Statut

“Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność powstał w 1980 roku, gdy Polska była krajem niedemokratycznym. Nie przestrzegano w nim praw człowieka a Polska Zjednoczona Partia Robotnicza wiedziała lepiej od ludzi co jest dla nich dobre.
Większość społeczeństwa upomniała się o swoje prawa i w rezultacie wywalczyła demokratyczne Państwo.”

Przynależąc do NSZZ Solidarność masz wpływ na kształtowanie przyszłości własnej, swojej rodziny i kraju.

STATUT NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” (fragmenty)

PREAMBUŁA

Niezależny, Samorządny, Związek Zawodowy “Solidarność” powołany w Polsce wyniku protestu robotniczego i utworzony na podstawie porozumienia zawartego dnia 31.08.1980 r w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, a Komisją Rządową, opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.

par.4

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

par.6

Celem Związku jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych) członków Związku, a w szczególności:

1. zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
2. przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i pomoc członkom Związku pozostającym bez pracy;
3. dążenie do zapewnienia pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
4. ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku oraz ich rodzin;
5. podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników;
6. wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej;
7. szerzenie zasad demokracji i występowanie w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych;
8. kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny;
9. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących szczególnej troski
10. umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego;
11. współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie solidarnej obrony interesów pracowniczych i respektowania praw człowieka;
12. ochrona i promocja kultury oraz szeroko pojętej edukacji;
13. podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka;
14. reprezentowanie interesów pracowniczych na forum międzynarodowym;

par.8

3. Członek związku nie może należeć do innego związku zawodowego zarejestrowanego w Polsce. Nie dotyczy to przynależności do NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność”.

par.13

1. Członkostwo Związku ustaje na skutek:

1. wystąpienia ze Związku
2. pozbawienie członkostwa (wykluczenie ze Związku);
3. skreślenie z rejestru członków,
4. niezachowania trybu postępowania, o którym mówi par.10 ust.4,
5. śmierci członka Związku
(…)
5. Skreślenie z rejestru członków następuje z powodu zalegania z zapłatą składki związkowej należnej za co najmniej 3 miesiące, po uprzednim pisemnym wezwaniu przez komisję zakładową lub międzyzakładową do uregulowania tych należności, w terminie nie krótszym niż 30 dni.
(…)

par.14

1. Członek Związku ma prawo do:

1. korzystania z pomocy Związku w obronie praw pracowniczych i obywatelskich,
2. otrzymywania pomocy, w tym finansowej, w okresie pozostawania bez pracy ze względu na prowadzoną działalność związkową,
3. wybieranie i bycia wybieranym do Władz Związku, z uwzględnieniem zasad równości, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego,
4. pomoc Związku w sytuacjach losowych, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale finansowej Krajowego Zjazdu Delegatów, o której mowa w par.69,
5. występowania z wnioskami i postulatami do władz Związku,
6. informacji o decyzjach i innych działaniach władz Związku oraz wglądu do dokumentów dotyczących jego osoby,
7. obrony w przypadku postawienia mu zarzutów w sprawach wewnątrzzwiązkowych oraz do uczestniczenia w zebraniach, na których podejmowane są decyzje dotyczące jego osoby,
8. uczestniczenia w posiedzeniach władzy stanowiącej i wykonawczej na zasadach określonych w regulaminach obrad tych władz,
(…)

par.15

Członek Związku jest zobowiązany:

1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Związku oraz reguralnie płacić składki członkowskie,
2. brać udział w życiu związkowym,
3. uczestniczyć w zebraniach w jednostkach organizacyjnych Związku, do których należy oraz w posiedzeniach władz związku, do których został wybrany, a w szczególności w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych,
4. solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek i powstrzymywać się od nieakceptowanego przez Związek udziału w akcjach organizowanych przez inne związki zawodowe,
5. nie podejmować czynów, które naruszają dobre imię Związku,

par.16

1. Związek jest zorganizowany na zasadzie terytorialno-branżowej.
(…)

par.19

1. Podstawowymi jednostkami organizacjami Związku są: zakładowe organizacje koordynacyjne, organizacje zakładowe i organizacje międzyzakładowe z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. U jednego pracodawcy może działać tylko jedna podstawowa jednostka organizacyjna Związku.
(…)
par.34

1. W związkach i jego jednostkach organizacyjnych funkcjonują następujące rodzaje władz:

1. władza stanowiąca
2. władza wykonawcza
3. władza kontrolna
(…)

par.36

1. Kadencja każdej władzy trwa 4 lata. Terminy wyborów na daną kadencję dla władz poszczególnych szczebli określa uchwała Komisji Krajowej. W wyjątkowych przypadkach Komisja Krajowa może przedłużyć lub srócić czas trwania kadencji poszczególnych władz, nie więcej jednak niż o 4 miesiące. (…)

par.37

1. Krajowy zjazd delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w Związku. (…)
2. Władza stanowiąca jest związana w swoim działaniu postanowieniami uchwał władz Związku wyższego rzędu podjętych w zakresie ich właściwości.

