nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 29.01.2003r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w dn. 29.01.2003r

Na zebraniu obecnych było 17 osób. Zebranie prowadził przewodniczący Związku kol. Stanisław Biniak.
I. Kol. Sławomir Hinc zdał relację z posiedzenia Senatu w dn. 28.01.br. Mówiono m.in. o:
 • wypłaceniu "13"-tki na koniec stycznia,
 • uroczystym przekazaniu budynku NBP planowanym na dzień 19.II (Święto Uczelni). Budynek będzie nosił nazwę Collegium Primum,
 • nominacjach profesorskich,
 • kandydatach do wyróżnienia medalem za zasługi dla rozwoju Uczelni,
 • nowym wyróżnieniu - "Konwalia Kopernikańska".

II. Kol. Stanisław Biniak omówił ostatnie posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność". Poświęcone ono było głównie 2 sprawom: ponadzakładowemu układowi zbiorowemu pracy dla szkół wyższych oraz finansom. Podział środków finansowych na poszczególne uczelnie odbywa się nie wg algorytmu, ale w odniesieniu do kwot ubiegłorocznych powiększonych o inflację. Nie ma więc zależności między wysokością kwoty a np. ilością studentów. Otzrymane środki są realnie coraz mniejsze i płace na ogół stanowią już 70% całego budżetu uczelni. W styczniu ma nastąpić niewielka podwyżka płac spowodowana inflacją a we wrześniu ma zostać zrealizowany II etap podwyżek płac wynikający z ustawy. Przedstawiciele KSN uczestniczyli w spotkaniu w MEN poświęconemu budżetowi na 2004 rok; przypominali o konieczności zabezpieczenia środków finansowych na III etap podwyżek.

III. Kol. St. Biniak podzielił się informacjami z przebiegu negocjacji z Dyrekcją nt. Regulaminu Świadczeń Socjalnych. Prace nad regulaminem zostały zakończone. Z istotnych zmian należy wymienić:
 • prawo do korzystania z wczasów zorganizowanych co roku, a nie co 2 lata,
 • prawo do zryczałtowanego świadczenia fonansowego w przypadku zgonu również teściów (było współmałżonka, dzicka, rodzica),
 • możliwość otzrymania dofinansowania na zmniejszenie opłat mieszkaniowych 2 razy do roku (było 1 raz),
 • zmniejszenie oprocentowania pożyczek na remont mieszkania.
Wcześniej już zostały uzgodnione tabele dofinansowań na 2003 r. Wszystkie tabele zmieniły się na korzyść dla pracownika, kwoty dofinansowań są większe.

IV. Kol. Grażyna Gawrońska przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2002 rok. Nastąpiło niewielkie przekroczenie (w stosunku do składek) preliminarza budżetowego, m.in. ze względu na "akcję" dofinansowania wypoczynku letniego dzieci.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez członków Komisji Uczelnianej jednogłośnie (uchwała nr 1).

V. Na zebraniu przyjęto jeszcze dwie uchwały: przyjęcie w poczet Związku dwóch osób (uchw. nr 2) oraz przyznanie nagrody rzeczowej osobie prowadzącej księgowość (uchw. nr 3).

VI. Kol. Ludmiła Fastowicz zdała sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Regionu. W ostatnim czasie:
 • zebrał się zespół ds. rozwoju Związku, który omawiał spsoby promocji Związku i zwiększenia liczebności Związku,
 • pracowała komisja ds. dialogu przy wojewodzie,
 • przewodniczący Regionu uczestniczył w zebraniu Krajowej Komisji "S" - wybrano 2 v-ce przewodniczących Związku: Langera i Macieja Jankowskiego przewodniczącego Regionu Zielonogórskiego,
 • zaplanowano pierwsze w tym roku szkolenia: podstawowe i dla członków komisji rewizyjnych
VII. Kol. Irena Wiśniewska poinformowała o organizowanych wycieczkach na Ukrainę:
 • Lwów - 30.IV - 4.V.03r
 • Huculszczyzna i Karpaty Wschodnie - 12-19.VII.03r
Poinformowano też o inicjatywie ustawodawczej KK NSZZ "S" mającej na celu przywrócenie zasiłków przedemerytalnych. Aby poprzeć te starania trzeba zebrać jak najwięcej podpisów. Podpisy można składać w biurze "S" lub u przewodniczących Kół na Wydziałach.

VIII. Wolne wnioski i zapytania.
 • kol. Kordian Wójciak przypomniał o korzystnej ofercie cenowej poza sezonem w Bachotku: nocleg w domkach kosztuje 12 zł a w hoteliku 10 zł.
 • przypomniano, że posiadamy ciekawą książkę R. Mossakowskiego "Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej"
 • kol. Piotr Lewandowski zapytał, czy to prawda, że planowane są zwolnienia pracowników i że inaczej będzie zorganizowana praca sprzątaczek.
 • zaproponowano zorganizowanie kolejnego spotkania z JM Rektorem


IX. Terminy kolejnych zebrań KU:
26.II., 26.III., 23.IV.br
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium