nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Uchwały i Stanowiska
Stanowisko XIX KZD (13-14.X.2005, WASILKOWO)
ws. przemian ustrojowych w Polsce w XXV rocznicę powstania NSZZ "Solidarność"


      Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" docenia, że tak wiele różnych środowisk w Polsce i na swiecie - w trakcie obchodów XXV rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność " - uznaje doniosłość tych wydarzeń rozpoczynających pokojowy rozpad komunizmu i niosoących wolność Polsce i wielu innym krajom.

      Przypominamy, że obok idei wolności, Sierpień niósł wielkie przesłania moralne i społeczne. Bez odniesienia się do wartości, o których tak wiele nauczał Jan Paweł II, nie sposób zrozumieć i wytłumaczyć fenomenu "Solidarności". Nie mamy wątpliwości, że właśnie brak postępu w tych sferach jest dziś źródłem wielkiego rozgoryczenia utraty poczucia bezpieczeństwa i - niekiedy - bolesnego poczucia zdrady.

      Wolny rynek pozbawiony zasady solidaryzmu nie rozwiąże polskich problemów transformacji. Dlatego, wobec toczącej się dyskusji o przyszłości Polski, Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" z całą mocą stwierdza: NSZZ "Solidarność" opowiada się za Polską budowaną na gruncie wartości chrześcijańskich i katolickiej nauki społecznej, w oparciu o ideły wolności i godności osoby ludzkiej z których zrodził się nasz Związek. NSZZ "Solidarność opowiada się za rozwojem Polski w oparciu o Europejską Kartę społeczną, z poszanowaniem fundamentalnych praw pracowników do godnej pracy i godziwej płacy. NSZZ "Solidarność" sprzeciwia sie kontynuowaniu liberalnych eksperymentów prowadzących do łamania praw i godności ludzkiej oraz rozwarstwienia społecznego. NSZZ "Solidarność" oczekuje od parlamentu, rządu, prezydenta działania według zasad.

Wyciąg ważniejszych uchwał z lat 2003 - 2004


Uchwała nr 5/2004

     Członkowie związku - emeryci, nadal pracujący na UMK zobowiązani są do płacenia 1% składki na rzecz Związku od wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia (płacenie składek wg zasad obowiązujących przed przejściem na emeryturę).

Uchwała nr 4/2004

     Zapomoga losowa związana z przejściem na emeryturę lub rentę będzie przyznawana w momencie zakończenia stosunku pracy na UMK (w momencie rzeczywistego zakończenia pracy). Warunkiem otrzymania zapomogi jest 4-letni staż związkowy.

Uchwała nr 3/2004

     Z dniem 4 marca 2004r ustala się następujące wysokości zasiłków statutowych:

 1. Narodziny dziecka członka Związku (Warunkiem otrzymania zasiłku jest roczny staż związkowy.) - 600 zł
 2. Zgon członka Związku - 300 zł.
 3. Zgon członka rodziny (rodzice, teściowie, małżonek, dzieci) - 200 zł.


Uchwała nr 24/2003

     KU NSZZ "S" postanawia zaapelować do swoich członków o ofiarność na rzecz budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. KU upoważnia przedstawicieli poszczególnych Kół do przeprowadzenia zbiórki w swoich Kołach, wyposażając ich w listy i symboliczne "cegiełki". Ofiary będą też przyjmowane w biurze "Solidarności" - Rektorat, pok.612.

Uchwała nr 23/2003

     Komisja Uczelniana NSZZ "S" wyraża zgodę na zmianę struktury Związku na Uczelni i utworzenie Koła Pracowników DS. i HA.

Uchwała nr 16/2003

     KU NSZZ "Solidarność" przy UMK popiera w pełni opinię Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" dot. projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 26.05.2003 przygotowanego przez zespół Prezydenta RP.

Uchwała nr 15/2003

     KU NSZZ "Solidarność" przy UMK po zapoznaniu się z materiałami dot. projektu preambuły Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, w tym z Manifestem Brukselskim, postanawia podjąć wszelkie działania w celu upowszechnienia Manifestu Brukselskiego i uzyskania poparcia dla określonego w nim stanowiska.

Uchwała nr 14/2003

     Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" popiera i podpisuje się pod wypowiedzią przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Warszawskiego skierowaną do posłów, a dot. projektu reformy finansów państwa. Poniżej cytujemy tę wypowiedź:
     "Proszę Państwa,
     Lata 1989-2003 reformowania systemu polityczno-społecznego RP zmieniły warunki funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki. Zmiany te nasze środowisko przyjmowało ze świadomością konieczności samoograniczenia naszych nadziei i postulatów. Przez cały okres reformowania systemu wypełniamy nasze obowiązki doprowadzając do poprawy sytuacji w której:

 1. nastąpił znaczny wzrost liczby studiujących przy zachowaniu stanu zatrudnienia,
 2. utrzymujemy wysoki poziom badań naukowych i działań dydaktycznych przy relatywnie coraz mniejszych nakładch przekazywanych nam przez budżet na mocy decyzji Sejmu RP (obecnie ok. 0.35% PKB).
     Ostatniojednak nasilają się zjawiska negatywne oddziaływujące na dydaktykę i badania naukowe. Procesy te układają się w poniższy ciąg zdarzeń:
Niskie nakłady - niskie płace - wieloetatowość (ucieczka z uczelni) - redukcja kadtu pomocniczej - mniej czasu na naukę i dydaktykę - mniejsze zaangażowanie w pracę - niższy poziom świadczeń edukacyjnych - ? (pytanie! dokąd zmierzamy?).
     Dalsze zaniepokojenie wywołują doniesienia związane z projektowaną reformą finansów państwa a zwłaszcza te fragmenty propozycji, które dotyczą naszego środowiska. W ramach toczącej się dyskusji nad poprawą finansów państwa ponownie szuka się "oszczędności" w naszym środowisku. Przedstawiciele rządu zgłaszają kolejne postulaty, np.:
 • zamrożenie płac w sferze budżetowej,
 • likwidacja 50% odpisu kosztów uzyskania przychodu w pracach twórczych,
 • likwidacja dofinansowania nauki ze środków pochodzących z prywatyzacji (2%),
 • inne, zmiana finansowania "grantów", zmniejszenie środków inwestycyjnych, zniesienie waloryzacji rent i emerytur, itp.
     Środowisko naukowe czuje się zagrożone tymi zmianami, narastają nastroje frustracji, radykalizacji postaw, pojawiają się postulaty podjęcia szerokiej akcji protestacyjnej.

Panie Posłanki,
Panowie Posłowie

     Uważamy za zbędne przytaczanie Waszych programów wyborczych, w których nauka i edukacja są eksponowane jako ważne dziedziny wymagające wsparcia, Mamy tylko jedną prośbę do Państwa, by w miejsce dotychczasowego sposobu działania sprowadzającego się do zasady "gdzie by im zabrać" - podjąć próbę innego rozwiązania "jak im pomóc".

     Ciągle jescze jesteśmy przekonani, że Sejm RP może podołać wyzwaniu wynikającemu z propozycji - pomagając nauce - pomagamy Rzeczpospolitej.

Uchwała nr 12/2003

     Komisja Uczelniana postanawia przyznać członkom "Solidarności" dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci w wieku 6 - 13 lat w wysokości 100 zł na każde dziecko. O dofinansowanie mogą się ubiegać rodziny, w których dochód na 1 osobę nie przekracza 800 zł brutto.