par.47

1. Członkiem władzy jednostki organizacyjnej Związku może być tylko członek danej jednostki, z wyjątkiem przypadku określonego w par.35 ust.7.
(…)
3. Funkcji związkowych w organizacji zakładowej lub międzyzakładowej działającej u danego pracodawcy, w tym w jej wewnętrznych jednostkach organizacyjnych, nie mogą pełnić:

1. pracodawca
2. osoba zarządzająca zakładem pracy
3. osoba upoważniona w imieniu pracodawcy do nawiązywania lub rozwiązywania stosunku pracy
(…)

(…)
5. Funkcji związkowych, z wyjątkiem funkcji delegata do władzy stanowiącej, nie można łączyć z mandatem posła lub senatora
6. Funkcji związkowych nie można łączyć z kierowniczymi stanowiskami w organach władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz we władzach innych instytucji pełniących funkcje publiczne. Wykaz tych stanowisk określa uchwała Komisji Krajowej
7. Funkcji związkowych nie można łączyć z kierowniczą funkcją w organach organizacji politycznych.
(…)

par.50

(…)
2. Wybory do władz Związku odbywają się według następujących zasad:

1. Kandydatem może być:
1. każdy członek władzy stanowiącej, która dokonuje wyboru, legitymujący się co najmniej sześciomiesięcznym, nieprzerwanym okresem przynależności do Związku bezpośrednio poprzedzającym wybór; powyższy okres przynależności nie dotyczy organizacji nowotworzonych, z wyjątkiem powstałych w wyniku połączenia lub podziału organizacji już istniejących
2. członek Związku należący do jednostki organizacyjnej, której władza dokonuje wyboru, mogący wykazać się co najmniej pięcioletnim nieprzerwanym okresem przynależności do Związku bezpośrednio poprzedzającym wybór oraz uzyskaniem pisemnego poparcia swojej kandydatury przez co najmniej 25% uprawnionycg do głosowania, w określonym przez ordynację wyborczą terminie
2. głosowanie odbywa się w sposób tajny
(…)
6. wybory są ważne, gdy wzięła w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
(…)

par.51

1. Przewodniczący władzy wykonawczej wybierany jest w wyborach bezpośrednich przez daną władzę stanowiącą, z zastrzeżeniem postanowień par.35 ust.7.
Przewodniczącego władzy kontrolnej wybiera ta władza spośród swoich członków.
2. Członkowie prezydium władzy wykonawczej są wybierani przez tę władzę na wniosek przewodniczącego, ze wskazaniem funkcji, na którą dana osoba ma być wybrana. Przewodniczący może wskazać tylko jedną osobę kandydującą na określoną funkcję w prezydium. Wybór na każdą funkcję w prezydium stanowi oddzielne głosowanie wyborcze.

par.64

1. Członek Związku jest zobowiązany do comiesięcznego płacenia składki członkowskiej, z której finansowana jest działalność Związku oraz jego jednostek organizacyjnych
2. Wysokość składki ustala Krajowy Zjazd Delegatów w uchwale finansowej, decydując również o przeznaczeniu jej poszczególnych części na określone cele oraz określając zasady jej przekazywania poszczególnym jednostkom organizacyjnym Związku

par.66

środki finansowe, jakimi dysponuje Związek lub jednostka organizacyjna Związku, a także pozostały majątek Związku i jego jednostek organizacyjnych, są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z działalnością statutową Związku, a w szczególności na:

1. działalność organizacyjną, informacyjną, szkoleniową, kulturalno-oświatową
2. badania w zakresie zagadnień socjalnych i inne badania problemów dotyczących ludzi pracy
3. upamiętnienie jego historii
4. działalność humanitarną
5. inwestycje, mające na celu zwiększenie majątku Związku lub jednostek organizacyjnych Związku
(…)

par.78

1. Związek ma prawo organizowania akcji protestacyjnych, do strajku włącznie, w obronie:

1. godności, praw i interesów swoich członków, pozostałych pracowników, osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, a także emerytów, rencistów i bezrobotnych
2. wolności związkowych
3. praw człowieka i zasad sprawiedliwości społecznej

2. Spory w sprawach, o których mowa w ust.1, winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji, a jeśli nie doprowadzą one do pozytywnego załatwienia tych sporów, Związek i jego statutowo uprawnione władze mogą podejmować akcje protestacyjne, do strajku włącznie.
(…)