Aktualności

80 LAT KS. JÓZEFA NOWAKOWSKIEGO

UWAGA UCZESTNICY WYCIECZEK
(komunikat nr 4)
Poniżej przypominamy pełen koszt poszczególnych wycieczek oraz podajemy terminy dokonania zapłaty
(po odjęciu wpłaconych już zaliczek).
 1- 9 maja– UKRAINA – MOŁDAWIA, 2310 zł – do 13 marca
 30.05 – 6.06 – BLASKI BAŁTYKU, 1260 zł –
do 20 kwietnia
 11 - 18 czerwca  PORTUGALIA, 3790 z ł + 140 e – do 25 kwietnia
 20 - 25 lipca, SZKOCJA, 3890 zł + 130 GBP –
do 3 czerwca
 5 – 12.08 PODHALE, ok. 1500 – 1600 zł –
do końca czerwca
 30.08 – 7.09 – AZORY, 5500 zł + 250 e –
do 15 lipca
 5–12.09 –BIESZCZADY +LWÓW,1660 zł –
do końca lipca
 21 – 28  września GRECJA, 3290 zł + 200 e –
do 3 sierpnia

Wynagrodzenia na UMK w 2019

Najnowszy numer

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ „S”
w dn. 27.01.2020

Na zebraniu obecnych było 17 członków KU (jedna nieobecność usprawiedliwiona) oraz 1 osoba z Komisji Rewizyjnej. Zebranie prowadził Przewodniczący Związku, kol. Stanisław Biniak.

1. Omówienie negocjacji dotyczących Regulaminu wynagradzania pracowników naszego Uniwersytetu.
W wyniku rozmów przedstawicieli związków zawodowych z Władzami Uczelni, dzięki uzgodnieniu wspólnego stanowiska przez związki zawodowe, udało się dokonać zmian szeregu zapisów w tekście i załącznikach zaproponowanego projektu Regulaminu. Szczegóły w załączonej informacji.

2. Przewodniczący zapoznał obecnych z odpowiedzią Ministerstwa  na pismo Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „S” w/s podwyżek wynagrodzeń dla pracowników uczelni wyższych w 2020 roku (załącznik). Na ten cel zarezerwowano w planie budżetu 802 mln zł. Po podpisaniu ustawy budżetowej nastąpi realizacja tej zapowiedzi.

3. Członkowie Komisji mówili o trudnościach i poważnych przeszkodach w realizacji dydaktyki i badań. Przykładowo wstrzymane są wszelkie zakupy (brak odczynników), nie podejmuje się działań w związku z obowiązkowymi wyjazdami studentów, itd. Inną niedogodnością jest brak ustalonych kryteriów oceny pracowników.

4. Kol. Jerzy Romański przedstawił prezentację, która ilustruje dane otrzymane od JM Rektora a dotyczące wynagrodzeń pracowników na poszczególnych stanowiskach we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kampusu Toruńskiego UMK za miesiąc listopad 2019 roku. Informacje płacowe dotyczą wynagrodzeń zasadniczych oraz wynagrodzeń brutto, tzn. zasadnicza + wysługa lat + premia + inne dodatki cykliczne, bez nadgodzin, „trzynastki”, dodatków jednorazowych. Z zestawień tych wynika m. in. to, że w różnych jednostkach na tych samych stanowiskach są zupełnie inne wysokości pensji, nieraz bardzo się różniące. Występują też tzw. „kominy” na różnych stanowiskach i w różnych jednostkach przy jednoczesnym znacznym spłaszczeniu wynagrodzeń w wielu grupach pracowniczych. Ich wysokość jest nieraz szokująca.

5. UCHWAŁA NR 1 – przyjęcie do Związku 1 osoby.

6. Kol. Ludmiła Fastowicz poinformowała, że w związku z jej przejściem na emeryturę, przedstawicielem „S” w Bibliotece będzie kol. Joanna Szwarc-Kozłowska.

7. Kol. Stanisław Biniak poprosił zespół ds. socjalnych o przeanalizowanie Regulaminu Świadczeń Socjalnych i zastanowienie się czy wymaga on zmian.

