasterskiej i modlitwy walczył o zwolnienia internowanych i uwięzionych oraz niósł pomoc - zarówno duchową, jak i konkretną pomoc materialną i prawną poszkodowanym i ich rodzinom. Za tę działalność władze komunistyczne szykanowały i prześladowały księży, wielokrotnie posuwając się do skrytobójstwa.
Wyrażona przez władzę UMK w liście z dn. 27 X troska o uczestników (studentów i pracowników) tych wydarzeń, przy jednoczesnym braku odniesienia się do krzywd innych osób: bezbronnych istot ludzkich, szykanowanych i obrażanych obrońców życia, obrońców profanowanych miejsc kultu religijnego wyraźnie określa sympatie polityczne Autorów apelu i jawnie wpisuje się w działania opozycji politycznej zmierzającej do obalenia legalnego rządu.
Szanowni Państwo, nie na taką Polskę umawialiśmy się rozpoczynając walkę z komunistycznym totalitaryzmem czterdzieści lat temu!

Przewodniczący KU NSZZ „Solidarność”

przy UMK w Toruniu
Stanisław Biniak

APEL P. DUDY „BROŃCIE KOŚCIOŁÓW”

Gdańsk, 27 października 2020 r.

Członkowie i Sympatycy
NSZZ „Solidarność”
Drodzy Członkowie i Sympatycy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”! Drodzy Przyjaciele!
Zwracam się do Was z gorącym apelem – brońcie naszych Kościołów. Angażujcie się w ochronę świętości Mszy Świętych, przeciwdziałajcie profanacjom symboli religijnych i naszych Świątyń. Nie pozwólcie, aby Kościół, na który zawsze mogliśmy liczyć, wobec bezprecedensowych napaści pozostał dzisiaj osamotniony.
„Solidarność” przy ogromnym wsparciu Kościoła, wywalczyła Polsce wolność. W tym wolność do protestów i zgromadzeń. Każdy, nawet w najostrzejszej formie, ma prawo do wyrażania swoich postulatów. Każdy ma prawo wyjść na ulicę i wykrzyczeć swoje żądania. Wielokrotnie robiliśmy to również my, związkowcy. Ale każda wolność ma swoje granice, a tą granicą są prawa i wolności innych ludzi. W tym prawo do swobodnego wyznawania swojej wiary.
To się nazywa t-o-l-e-r-a-n-c-j-a!
Demonstranci profanując Kościoły i zakłócając Msze Święte, tę granicę już dawno przekroczyli. Do rangi symbolu urastają profanacje figur Jana Pawła II, dzięki któremu „Solidarność” powstała, a któremu Polska w drodze do odzyskania niepodległości tak wiele zawdzięcza.
Niestety, poziom agresji, niespotykany wulgaryzm i napaści fizyczne na księży i uczestników nabożeństw, zmuszają nas katolików do obrony. Dlatego proszę, abyście włączali się w działania Straży Narodowej, lub inne spontanicznie tworzone grupy chroniące nasze kościoły. Bądźcie też w kontakcie ze swoimi proboszczami. Kiedyś my mogliśmy liczyć na ich pomoc, dzisiaj oni tej pomocy od nas potrzebują.
Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wczoraj włączyli się w ochronę kościołów. Otrzymałem wiele sygnałów, że nie zabrakło wśród nich Członków „Solidarności”. Ja osobiście – jako katolik, ale też człowiek „Solidarności”, również nie będę w tej sytuacji bierny.
Ze związkowym pozdrowieniem
Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ “S”

KSN aktualności

Wycieczki…

Komisja Uczelniana NSZZ “Solidarność” planowała w 2020 roku zorganizować we współpracy z BTP FRATER 8 wycieczek (krajowe i zagraniczne).
W związku z panującą sytuacją, zrealizowana została jedna wycieczka (Bieszczady). Kolejne 3 wycieczki (Ukraina, Podhale, Blaski Bałtyku) udało się już szczęśliwie rozliczyć,
wszyscy otrzymali zwrot wpłaconych zaliczek. Jeśli chodzi o pozostałe 4 wycieczki sytuacja jest skomplikowana. Miały to być wycieczki samolotowe, na które bilety zostały zakupione w końcu lutego. W wyniku wielu podjętych przez biuro Frater działań mających na celu zminimalizowanie strat i przeprowadzeniu końcowej analizy, otrzymaliśmy z biura pismo, które podajemy Państwu do wiadomości. Prosimy Państwa o poinformowanie nas o swojej decyzji ( w przypadkach gdy istnieje alternatywa).
z poważaniem
za KU NSZZ “Solidarność” Irena Wiśniewska

Pismo dotyczące imprez NSZZ S przy UMK

przedstawiamy pożegnanie śp. Profesora Jana Hanasza autorstwa kol. Piotra Łukaszewskiego - jednego z licznych współtowarzyszy i przyjaciół Profesora, których łączyło wiele, a przede wszystkim miłość do naszej Ojczyzny i do Pana Boga.
Bóg jest miłością (J4, 16)

Profesor Jan Hanasz, syn Bolesława i Heleny z d. Ławickiej, urodzony 29 lipca 1934 roku w Poznaniu, zmarł 18 października 2020 roku w Toruniu.


Janek, czasami Jan, rozumny i zwyczajny o wewnętrznym pięknie, prawdziwy do bólu, pogodny nawet w mroźny poranek na spacerniaku, odważny i zawsze pomocny gdy potrzeba w drzwiach stawała … .
Łączyła nas wszystkich pasja, pragnienie wolności, wspólnota celów, umiłowanie rodziny, dekalogu i Ojczyzny.

Czasami łączyła też i ściana więziennej celi, aresztów Torunia i Bydgoszczy, represje, ale i nasze rodzinne długawe twórczo przegadywane kolacyjki, z troską spisywane przez esbecję i raportujących agentów … .

Ostała pamięć po wieki wieków, wspomnienia z dreszczykiem i utrwalone obrazy przez: Włodka Kościucha, Artura Wiśniewskiego, Remka Stasiaka i mnie.

Profesor astronomii, wykładowca akademicki, prekursor badań kosmicznych w Polsce, naukowiec w Centrum Astronomicznym Mikołaja Kopernika i Badań Komicznych Polskiej Akademii Nauk.

Legenda podziemnej Solidarności: w grudniu 1981 roku współtworzy Toruński Informator Solidarności (TIS), od maja 1982 roku kieruje podziemnymi strukturami Związku, inicjuje podziemne radio balonowe i tworzy telewizję, aktywny w pracach Ośrodka Pomocy Represjonowanym i otwarty na potrzeby więźniów kryminalnych.
Wielokrotnie odznaczony, także przez Prezydentów RP: Lecha Kaczyńskiego Orderem Polonia Restituta z Komandoria, Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności za wybitne zasługi dla odzyskania niepodległości i przemian demokratycznych w Polsce.

Miasto Toruń wyróżniło Jana Hanasza tytułem Honorowego Obywatela.

Dobry Boże, Ty na obraz Swojej wieczności stworzyłeś i Jana dla nieśmiertelności … .
Niech aniołowie zawiodą cię do raju,
A gdy tam przybędziesz, niech przyjmą cię męczennicy
I wprowadzą cię do krainy życia wiecznego.
Chóry anielskie niechaj cię podejmą
I z Chrystusem zmartwychwstałym
Miej radość wieczną.


Pożegnanie Profesora Jana Hanasza, Janka w :
Toruniu – Masza Święta w piątek 23 października 2020 roku o godz. 17:00 w kościele Akademickim p/w Świętego Ducha;

Strzelnie – Msza Święta żałobna w sobotę 24 października 2020 roku godz. 12:00 w Bazylice Świętej Trójcy, a pożegnanie na Starym Cmentarzu parafialnym przy ul. Kolejowej.

Halinko na co dzień Haniu, Dorotko, Michale z rodzinami, przyjmijcie prosimy i moje/nasze szczere wyrazy współczucia.

Piotr Łukaszewski

Zmarł prof. Jan Hanasz, bohater podziemnej toruńskiej „Solidarności”

Prof. Jan Hanasz zmarł w niedzielę, 18 października 2020 roku.

Po wprowadzeniu stanu wojennego czynnie zaangażował się w drukowanie i kolportaż wydawnictw niezależnych. Współtworzył najważniejsze pismo toruńskiej podziemnej „Solidarności” – „Toruński Informator Solidarności”.
W  1982 roku  stanął na czele grupy kierującej podziemnymi działaniami Regionu, a w latach 1983-1984 pełnił funkcję Przewodniczącego Regionalnego Komitetu Wykonawczego „Solidarności”. W tym samym czasie był organizatorem  tzw. emisji balonowych, czyli audycji „Radia Solidarność”, które były emitowane za pomocą nadajnika podczepionego do balonów swobodnie unoszących się nad miastem. Rozpoczął również prace na rzecz nawiązania przez podziemną „Solidarność” kontaktów z zagranicznymi ośrodkami opozycyjnymi m.in. w Paryżu i Brukseli, dzięki którym do Torunia zaczęły napływać paczki żywnościowe, przesyłki zawierające egzemplarze „Kultury”, „Krytyki” czy „Aneksu”, a także części wykorzystywane w podziemnej poligrafii.
W dniach 14 i 26 września 1985 roku wraz z najbliższymi współpracownikami dokonał jednej z najsłynniejszych akcji toruńskiego podziemia polegającej na wyświetleniu w czasie trwania programu telewizyjnego na wizji programu I TVP haseł opozycyjnych wzywających do bojkotu wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 13 października 1985 r. Zatrzymany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 28 września 1985 r., tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy i Toruniu.
Po wyjściu na wolność nie zaniechał działalności opozycyjnej. Nawiązał ścisłe kontakty z opozycjonistami z Wybrzeża w celu uruchomienia seryjnej produkcji sprzętu do nadawania haseł na wizji TVP. Operacja została jednak rozbita przez Służbę Bezpieczeństwa. W latach 1986-1989 współpracownik Diecezjalnego Ośrodka Charytatywno-Społecznego przy Kościele NMP w Toruniu.

36 lat pamięci, dziś i wczoraj

36 lat pamięci, dziś i wczoraj.
Skrawek lasu w Górsku k/Torunia, przy drodze krajowej nr 10 wskazuje nam dzisiaj dramat sprzed laty, miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszko. To miejsce sacrum wskazane przez Stworzyciela, jak Golgota Jezusa. Trzeba i nam je przyjąć. Trwamy tam od 36 lat i chociaż dla wielu z nas czas przyśpiesza, trwać tam nadal pragniemy!
W roku zarazy Covid-19, 36 rocznicę porwania ks. Jerzego Popiełuszko w Górsku k/Torunia upamiętniliśmy uczestnictwem we Mszy Świętej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku, modląc się o rychłą kanonizację błogosławionego.
Wysłuchaliśmy również przepięknego koncertu Tomka Kamińskiego: Dobro nieskończone, pamięci brutalnie zamordowanego szlachetnego kapłana. Brawo, brawo. Dziękujemy!

Skrócona historia powstania Komitetu, budowy i poświęcenia Krzyża/Pomnika upamiętniającego miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszko w Górsku k/Torunia.
Komitet upamiętniający miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, zawiązali przedstawiciele podziemnej Solidarności, opozycji z Torunia i Warszawy, toruńscy księża oraz miejscowi parafianie 19 listopada 1984 roku w pierwszą miesięcznicę porwania. Odważną inicjatywę z ambony tego dnia przedstawił ks. Jacek Pleskaczyński (SJ) członek tajnego konwentu doradców Solidarności, który wraz z ks. Stanisławem Małkowskim przyjacielem uprowadzonego, współprzewodniczył Mszy Św. w Górsku i głosił kazanie. Propozycja ks. Jacka Pleskaczyńskiego, zdecydowanie rozszerzała wcześniejszy projekt toruńskich księży, którzy proponowali upamiętnić miejsce porwania, poprzez postawienie przydrożnego krzyża: w formie i kształcie stosowanym na Pomorzu. Zawiązany Komitet w składzie prof. Górski Karol, Baranowski Franciszek, Chrostowski Waldemar, Kraśniewski Henryk, Lipiński Jacek, Łukaszewski Piotr, dr Matyjek Jerzy,  ks. Neuman Piotr, ks. Pleskaczyński Jacek, Popiełuszko Józef, Popiełuszko Stanisław, Pudło Andrzej, ks. Rzucidło Janusz, ks. Sikorski Edmund, Szadurski Karol, Tyc Andrzej, Wiśniewski Jerzy, Wojnowski Henryk wraz z honorowym przewodniczącym Biskupem Marianem Przykuckim Ordynariuszem Chełmińskim, w grudniu 1984 roku rozpisał konkurs na projekt Pomnika. Na konkurs wpłynęły 22 prace, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło już w styczniu 1985 roku. Zwyciężyła koncepcja warszawskich artystów rzeźbiarzy Anny i Krystiana Jarnuszkiewiczów, Grzegorza Kowalskiego i architekta prof. Macieja Kysiaka. Polegała na wyraźnym oznaczeniu miejsca dramatu i włączeniu wymownej symboliki: ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a Parafia w Górsku została erygowana pod tym samym wezwaniem, o czym twórcy przygotowując projekt nie wiedzieli.
Głównymi elementami projektu były: biegnące w las dwie drogi, które w miejscu styku, symbolicznie unoszą się w kształt podnoszącego się krzyża, Chrystus Frasobliwy na postumencie z datą 19.X.1984 roku oraz podążające w głąb lasu, stacje drogi krzyżowej zakończonej trzema krzyżami i mesą ołtarza. Pierwotny projekt upamiętnienia miejsca porwania znajduje się obecnie w archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dnia 19 lutego 1985 roku Urząd Wojewódzki w Toruniu, decyzją L.dz.II 600/1/85, uznał działania Komitetu za nielegalne. Z imiennych pism doręczanych członkom Komitetu  przez esbe nocą, wynikało że: działalność Komitetu mogła spowodować wzrost zagrożenia bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.
Decyzję Urząd uzasadnił min: jak wynika z przebiegu procesu przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu, ksiądz Jerzy Popiełuszko prowadził od szeregu lat działalność antypaństwową i znany jest powszechnie nie z działalności duszpasterskiej, lecz z działalności wymierzonej w podstawowe interesy socjalistycznego państwa. W tej sytuacji wybudowanie pomnika stanowiłoby aprobatę i moralne wsparcie dla działalności sił inspirowanych i finansowych przez wrogie Polsce ośrodki zagraniczne (?!).
Decyzja Urzędu na lata odłożyła zamierzenia społeczników Solidarności, jednak ani na chwilę, nie ustały starania Komitetu o pozyskanie gruntów od Lasów Państwowych oraz gromadzenie środków finansowych, potrzebnych na realizację autorskiego projektu, upamiętnienia miejsca uprowadzenia.
Na wezwanie ks. bp Mariana Przykuckiego z 22 stycznia 1985 roku, czytane w toruńskich kościołach oraz apel Komitetu o ofiary Ewangelicznego wdowiego grosza, pieniądze na budowę pomnika złożyło ponad 20 000 ofiarodawców. Pierwszą wpłatę z Polski w kwocie 10,00 zł przekazał Pan Kazimierz Kłodziński z Ustrzyk Dolnych z ul. Nowej.
Swoje ponowne działania Komitet wznowił jesienią 1994 roku w nieco zmienionym składzie osobowym. Skład Komitetu uzupełniły: urszulanka s. Jana Płaska, Ewa Pierścionek, dr Ligia Urniaż-Grabowska, Teresa Chromy-Gąsiorowska, Jan Marczak oraz Adam Pałkiewicz.             Całe przedsięwzięcie z życzliwością otaczał Biskup Toruński ks. Andrzej Suski oraz Marszałek Senatu Alicja Grześkowiak, Honorowa Przewodnicząca Komitetu w latach 1994-2000 i Jan Wyrowiński Poseł RP.
Komitet działał przy parafii rzymsko-katolickiej p/w Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku, na różne sposoby wspierany przez kolejnych proboszczów o. Michaelitów: ks. Janusza Rzucidło, ks. Stanisława Kalisztana, ks. Karola Dąbrowskiego autora pieśni Ojczyzno ma.
Krzyż/Pomnik, symbol dramatu upamiętniającego uprowadzenie ks. Jerzego Popiełuszko, zlokalizowano dokładnie w miejscu porwania ks. Jerzego na gruntach przekazanych Komitetowi przez Lasy Państwowe w Toruniu, za symboliczną opłatą.
W leśny trójkąt, obszar dramatu uprowadzenia wyznaczony dwiema drogami z surowego betonu ustawiono wzdłuż szosy granitowy blok z napisem: 19.X.1984 rok, miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki, początek drogi męczeńskiej.
W miejscu spotkania się symbolicznych dróg, nazywanych też ścieżkami, około 30 m od szosy, ustawiono centralny element pomnika, symbol Podnoszącego się Krzyża. Dźwigający się krzyż wykonano z dwóch niezależnych pochylonych belek o przekroju 1500 x 500 mm i 6000 x 9000 mm długości, zamocowanych wspornikowo w fundamencie.
Pod pochyłą bryłą krzyża na poziomej płycie granitowej, wykonanej przez toruńczyka Andrzeja Gawryś, umieszczono cytat z Ewangelii św. Mateusza 16.24: Kto chce pójść za mną, niech weźmie krzyż swój. W tle Krzyża/Pomnika na postumencie ustawiono figurę Chrystusa Frasobliwego z kamienia sztucznego, piaskowca wykonanego przez warszawskich rzeźbiarzy Sylwestra Papińskiego i Wiesława Winkler.
Centralne miejsce Pomnika - dźwigający się Krzyż oraz figura Chrystusa Frasobliwego po zmierzchu podświetlone jest światłem sztucznym z 9 reflektorów mocowanych w gruncie. Projekty zasilania oraz iluminacji nieodpłatnie wykonał inż. Jan Kaszubski z toruńskiej firmy Elkard, Ryszarda Karkosika. Wolnostojącą rozdzielnię elektryczną z zasilaniem kablowym i naświetlaczami, nieodpłatnie wykonał i dostarczył Zakład Energetyczny S.A w Toruniu, przy szczególnej życzliwości Ryszarda Michniewskiego, Dyrektora.
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Krzyża/Pomnika, nastąpiło 25 listopada 2000 roku,   poprzedzone kilkudniowymi przygotowaniami miejsca porwania i jego otoczenia. Harcerze ze szczepu Błękitna Jedynka z Górska, setkami lampionów i świec rozświetlili wzgórek i kotlinkę przy Krzyżu/Pomniku. Pracami harcerzy kierował artysta-rzeźbiarz Jerzy Kalina, twórca grobu ks. Jerzego przy kościele Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie i pomnika na tamie we Włocławku, a w ostatnim czasie Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku w Warszawie.
Skromne z założenia, ale ani smutne, ani też radosne uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika odbyły się 25 listopada 2000 roku. Zgromadziły ponad 2000 przyjaciół ks. Jerzego i oficjalnych delegacji oraz związkowców Solidarności. Obecni byli parlamentarzyści z Alicją Grześkowiak Marszałkiem Senatu; wojewodowie m.in. mazowiecki Antoni Pietkiewicz, śląski Marek Kęmpski; bydgoski Józef Rogacki; podlaski Krystyna Łukaszuk; prezydenci miast Torunia, Żyrardowa, Łowicza, Kalisza, Wielunia, Łodzi, Bydgoszczy, Włocławka, Ożarowa, Pruszkowa, Płońska, Błonia… .
Na uroczyste odsłonięcie i poświęcenie, przybyły też poczty sztandarowe NSZZ Solidarność a wśród nich Stoczni Gdańskiej, Stoczni Szczecińskiej, Huty Lucchini Warszawa, Cukrowni Janikowo, Lafarge Cement Polska, MPK i Polmos z Łodzi, ZTK Teofilów, Geofizyka Toruń, Inowrocławskich Kopalni Soli. Nie zabrakło także przedstawicieli Duszpasterstwa Ludzi Pracy parafii św. Stanisława Kostki i św. Józefa z Warszawy, WNMP z Torunia.
W imieniu Komitetu, poruszające przesłanie do przybyłych, wygłosił aktor i reżyser Wiesław Komasa.
Symbolicznego odsłonięcia Krzyża/Pomnika, dokonała podpierająca się laską, uśmiechnięta, ale i wzruszona, mama zamordowanego księdza, Marianna Popiełuszko, a poświęcił w asyście obecnych biskupów ks. Andrzej Suski Biskup Toruński.
Po zakończeniu Mszy Świętej w parafialnym kościele Górska i okolicznościowych przemówieniach, ciepłe podziękowania dla wszystkich i za wszystko w imieniu Komitetu przekazali: Senator RP Ligia Urniaż-Grabowska z Warszawy i Piotr Łukaszewski z Torunia.
W 2009 roku m.in. przy znaczącym wsparciu Marszałka Kujawsko-Pomorskiego i Starosty toruńskiego, do użytku pielgrzymów wybudowano i oddano oświetlony parking z twardą nawierzchnią z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz autokarów.
Z parkingu do Krzyża/Pomnika, prowadzi oświetlona leśna ścieżka, nieodpłatnie urządzona i wykonana przez Okręgową Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu i przekazana w 2009 r. Komitetowi.
Również w 2009 roku członkowie bydgoskiego Stowarzyszenia - Idee Solidarności 1980-89  z Prezesem Barbarą Wojciechowską w porozumieniu z Komitetem ufundowali i ustawili przy Krzyżu/pomniku, ale poza obszarem autorskiego projektu, kamień z tablicą informacyjną o dramacie z 19 października 1985 roku.
Na dzisiaj do wypełnienia projektu z 1984 roku, pozostało już niewiele,
Droga Krzyżowa kończąca się trzema krzyżami i mesą ołtarza, ale nade wszystko bieżąca trwała troska o Krzyż/Pomnik i jego otoczenie.

Ciepło wszystkich pozdrawiam, Piotr Łukaszewski

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ „S”

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ „S”

w dn. 5.10.2020

Zebranie prowadził Przewodniczący, kol. Stanisław Biniak.

1. Zweryfikowano listę naszych przedstawicieli do rad dziekańskich i do rad dyscyplin naukowych na okres od października 2020 do 2023 roku (zał. Nr1 i 2)

2. Przyjęto 3 nowe osoby do Związku: UCHWAŁA NR 4/20

3. Sprawy socjalne.

Odbyły się 2 spotkania Władz Uczelni z przedstawicielami związków zawodowych. Pan Kanclerz poinformował o planach zmiany regulaminu świadczeń socjalnych. Nowy regulamin ma być wspólny dla kampusów toruńskiego i bydgoskiego. Na zmianę regulaminu największą presję wywiera Inicjatywa Pracownicza (nowy zw. zawodowy, zrzeszający najmniejszą liczbę pracowników). Nośnym hasłem ewentualnych zmian jest „wczasy pod gruszą co roku”. Ładnie to brzmi, ale burzy całkowicie wypracowany przez lata i sprawdzony system działalności socjalnej. Równoznaczne jest to z obniżeniem kwot bazowych, wydłużeniem okresów oczekiwań na świadczenia, itd.

Szersze wyjaśnienia znajdują się w załącznikach nr 3 i 4 (pismo do JM Rektora oraz informacja zamieszczona na naszej stronie internetowej).

4. Pracownicze Plany Kapitałowe.

Jest to program zaproponowany przez rząd, umożliwiający pracownikom dodatkowe oszczędnie na późniejszą emeryturę, wspomagany finansowo przez pracodawcę oraz państwo. Naszymi delegatami do zespołu zajmującego się wdrożeniem tego programu na UMK są: kol. kol. Karolina Karpus i Grzegorz Trykowski. Przedstawili oni członkom KU najważniejsze założenia tego programu (zał. Nr 5)

5. Kol. Irena Wiśniewska poinformowała o:

– zajęciu przez Prezydium stanowiska w/s pozbawienia prof. Wojciecha Polaka stanowiska kierownika katedry (zał. Nr 6). W tej samej sprawie stanowisko zostało podjęte przez Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „S” (zał. Nr 7)

- odznaczeniu profesora Wojciecha Polaka Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Postanowiono wysłać do Profesora list z gratulacjami.

– zorganizowaniu przez kol. Adama Solarczyka z pomocą kilku innych członków KU wystawy z okazji 40-lecia NSZZ „Solidarność” na UMK. Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 16.09. br. Można ją oglądać w holu Rektoratu do około połowy października. Kol. Przewodniczący jeszcze raz podziękował kol. Adamowi za podjęcie się tego trudnego zadania.

– możliwości odbioru w biurze „S”, przez każdego członka „S”, bonów (200 zł) do wykorzystania w jednym z 4 ośrodków DOMS-u . Ośrodki znajdują się w Zakopanem, Spale i Jarnołtówku.

– wycieczkach, które odbyły się w sierpniu i wrześniu br – Bieszczady, Żuławy, Licheń oraz o możliwości zakupienia biletów na koncerty TOS w najbliższych miesiącach (do grudnia br).

– obchodach XXXVI rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki: Msza św. o godz. 12.00 w intencji Ojczyzny w kościele Wniebowzięcia NMP, przejście wraz z modlitwą różańcową pod pomniki ks. Jerzego i św. Jana Pawła

6. Ustalono terminy najbliższych zebrań KU – 9 listopada i 14 grudnia 2020 r.