Uchwała nr 11/2003

     W związku z zaistniałymi zmianami w przepisach prawnych (Ustawa o stopnicah nauk. i tytule nauk. (...) z dn. 14.03.03r) Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" proponuje, by do liczby osób uprawnionych do korzystania z funduszu socjalnego UMK dołączyć uczestników studiów doktoranckich, poczynając od II roku studiów. Komisja Uczelniana postanawia zwrócić się w tej sprawie do p. Dyrektora Administracyjnego, wnioskując o dokonanie odpowiedniej zmiany w Regulaminie Świadczeń Socjalnych.Stanowisko Zarządu Regionu Toruńskiego NSZZ "Solidarność" w sprawie ograniczenia handlu w niedziele i święta

     Zbliża się 24 rocznica podpisania porozumień sierpniowych kończących masowe strajki w wielu częściach kraju, w których ludzie pracy wystąpili w obronie własnej godności i poszanowania praw pracowniczych.
      Warto przypomnieć, że jednym z 21 postulatów strajkujących gdańskich stoczniowców było prawo do wolnych dni od pracy w niedziele i święta oraz 40 godzinnego tygodnia pracy. O realizację tych postulatów NSZZ "Solidarność" konsekwentnie zabiegała i po latach walki rząd Jerzego Buzka ustawowo wprowadził 40 godzinną normę tygodniowego czasu pracy. Jednak w pogoni za maksymalnym zyskiem niektóre, zwłaszcza zagraniczne korporacje handlowe, wykorzystując ogromne polskie bezrobocie, zmuszając swoich pracowników do pracy w niedzielę i święta.
      Związek zawodowy "Solidarność" kierując się zasadami poszanowania prawa i obrony godności zatrudnionych tam pracowników, wystąpił z apelem do wielu samorządów o ograniczenie handlu w niedzielę i święta. Apele te spokały się ze złośliwymi i demagogicznymi komentarzami, szczególnie środowisk liberalnych i przedstawicieli zainteresowanych korporacji, że jest to ograniczenie z trudem wywalczonej wolności gospodarczej. Warto jednak zauważyć że w krajach europejskich, które od zawsze korzystają nie tylko z wolności gospodarczej, wszystkie wielkie sklepy są zamknięte w niedzielę i święta i nikt nie podnosi argumentu, że jest to naruszenie wolności gospodarczej.
      Niczym nieograniczona wolność gospodarcza jest mitem, często powtarzanym przez liberalnych neofitów, a samorząd ma prawo do stanowienia reguł, którym muszą się podporządkować także podmioty gospodarcze.
      Zarząd Regionu Toruńskiego NSZZ "Solidarność" zdecydowanie popiera uchwałę Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w sprawie ograniczenia handlu w niedziele i święta. Zwracamy się z prośbą do Rady Miasta o jej rozpatrzenie i podjęcie stosownych działań na terenie miasta.UCHWAŁA NR 2
XVI KZD

ws. działań Związku w obronie praw pracowniczych

     Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność", wobec dramatycznej sytuacji polskich pracowników, upadku wielu zakładów pracy, a także permanentnego łamania praw pracowniczych i związkowych domaga się od rządu:

 • bezwzględnej ochrony wypłaty wynagrodzeń

 • skutecznych działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia

 • systemów osłonowych dla osób tracących pracę w tym zasiłków i świadczeń przedemerytalnych

 • działań zmierzających do wyeliminowania przypadków szykanowania z powodu przynależności związkowej

     Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Komisję Krajową do wykorzystania wszelkich środków do realizacji tych celów oraz przeprowadzenia ogólnozwiązkowej konsultacji na temat form krajowej akcji protestacyjnej ze strajkiem generalnym włącznie.


Stalowa Wola, 27 września 2003 r.
 
XVI Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ "Solidarność"
 

Przewodnicząca Prezydium Zjazdu

Bożena Borys-SzopaUCHWAŁA NR 11

     W związku z zaistniałymi zmianami w przepisach prawnych (Ustawa o stopniach nauk. i tytule naul. (...) z dn. 14.03.03r) Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" proponuje, by do liczby osób uprawnionych do korzystania z funduszu socjalnego UMK dołączyć uczestników studiów doktoranckich, poczynając od II roku studiów. Komisja Uczelniana postanawia zwrócić się w tej sprawie do p. Dyrektora Administracyjnego, wnioskując o dokonanie odpowienidniej zmiany w Regulaminie Świadczeń Socjalnych.

Głosowanie:     za: 15,     przeciw:0,      wstrz.:0UCHWAŁA NR 12

     Komisja Uczelniana postanawia przyznać członkom "Solidarności" dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci w wieku 6 - 13 lat w wysokości 100 zł na każde dziecko. O dofinansowanie mogą się ubiegać rodziny, w których dochód na 1 osobę nie przekracza 800 zł brutto.

Głosowanie:     za: 14,     przeciw:1,      wstrz.:0UCHWAŁA NR 14

     Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność popiera i podpisuje się pod wypowiedzią przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Warszawskiego skierowaną do posłów, a dot. projektu reformy finansów państwa. Poniżej cytujemy tę wypowiedź:

     "Proszę Państwa,
     Lata 1989-2003 reformowania systemu polityczno-społecznego RP zmieniły warunki funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki. Zmiany te nasze środowisko przyjmowało ze świadomością konieczności samoograniczenia naszych nadziei i postulatów. Przez cały okres reformowania systemu wypełniamy nasze obowiązki doprowadzając do poprawy sytuacji w której:
 • nastąpił znaczny wzrost liczby studiujących przy zachowaniu stanu zatrudnienia,
 • utrzymujemy wysoki poziom badań naukowych i działań dydaktycznych przy relatywnie coraz mniejszych nakładach przekazywanych nam przez budżet na mocy decyzji Sejmu RP (obecnie ok. 0.35% PKB).
     Ostatnio jednak nasilają się zjawiska negatywne oddziaływujące na dydaktykę i badania naukowe. Procesy te układają się w poniższy ciąg zdarzeń:
          Niskie nakłady - niskie płace - wieloetatowość (ucieczka z uczelni) - redukcja kadry pomocniczej - mniej czasu na naukę i dydaktykę - mniejsze zaangażowanie w pracę - niższy poziom świadczeń edukacyjnych - ? (pytanie! dokąd zmierzamy?).
     Dalsze zaniepokojenie wywołują doniesienia związane z projektowaną reformą finansów państwa a zwłaszcza te fragmenty propozycji, które dotyczą naszego środowiska. W ramach toczącej się dyskusji nad poprawą finansów państwa ponownie szuka się "oszczędności" w naszym środowisku. Przedstawiciele rządu zgłaszają kolejne postulaty, np.:
 • - zamrożenie płac w sferze budżetowej,
 • - likwidacja 50% odpisu kosztów uzyskania przychodu w pracach twórczych,
 • - likwidacja dofinansowania nauki ze środków pochodzących z prywatyzacji (2%),
 • - inne, zmiana finansowania "grantów", zmniejszenie środków inwestycyjnych, zniesienie waloryzacji rent i emerytór, itp.
     Środowisko naukowe czuje się zagrożone tymi zmianami, narastają nastroje frustracji, radykalizacja postaw, pojawiają się postulaty podjęcia szerokiej akcji protestacyjnej.

          Panie Posłanki,
          Panowie Posłowie

     Uważamy za zbędne przytaczanie Waszych programów wyborczych, w których nauka i edukacja są eksponowane jako ważne dziedziny wymagające wsparcia. Mamy tylko jedną prośbę do Państwa, by w miejsce dotychczasowego sposobu działania sprowadzającego się do zasady "gdzie by im zabrać" - podjąć próbę innego rozwiązania "jak im pomóc".
     Ciągle jeszcze jesteśmy przekonani, że Sejm RP może podołać wyzwaniu wynikającemu z propozycji - pomagając nauce - pomagamy Rzeczpospolitej."
UCHWAŁA NR 15

     KU NSZZ "Solidarność" przy UMK po zapoznaniu się z materiałami dot. projektu preambuły Traktatu Konstytucyjnego Uni Europejskiej, w tym z Manifestem Brukselskim, postanawia podjąć wszelkie działania w celu upowszechnienia Manifestu Brukselskiego i uzyskania poparcia dla określonego w nim stanowiska.

     Uchwała przyjęta została jednogłośnie

     Zastanawiano się w jaki sposób praktycznie tę uchwałę realizować. Zaproponowano opublikować artykuł w Tygodniku Solidarność, zawiadomić KSN oraz wszytskie KZ uczelni wyższych, Zarząd Regionu oraz Komisję Krajową, skontaktować się z NZS. Uznano również, że dobrym forum dla przekazania tych informacji będzie Walne Zebranie Delegatów "S" w dn. 27.06.03r.

Załącznik do Uchwały nr 15

Traktat założycielski Nowej Europy

     27 maja br. Prezydium (biuro) Konwencji Europejskiej pod przewodnictwem Valery'ego Giscard d'Estaing opublikowało projekt pierwszej części Traktatu Konstytucyjnego Uni Europejskiej.

     Tymczasem podczas Konferencji w Parlamencie Europejskim, która odbyła się 3 kwietnia br. na temat "Bóg i Europa", domagaliśmy się w "manifeście z Brukseli" uznania korzeni chrześcijańskich Europy, które ukształtowały naszą wspólną historię i naszą cywilizację. To podstawowe dziedzictwo pozwoliło zbudować Europę jako wspólnotę wartości opartych na poszanowaniu godności ludzkiej i praw człowieka, jej demokracji, wolności i odpowiedzialności, solidarności i pomocniczości oraz poszukiwania wspólnego dobra.

     Domagamy się, aby te odwołania się do tych źródeł zostały jasno wyrażone w preambule.

     Manifest z Brukseli jest w trakcie podpisywania w Parlamencie Europejskim i w Parlamentach Narodowych

     W każdym kraju są licznie podpisywane petycje w tej sprawie. We Francji zapoczątkowała tę akcję Fundacja Służby Politycznej ( la Fondation de Service Politique ).

Elizabeth MONTFORT


MANIFEST BRUKSELSKI
Wnioski konferencji Bóg i Europa? Wolność religikna i wolność polityczna w Traktacie założycielskim zjednoczonej Europy

Parlament europejski, 3 kwietnia 2003 r.
(wyciąg)

     My, Członkowie Parlamentu europejskiego, Członkowie Parlamentów narodowych i krajów kandydackich, Delegaci Konwencji Chrześijan dla Europy i Fundacji Służby politycznej, Reprezentując społeczeństwo obywatelskie Państw członków Uni Europejskiej w łączności z krajami kandydackimi, i jako wniosek prac konferencji w Brukseli "Bóg i Europa, która miała miejsce 3 kwietnia 2003 roku,
(...)

     Europa powstała z orginalnej i specyficznej syntezy, która łączy filozofię grecką, prawo rzymskie i kultury germańskie, celtyckie i słowiańskie właśnie dzięki przynależności jej ludów do chrześcijaństwa. Nie będąc wyłącznym źródłem naszej identyczności i nie wykluczając wkładu innych tradycji filozoficznych, czy duchowych, chrześcijaństwo ukształtowało w sposób determinujący naszą wspólną cywilizację dzięki wartościom wolności i odpowiedzialności, poszanowania godności ludzkiej i prawa, pomocniczości i solidarności. (...)

     I- Wolność religijna, wolność polityczna i status Kościołów

     Domagamy się w pierwszym rzędzie, aby w przyszłym Traktacie założycielskim zjednoczonej Europy została uznana religijność po to, aby zneutralizować wszelkie ideologiczne i polityczne pokusy instrumentalizacji ludów i religii. (...)

     II. Zasada godności osoby ludzkiej

     Poza tym domagamy się aby została uznana uniwersalna wartość zasady godności osoby ludzkiej we wszystkich jej przejawach. (...)

     Prawo do życia będąc nieodłącznym ontologicznym prawem każdego człowieka powinno być (...) honorowane i chronione od poczęcia az do naturalnej śmierci (...)

     Rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety tworzy podstawową komórkę społeczeństwa. (...)

     Jeżeli władze publiczne, w służbie wszystkich, biorą pod uwagę inne formy wspólnego życia ukazujące się w społeczeństwie, to nie mogą jednak ich zrównywać na płaszczyźnie prawnej z rodziną taką jaką tu zdefiniowaliśmy i której właściwy jej charakter powinien być chroniony. (...)

     (...) najsłabsi w społeczeństwie winni się znaleźć w centrum każdego projektu dotyczącego społeczeństwa op to, aby nastąpił trwały rozwój oparty na dostępie każdego do powszechnie uznanych praw ludzkich. Idzie tu nie tylko o dostęp do nauczania, służby zdrowia i zdobycia zawodu, ale też o uznanie godności ludzkiej i kultury życia.UCHWAŁA NR 16

     KU NSZZ "Solidarność" przy UMK popiera w pełni opinię Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" dot. projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dn. 26.05.2003 przygotowanego przez zespół Prezydenta RP.

     Przegłosowano jednogłośnie

Załącznik do Uchwały nr 16

Projekt

Warszawa 7.06.2003

Opinia Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" o projekcjie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 26 maja 2003 r. przygotowanego przez Zespół Prezydenta RP

     Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność", po zapoznaniu się z treścią opracowanego przez Zespół Prezydenta RP projektu ustawy o szkolnictwie wyższym (www.frp.org.pl), uznaje przedstawiony projekt za materiał na tyle surowy i niekompletny, że jedynie w ograniczonym zakresie mógłby stać się punktem wyjścia do dalszych prac nad ustawą.

     Projekt Zespołu Prezydenta RP największą wagę przywiązuje do zmiany zasad zatrudnienia nauczycieli akademickich. Poważne przesunięcie kompetencji i możliwości wpływu na system szkolnictwa wyższego zaprojektowano wprowadzając nowy byt w prawie o szkolnictwie wyższym - Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Nie ma w tym projekcie ani jednego zapisu zmieniającego wyraźnie źle funkcjonujący model kariery akademickiej, przy jednoczesnym pozbawieniu stabilizacji w zawodzie większości nauczycieli akademickich.

     Projektowi brak jest ujęcia systemowego. Podejmując próbę rozwiązania jedynie części istotnych problemów szkolnictwa wyższego nie tworzy systemu spójnego. Przyjęta przez zespół przy pracy nad projektem zasada konsensusu okazała się bezwartościową w sytuacji gdy zastosowano ją wcześniej przy ustalaniu składu Zespołu. W najwyższych sprawach projekt petryfikuje stan obecny, bliski zapaści w sferze wyższych szkół publicznych. Wyni pracy Zespołu przypomina znaną zasadę oportunistycznego podejścia do zmian: "trzeba zmienić tak dużo, by naprawdę nic się nie zmieło". Przyjęcie projektu nie rozwiąże głównych problemów uczelni, natomiast tworzy zarzewie nowych konfliktów. Nie przyczyni się do rozwoju kadr naukowych i likwidacji luki pokoleniowej w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Nie przyczyni się też do większego zaangażowania środowiska uczelnianego i naukowego w rozwiązywanie problemów istotnych dla kraju.

