Aktualności

większy fundusz socjalny…

Sejm przyjął poprawki „Solidarności” wcześniej przyjęte przez Senat, które zwiększają odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o blisko 100 zł. Oznacza to, że od stycznia 2017 r. w zakładowych funduszach świadczeń socjalnych pojawi się więcej pieniędzy na urlopy, pomoc materialną i świadczenia losowe dla pracowników. więcej

Najnowszy numer TS

Najnowszy numer

Prezydent RP Andrzej Duda:
Słowo „Solidarność” dziś na świecie
tak naprawdę oznacza „Polska”.
Izabela Kozłowska, Krzysztof Świątek

Lepszy dostęp do specjalistów czy betonowanie szpitali?
Anna Grabowska

Dowód elektroniczny, czyli narzędzie wielofunkcyjne
Ewa Zarzycka

Rebeliant Trump
Halina Kaczmarczyk

PAN WASOWSKI mniej znany…

KOMISJA UCZELNIANA

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

ZAPRASZA DO

KUJAWSKO-POMORSKIEGO IMPRESARYJNEGO TEATRU MUZYCZNEGO W TORUNIU

NA SPEKTAKL MUZYCZNY:

Walc kameralny,

czyli PAN WASOWSKI mniej znany

Najnowsza premiera Teatru Muzycznego to wieczór z piosenkami niekwestionowanego geniusza melodii. Jerzy Wasowski, kojarzony przede wszystkim z Kabaretem Starszych Panów, w swojej bogatej twórczości napisał wiele kompozycji, które miały szansę zaistnieć tylko przez moment. Utwory te były pisane dla wielkich dam polskiej piosenki i teatru (m.in. Ireny Santor, Violetty Villas, Sławy Przybylskiej, czy Kaliny Jędrusik), na potrzeby audycji radiowej, spektaklu czy recitalu. Od tego czasu piosenki te czekały na ponowne odkrycie i szansę, by tchnąć w nie nowe życie. Usłyszymy je w spektaklu muzycznym Walc kameralny, czyli Pan Wasowski mniej znany w wykonaniu aktorki i piosenkarki, Klementyny Umer, związanej na co dzień z warszawskimi teatrami Rampa i Teatrem 6. piętro. Na scenie towarzyszyć jej będą Fabian Włodarek (piano i akordeon) oraz Wojciech Pulcyn (kontrabas).

W roli Narratora, umilającego czas swą wiedzą, erudycją i niewątpliwym, choć specyficznym poczuciem humoru, wystąpi w formie osobistej, albo innej Grzegorz Wasowski.

21 i 22 stycznia 2017, godz. 19.00

Koszt: 12 zł dla członków „S”

Zapisy: biuro „S”, pok.607

Zapraszamy na otwarte forum

XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ “Solidarność”

Dzisiaj rozpoczyna się XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ “Solidarność”!
Spotkanie z Prezydentem RP i Premier RP, wręczenie odznaczeń państwowych, panel dyskusyjny dotyczący dialogu społecznego, dyskusja nad zmianami w Statucie to najważniejsze punkty w programie zbliżającego się Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ “Solidarność”, który odbędzie się 24 - 25.11. w Płocku.

fot. W.Obremski
Pierwszego dnia obrad we czwartek 24.11. około godz. 11 delegatów odwiedzą najwyższe władze państwowe - Prezydent RP i Premier RP. Po wystąpieniach zaproszonych gości, prezydent Andrzej Duda wręczy najbardziej zasłużonym członkom Związku odznaczenia Złoty Krzyż za Zasługi oraz Krzyż Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Około godz.12.30 odbędzie się panel dyskusyjny przygotowany przez ekspertów KK: “Kodyfikacja prawa pracy szansą na rozwój dialogu społecznego”.

W godzinach popołudniowych i drugiego dnia obrad delegaci zostaną zapoznani z pracami Komisji Krajowej, a także zajmą się sprawami wewnątrznymi Związku, m.in. zmianami w Statucie “Solidarności”. Zostaną również podjęte decyzje w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ “Solidarność”.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą w „Solidarności”. Obecnie liczy 325 delegatów. Stanowią go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów.  Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w tym regionie. Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący: zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Najnowszy numer TS

Najnowszy numer

Dotrzymujemy słowa
Beatą Szydło rozmawiają Krzysztof Świątek i Cezary Krysztopa.

Warto było
z Piotrem Dudą rozmawia Anna Grabowska.

Sam kapitan nie wygra meczu
Henryką Bochniarz rozmawia Anna Grabowska.

Turcja
Marek Jan Chodakiewicz

Spojrzeć diabłu w oczy
Waldemar Żyszkiewicz

Informacja z zebrania KU NSZZ „Solidarność” w dn. 14.11.2016

Informacja z zebrania KU NSZZ „Solidarność”

w dn. 14.11.2016
W zebraniu uczestniczyło 14 członków KU (4 osoby usprawiedliwiły nieobecność).

Zebranie prowadził Przewodniczący, kol. Stanisław Biniak.
I. Omawiano sprawę otwartego forum nt.”Zatrudnienie na UMK”. Będzie to pierwsze forum zapoczątkowujące cykl spotkań organizowanych przez „Solidarność”, zaadresowanych do ogółu pracowników naszej Uczelni. Forum odbędzie się w dniu 28.11.2016 r o godz. 16.15. Zaproszeni goście to:
Prof. dr hab. Andrzej Sokala
Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej
———–
Prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz
Kierownik Katedry Prawa Pracy, WPiA
Kolejne forum poświęcone będzie prawdopodobnie sprawom funduszu socjalnego.

