nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Opinia Rady Krajowej Sekcji Nauki...Projekt

Warszawa 7.06.2003

Opinia Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" o projekcjie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 26 maja 2003 r. przygotowanego przez Zespół Prezydenta RP

     Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność", po zapoznaniu się z treścią opracowanego przez Zespół Prezydenta RP projektu ustawy o szkolnictwie wyższym (www.frp.org.pl), uznaje przedstawiony projekt za materiał na tyle surowy i niekompletny, że jedynie w ograniczonym zakresie mógłby stać się punktem wyjścia do dalszych prac nad ustawą.

     Projekt Zespołu Prezydenta RP największą wagę przywiązuje do zmiany zasad zatrudnienia nauczycieli akademickich. Poważne przesunięcie kompetencji i możliwości wpływu na system szkolnictwa wyższego zaprojektowano wprowadzając nowy byt w prawie o szkolnictwie wyższym - Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Nie ma w tym projekcie ani jednego zapisu zmieniającego wyraźnie źle funkcjonujący model kariery akademickiej, przy jednoczesnym pozbawieniu stabilizacji w zawodzie większości nauczycieli akademickich.

     Projektowi brak jest ujęcia systemowego. Podejmując próbę rozwiązania jedynie części istotnych problemów szkolnictwa wyższego nie tworzy systemu spójnego. Przyjęta przez zespół przy pracy nad projektem zasada konsensusu okazała się bezwartościową w sytuacji gdy zastosowano ją wcześniej przy ustalaniu składu Zespołu. W najwyższych sprawach projekt petryfikuje stan obecny, bliski zapaści w sferze wyższych szkół publicznych. Wyni pracy Zespołu przypomina znaną zasadę oportunistycznego podejścia do zmian: "trzeba zmienić tak dużo, by naprawdę nic się nie zmieło". Przyjęcie projektu nie rozwiąże głównych problemów uczelni, natomiast tworzy zarzewie nowych konfliktów. Nie przyczyni się do rozwoju kadr naukowych i likwidacji luki pokoleniowej w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Nie przyczyni się też do większego zaangażowania środowiska uczelnianego i naukowego w rozwiązywanie problemów istotnych dla kraju.

     W sytuacji, gdy coraz powszechniejsze jest przeświadczenie, że to właśnie od kształtu ustaw edukacyjnych, a w szczególności od ustaw o szkolnictwie wyższym, będzie istotnie zależeć jakość życia Polaków i rola Polski w Europie w najbliższych dziesięcioleciach, stanowczo domagamy się opracowania przez ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu poprawionej wersji dokumentu "Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010" - z uwzględnieniem wyników przeprowadzonej dyskusji. Domagamy się też odtajnienia opracowania pt. "Raport o zasadniczych problemach szkolnictwa wyższego w polskim systemie edukacji narodowej" przygotowanego dla Prezydenta RP przez A. Janowskiego, A. K. Koźmińskiego, J. Woźnickiego i F. Ziejkę. Tezy prezentowane w przytoczonych dokumentach wymagają weryfikacji poprzez publiczną dyskusję przy wykorzystaniu środków komunikacji społecznej.

     Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" po analizie założeń stanowiących podstawę projektu "Prawo o szkolnictwie wyższym" Zespołu Prezydenta RP i podsumowaniu wniosków z szerokiej dyskusji prowadzonej od dawna w środowiskach akademickich, a także obecnie dla celów oceny projektu, stwierdza, że:

  • Przedtsawiony projekt całkowicie odbiega od nadziei jakie ożywiają społeczności akademickie uczelni polskich oczekujących radykalnych zmian i odejścia od niektórych obecnie obowiązujących praw.

  • Treści projektu ustawy nie wnoszą nowych rozwiązań systemowych do wyższego szkolnictwa i nauki polskiej, jakich należy oczekiwać w czasie radykalnych zmian politycznych i gospodarczych stanowiących wyzwanie dla Polski.

  • Projekt w zbyt wielu zapisach petryfikuje obecny system czyniąc go jedynie znacznie bardziej restrykcyjnym i wyraźnie służącym własnym interesom tylko niektórych grup akademickich.

  • Projekt poprzez swój ubogi i martwy charakter stanowi tylko nowelizację istniejącej ustawy o szkolnictwie wyższym i to nowelizację w wielu punktach zawężającą w swej istocie autonomię uczelni i wolności akademickie.


     Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" pozwala sobie przypomnieć autorom tekstu projektu oraz grupom wpierającym to przedsięwzięcie, że:

  • System szkolnictwa wyższego i nauki po odzyskaniu wolności przez Polskę w latach 90 ubiegłego wieku nie został zreformowany tak jak przystało w Rzeczpospolitej Polskiej i zachował strukturę, instytucje a także zwyczaje jakie zostały wykreowane według wzorów obowiązujących w Związku Radzieckim. Niewielkie poczynione zmiany maskowały tylko oczywistą prawdę.

  • Masowy odpływ z kraju najzdolniejszej wykształconej młodzieży i coraz bardziej zaznaczana niechęć do pracy naukowej w Polsce związane są nie tylko z poniżająco niskimi zarobkami średniej i młodszej kadry nauczycieli akademickich ale również ze żmudnym i bezsensownym w swej istocie modelem kariery naukowej. To właśnie rozumny, szybki i uczciwie kontrolowany awans ma niezwykły wpływ na rozwój myśli naukowej i postęp w cywilizowanym świecie.

  • Uporczywe pozostawanie polskich społeczności akademickich w kręgu hamujących nowoczesny rozwój ustaw, mnożenie różnych bytów jako struktur ponad-uczelnianych, podtrzymywanie kosztownego i dziwacznego systemu stopni i tytułów służy utrwalaniu oligarchicznej władzy i prowadzi do kreowania marnych elit intelektualnych, braku autorytetów i zaniku zasad etycznych.


Krajowa Sekcja Nauki NSZZ SOLIDARNOŚĆ negatywnie opiniuje przedstawiony projekt Prawo o szkolnictwie wyższym, odrzuca go jako szkodliwy dla szkolnictwa wyższego w Polsce i stanowczo protestuje przeciwko dalszym etapom wdrażania tego projektu jako obowiązującego społeczności akademickie prawa.

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium