Aktualności

Harmonogram obchodów 35 rocznicy powstania NSZZ Solidarność

Centralne obchody 35. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

10 LAT TEMU BYŁO TO TAK…

Już pod koniec sierpnia będziemy obchodzili jubileusz 35 lecia powstania NSZZ “Solidarność”. Jako Zarząd Regionu zaplanowaliśmy i przygotowujemy kilka okolicznościowych wydarzeń, lecz dopóki nadejdą zobaczcie jak świętowaliśmy 10 lat temu jubileusz 25-lecia w Toruniu.

więcej

OBOWIĄZKI PRACODAWCY W CZASIE UPAŁÓW

OBOWIĄZKI PRACODAWCY W CZASIE UPAŁÓW

Polskie prawo mówi, że jeśli w miejscu pracy jest zbyt wysoka temperatura, można przerwać pracę. Dodatkowo pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia wody do picia w upalne dni. Dotyczy to pracowników etatowych, jak i pracujących na umowę o dzieło, czy zlecenie.

Zbyt wysoka temperatura powodująca złe samopoczucie może być powodem przerwania pracy. Nie wiąże się to z obniżeniem wynagrodzenia - przynajmniej teoretycznie. Wiemy jak traktuje się obecnie pracowników.

Zgodnie z art. 94 pkt 2a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości. Organizm człowieka najlepiej funkcjonuje w temperaturze ok. 17-20°C, w związku z tym przy temperaturach znacznie wyższych należy stworzyć takie warunki, by pracownik czuł się możliwie komfortowo.

Przepisy bhp określają precyzyjnie jedynie dolną granicę temperatur w pomieszczeniu pracy . Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), nie niższą jednak niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają (np. praca w chłodniach). Natomiast w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18°C (§ 30 r.b.h.p.).
Przepisy w sprawie maksymalnej temperatury w pomieszczeniu pracy ustalone zostały jedynie dla pracowników młodocianych – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.) nie mogą oni pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza przekracza 65%. W przypadku pozostałych pracowników można się posłużyć wskaźnikiem PMV (wskaźnik komfortu cieplnego) lub WBGT (wskaźnik określający mikroklimat gorący), choć ich zastosowanie wiąże się z pewnymi trudnościami.

Apel szefa Związku do Prezydenta RP

“Polacy zasługują, aby ich głos był wysłuchany” - napisał Piotr Duda, przewodniczący KK w liście skierowanym do Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP. Szef Związku zaapelował o rozszerzenie wrześniowego referendum o pytania dotyczące wieku emerytalnego, prywatyzacji Lasów Państwowych oraz obowiązku szkolnego sześciolatków.

Referendum będzie kosztowało podatników 100 mln zł. Nie uwzględnia prawdziwych problemów społecznych, które trapią polskie społeczeństwo. Obywatele podpisywali się pod wnioskami o referenda w sprawach dla nich istotnych, jednak zebrane 10 milionów podpisów trafiło do kosza.

Odrzucenie tych pytań w chwili obecnej świadczyć będzie o lekceważeniu głosów milionów Polaków. “Solidarność”‘ podkreśla, że promowane pytania nie mają wymiaru politycznego ani partyjnego, za to będą miały znaczący wpływa na losy obecnych i przyszłych pokoleń.

Letnie wycieczki jednodniowe

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” zaprasza

na dwie wycieczki jednodniowe,które organizujemy

w lipcu i sierpniu 2015 r.:

18 lipca – Znana i nieznana Bydgoszcz oraz Myślęcinek.

W programie m.in. Wyspa Młyńska, Wenecja Bydgoska, fontanna POTOP i inne.

W Myślęcinku odwiedzimy ZOO

oraz ogród botaniczny.

Koszt wraz z obiadem dla członków „S” – 40 zł,

dla pozostałych 65 zł.

Godzina wyjazdu z Torunia: 8.30

22 sierpnia – skansen w Kłóbce oraz Włocławek

– zwiedzanie miasta, wizyta w nowootwartym

Muzeum Męczeństwa kapelana „Solidarności”, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Koszt wraz z obiadem dla członków „S” 40 zł,

dla pozostałych 65 zł.

Godzina wyjazdu z Torunia: 8.30.

V Piesza Pielgrzymka

V Piesza Pielgrzymka Śladami Męczeństwa Błogosławionego Księdza Jerzego

„Solidarność” żąda dymisji ministra zdrowia

Po szokujących słowach nowego ministra zdrowia dotyczących strajku w służbie zdrowia, związkowcy z „Solidarności” domagają się dymisji Mariana Zembali.

Chodzi o wypowiedź dotyczącą strajku pielęgniarek z Wyszkowa.

Jeżeli ktokolwiek z pracowników w Śląskim Centrum Chorób Serca, czyli w moim szpitalu podjąłby strajk, na drugi dzień będzie przeze mnie, dyrektora, zwolniony – oświadczył Zembala i choć przyznał, iż jego zdaniem pielęgniarki zarabiają za mało oświadczył jednocześnie, że nie będzie się uginał i prowadził rozmów „pod szantażem strajków i odejścia od łóżek pacjentów”.

Po tych słowach na reakcję związkowców nie trzeba było długo czekać. „Solidarność” skierowała już pismo do premier Ewy Kopacz, w którym przypomina o prawie do organizowania strajku przez związki zawodowe i domaga się dymisji ministra.

Prawo do organizowania się w związki zawodowe, w tym prawo do strajku to jedno z podstawowych praw obywatelskich zapisanych nie tylko w polskiej konstytucji, ale też w prawie unijnym i konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, które Polska ratyfikowała. Szkoda, że w roku 35-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” musimy to przypominać Pani rządowi i ugrupowaniu, które chwali się przynależnością do Europejskiej Partii Ludowej – napisali w liście do Ewy Kopacz związkowcy, żądając jednocześnie dymisji ministra.

Do słów nowego ministra zdrowia odniósł się również szef „Solidarności” Piotr Duda.

Prawo do organizowania się w związki zawodowe, w tym prawo do strajku są zapisane w Konstytucji RP, a obowiązkiem ministra jest przestrzeganie konstytucji. Ta wypowiedź dyskwalifikuje Zembalę nie tylko jako ministra, ale również jako dyrektora publicznej, utrzymywanej przecież za nasze podatki, placówki – podkreśla Piotr Duda.

W STOLICY NASZEGO REGIONU OBRADUJE KOMISJA KRAJOWA

Punktualnie o godz 14, w Toruniu zaczęły się dwudniowe obrady Komisji Krajowej NSZZ”S”. Gośćmi pierwszej części sesji byli m.in. prezydent Torunia Michał Zaleski, ks. prałat Józef Nowakowski, poseł Anna Sobecka, ks. Paweł Podgórski. Na sali byli także członkowie naszego Prezydium ZR, jak również kilku innych związkowców z Torunia i Inowrocławia. Komisja zakładowa toruńskiej Geofizyki wystawiła poczet sztandarowy (przewodniczący kz Dariusz Ludwikowski był na miejscu).

Jako pierwszemu głosu udzielono przewodniczącemu  ZR Toruńsko-Włocławskiego Jackowi Żurawskiemu. W krótkich słowach wyraził satysfakcję z tego, że może powitać członków KK na toruńskiej ziemi, podkreślając, że jest to wydarzenie dla całego regionu. Życząc wszystkim dobrych obrad, zauważył, iż ma nadzieję, że będą się tu dobrze czuli. W podobnym duchu przemawiał prezydent Zaleski, podkreślając niezwykłe uroki starego Torunia, namawiając, aby po obradach pokusić się na zwiedzenie największych zabytków miasta.

Po wystąpieniach nastąpił ważny - także dla naszego Regionu  - moment, ponieważ został zaprzysiężony jako członek Komisji Krajowej Dariusz Łącki (zdjęcie poniżej) - niedawno wybrany szef Sekretariatu Rolnictwa, na co dzień pracujący i mieszkający w Kobylnikach przy Kruszwicy. Tym sposobem w Komisji Krajowej przybył trzeci reprezentant naszego Regionu (Żurawski, Dębczyński, Łącki). Dariusz Łącki składał przysięgę przy sztandarze toruńskiej Geofizyki.

więcej

fotorelacja

Fotorelacja z majowej wycieczki Magiczne Bałkany

Fotorelacja z majowej wycieczki

Magiczne Bałkany - Czarnogóra - Albania Macedonia

autor zdjęć: Paweł Zieliński

KOMISJA KRAJOWA BĘDZIE OBRADOWAĆ W TORUNIU!

Najbliższe posiedzenie Komisji Krajowej związku odbędzie się w Toruniu. Obrady są planowane na 16-17 czerwca. Jeżeli nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, to przyjedzie także przewodniczący KK Piotr Duda (dotąd tylko raz nie uczestniczył w sesji KK i to z ważnych powodów osobistych). Obradujące dziś Prezydium Zarządu Regionu m.in. omawiało szczegóły organizacyjne tego wydarzenia. W 35 letniej historii NSZZ”S” po raz pierwszy cały skład Komisji Krajowej odbędzie posiedzenie na terenie naszego Regionu.