II. Wybory Społecznego Inspektora Pracy.
W związku z zakończeniem pracy na UMK przez kol. Tomasza Polakiewicza, dotychczasowego SIP,  muszą odbyć się wybory nowego SIP-a. Będą one miały miejsce dnia 28.11.2016 r o godz. 15.15. Zarządy obu związków zawodowych dokonają wyboru spośród kandydatów zgłoszonych pisemnie do dnia 25.11.br .

III. Fundusz socjalny.
JM Rektor zadecydował, że pomimo braku akceptacji ze strony naszego Związku, przedstawiony przez Panią Kanclerz projekt podziału środków funduszu socjalnego na 2017 rok, będzie wdrożony w życie. Oznacza to:
 zabranie z funduszu socjalnego, trzeci rok z rzędu, kwoty około 2 mln zł,
 obniżenie kwoty bazowej dofinansowania do wczasów pod gruszą, do wczasów
i wypoczynku dzieci u innego organizatora i do wycieczek z 1800 zł do 1500 zł,
 obniżenie kwot dofinansowań do wszystkich ważniejszych form działalności socjalnej.
Członkowie KU postanowili zwrócić się z prośbą o poradę do prawników z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „S”. W kwestii funduszu socjalnego związki zawodowe maja uprawnienie stanowiące, tzn. konieczne jest uzgodnienie, a w wyżej wspomnianej sprawie nie odbyły się nawet negocjacje czy jakiekolwiek konsultacje.
Kol. Jerzy Romański przeprowadził analizę realizacji planu podziału f. socjalnego za pierwsze trzy kwartały tego roku. Wyniki przedstawiamy poniżej:
W pierwszych dniach listopada 2016 roku Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” otrzymała „Sprawozdanie z działalności socjalnej w kampusie toruńskim za okres 01.01.2016 – 30.09.2016”. Stopień wykonania poszczególnych pozycji w zakresie kosztów wyszczególnionych działalności przedstawia poniższa tabela.
L.p. Koszty poszczególnych działalności Plan
na 2016 r. Wykonanie za 3 kwartały 2016 r. % wykonania za 3 kw. w stos. do planu 2016 r.
1 Dofinansowania do wycieczek i wczasów 1.879.200 1.154.717,64 61,4 %
2 Wczasy pod gruszą 4.800.000 3.905.420,00 81,4 %
3 Wypoczynek dzieci i młodzieży 773.500 522.510,40 67,6 %
4 Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli 650.000 483.817,64 74,4 %
5 Zapomogi 2.500.000 1.444.280,00 57,8 %
6 Działalność kult.-ośw. i sport.-rekreac. 1.500.000 850.411,00 53,7 %
7 Pomoc na cele mieszkaniowe 6.000.000 4.940.000,00 82,3 %
8 …….
Razem koszty 18.502.700 13.354.062,49 72,2 %

IV. Kol. Irena Wiśniewska przedstawiła sprawozdanie z działalności kulturalno-turystycznej „Solidarności” w roku 2016:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KULTURALNO-TURYSTYCZNEJ „SOLIDARNOŚCI”
W 2016 ROKU

1. Odbyły się 2 wycieczki zagraniczne:
a. Chorwacja – Włochy , 10 dni,
b. Madera, 8 dni, 2 grupy.
2. Odbyły się 2 wycieczki w Polsce z „wypadami” zagranicę:
a. Międzyzdroje + Szwecja + Dania + Niemcy, 7 dni,
b. Podlasie + Wilno, 6 dni.
3. Odbyły się 2 wycieczki krajowe:
a. Sianożęty, 8 dni,
b. Tatry, 8 dni.
4. Odbyły się 2 wycieczki jednodniowe:
a. Ostrów Lednicki – Gniezno,
b. Kłodawa – Koło – Licheń.
5. Zorganizowano wyjazdy na następujące spektakle:
a. Bydgoszcz, Opera Nova – Księżniczka Czardasza,
b. Warszawa, Teatr Roma – Mamma Mia!, 2 wyjazdy,
c. Gdynia, Teatr Muzyczny – Notre Dame de Paris.
6. W Toruniu rozprowadzono dofinansowane bilety na 10 spektakli:
a. Kujawsko-pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu – 6 spektakli,
b. Toruńska Orkiestra Symfoniczna – 3 koncerty,
c. Nabucco – opera z udziałem solistów międzynarodowych, Chóru Opery Polskiej i Roncole Verdi Orchestra.
7. Co miesiąc (oprócz wakacji) odbywają się spotkania przy kawie Koła Emerytów połączone z prelekcją z przeźroczami.
Ogółem z wycieczek dofinansowanych z funduszu socjalnego oraz z budżetu związkowego skorzystało około 300 osób.

V. Dotarła do nas informacja, że Władze UMK zamierzają zabrać nam tablicę ogłoszeń znajdującą się na parterze Rektoratu. Członkowie KU byli zszokowani tą wiadomością, podkreślając, że przez 35 lat nie musieliśmy walczyć o prawo do korzystania z tej tablicy.

VI. Następne zebranie KU – 12. 12. 2016 r o godz. 16.30

Komunikat z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

Komunikat z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Warszawa, 05.11.2016. W posiedzeniu Prezydium wzięło udział 14 członków prezydium, członek Komisji Rewizyjnej kol. Józef Bancewicz oraz zaproszeni Goście: Kol. Barbara Sensuła (KZ NSZZ „S” PŚ) i Kol. Tomasz Wójcik (KZ NSZZ „S” PWr) Prezydium obradowało nad następującymi problemami:   czytaj

Sejm przegłosował obniżenie wieku emerytalnego

Sejm przegłosował obniżenie wieku emerytalnego. Zobacz jak głosowali posłowie

Zapraszamy na koncert

Koszt: 20 zł dla członków „S”
Zapisy: biuro „S” – Rektorat, pok. 607