Koncerty

KOMISJA UCZELNIANA
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
zaprasza na koncerty TOS
sala CKK Jordanki
 SYMFONICZNA SALSA! J.TORRES Z ZESPOŁEM – Dzień Kobiet
8.03.2020, godz. 17.00, cena 35/45 zł
 SYMFONICZNY POWIEW WIOSNY
20.03.2020, godz. 19.00, cena 15/20 zł
 ROMANTYCZNY FORTEPIAN I SZEHEREZADA
27.03.2020, godz. 19.00, cena 15/20 zł
 WIOSENNA POBUDKA – koncert familijny
28.03.2020, godz. 17.30, cena 15/20 zł
 ADAM SZTABA SYMFONICZNIE
26.04.2020, godz. 17.00, cena 35/45 zł
 JESTEŚ SERCA BICIEM – Dzień Matki
17.05.2020, godz. 17.00, cena 25/35 zł
 MAGICZNY ŚWIAT BAJEK – Dzień Dziecka
31.05.2020, godz. 16.00, cena 25/35 zł
 NORDYCKA BALLADA GRIEGA I PERŁY BIZETA
7.06.2020, godz. 17.00, cena 15/20 zł
 WIECZÓR MISTRZÓW – CHOPIN I BEETHAVEN
– zakończenie 41 Sezonu Artystycznego
12.06.2020, godz. 19.00, cena 15/20 zł
 LETNIE BURZE – koncert familijny
20.06.2020, godz. 17.30, cena 15/20 zł

Prace nad Regulaminem wynagradzania

Informacja o pracach nad projektem Regulaminu wynagradzania pracowników UMK
W wyniku rozmów przedstawicieli ZZ z Władzami Uniwersytetu, dzięki uzgodnieniu wspólnego stanowiska przez związki, udało się dokonać zmian szeregu zapisów w tekście i załącznikach zaproponowanego projektu Regulaminu:
1. Obniżono górną granicę widełek wynagrodzenia zasadniczego na stanowiskach  kanclerza, kwestora i ich zastępców.
2. Skrócono okres ciągłej nieobecności pracownika pozbawiającego go dodatku zadaniowego i funkcyjnego z trzech do  jednego miesiąca.
3. Wykreślono zapis dotyczący premii, przyznawanych przez Kanclerza, pracownikom wykonującym prace na rzecz związków zawodowych.
4. Szczegółowe zasady ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami (pracowników inżynieryjno-technicznych, bibliotekarzy oraz pracowników administracji), które wejdą w życie zarządzeniem Rektora w roku 2021, będą uzgadniane ze związkami zawodowymi, a nie tylko opiniowane, jak zaproponowano w projekcie.
5. Pracownik w przypadku obniżenia lub pozbawienia premii regulaminowej na złożenie odwołania od decyzji będzie miał 7 dni. (a nie 3 dni).
6. Wprowadzono zapis, że pracownikowi może zostać odebrana premia regulaminowa, jeżeli bezzasadnie odmówił wykonania polecenia służbowego wynikającego z jego zakresu obowiązków.
7. Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie regulaminu nie spełniają minimalnych wymogów kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia zobowiązani są do jego uzupełnienia do dnia 31 grudnia 2025 r (w propozycji była data 31 grudnia 2023).
8. Dla szeregu grup pracowników podniesiono stawkę płacy minimalnej do 2600,- (zamiast proponowanego ustawowego minimum) – głownie dla stanowisk wymagających wyższego wykształcenia (administracja, bibliotekarze).
Oprócz tego, w ramach porozumienia zajęto stanowisko w następujących sprawach:
1. Podniesienie stawek wynagrodzenia pracowników obsługi powyżej ustawowego minimum będzie tematem rozmów związków zawodowych z władzami uniwersytety najpóźniej w czerwcu br, po otrzymaniu informacji o wielkości subwencji i środkach na podwyższenie wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego. Niezależnie, na bieżąco, w poszczególnych jednostkach utrzymana będzie zasada zwiększenia wynagrodzeń w przypadkach zwiększenia zakresu obowiązków pracownika (przy zmniejszeniu liczby zatrudnionych w danej  jednostce organizacyjnej).
2. Przewidziano podwyżki wynagrodzenia dla pracowników w wieku przedemerytalnym - pod warunkiem złożenie wniosku na rok przed osiągnięciem wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę.
3. Uzgodniono przywrócenie stanowisk dla części nauczycieli zatrudnionych w SPNJO oraz sposób rekompensaty obniżonych stawek za nadgodziny niektórych grup nauczycieli zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych.
4. Z inicjatywy Rektora Dzień 19 lutego – Święto Uniwersytetu będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy bez konieczności jego odpracowania.

Zwiększona dotacja MNiSzW na 2020

Tygodnik Solidarność