     W sytuacji, gdy coraz powszechniejsze jest przeświadczenie, że to właśnie od kształtu ustaw edukacyjnych, a w szczególności od ustaw o szkolnictwie wyższym, będzie istotnie zależeć jakość życia Polaków i rola Polski w Europie w najbliższych dziesięcioleciach, stanowczo domagamy się opracowania przez ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu poprawionej wersji dokumentu "Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010" - z uwzględnieniem wyników przeprowadzonej dyskusji. Domagamy się też odtajnienia opracowania pt. "Raport o zasadniczych problemach szkolnictwa wyższego w polskim systemie edukacji narodowej" przygotowanego dla Prezydenta RP przez A. Janowskiego, A. K. Koźmińskiego, J. Woźnickiego i F. Ziejkę. Tezy prezentowane w przytoczonych dokumentach wymagają weryfikacji poprzez publiczną dyskusję przy wykorzystaniu środków komunikacji społecznej.

     Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" po analizie założeń stanowiących podstawę projektu "Prawo o szkolnictwie wyższym" Zespołu Prezydenta RP i podsumowaniu wniosków z szerokiej dyskusji prowadzonej od dawna w środowiskach akademickich, a także obecnie dla celów oceny projektu, stwierdza, że:

 • Przedtsawiony projekt całkowicie odbiega od nadziei jakie ożywiają społeczności akademickie uczelni polskich oczekujących radykalnych zmian i odejścia od niektórych obecnie obowiązujących praw.

 • Treści projektu ustawy nie wnoszą nowych rozwiązań systemowych do wyższego szkolnictwa i nauki polskiej, jakich należy oczekiwać w czasie radykalnych zmian politycznych i gospodarczych stanowiących wyzwanie dla Polski.

 • Projekt w zbyt wielu zapisach petryfikuje obecny system czyniąc go jedynie znacznie bardziej restrykcyjnym i wyraźnie służącym własnym interesom tylko niektórych grup akademickich.

 • Projekt poprzez swój ubogi i martwy charakter stanowi tylko nowelizację istniejącej ustawy o szkolnictwie wyższym i to nowelizację w wielu punktach zawężającą w swej istocie autonomię uczelni i wolności akademickie.


     Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" pozwala sobie przypomnieć autorom tekstu projektu oraz grupom wpierającym to przedsięwzięcie, że:

 • System szkolnictwa wyższego i nauki po odzyskaniu wolności przez Polskę w latach 90 ubiegłego wieku nie został zreformowany tak jak przystało w Rzeczpospolitej Polskiej i zachował strukturę, instytucje a także zwyczaje jakie zostały wykreowane według wzorów obowiązujących w Związku Radzieckim. Niewielkie poczynione zmiany maskowały tylko oczywistą prawdę.

 • Masowy odpływ z kraju najzdolniejszej wykształconej młodzieży i coraz bardziej zaznaczana niechęć do pracy naukowej w Polsce związane są nie tylko z poniżająco niskimi zarobkami średniej i młodszej kadry nauczycieli akademickich ale również ze żmudnym i bezsensownym w swej istocie modelem kariery naukowej. To właśnie rozumny, szybki i uczciwie kontrolowany awans ma niezwykły wpływ na rozwój myśli naukowej i postęp w cywilizowanym świecie.

 • Uporczywe pozostawanie polskich społeczności akademickich w kręgu hamujących nowoczesny rozwój ustaw, mnożenie różnych bytów jako struktur ponad-uczelnianych, podtrzymywanie kosztownego i dziwacznego systemu stopni i tytułów służy utrwalaniu oligarchicznej władzy i prowadzi do kreowania marnych elit intelektualnych, braku autorytetów i zaniku zasad etycznych.


Krajowa Sekcja Nauki NSZZ SOLIDARNOŚĆ negatywnie opiniuje przedstawiony projekt Prawo o szkolnictwie wyższym, odrzuca go jako szkodliwy dla szkolnictwa wyższego w Polsce i stanowczo protestuje przeciwko dalszym etapom wdrażania tego projektu jako obowiązującego społeczności akademickie prawa.
Stanowisko Zarządu Regionu Toruńskiego NSZZ "Solidarność" w sprawie bezrobocia

Województwo kujawsko-pomorskie charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem bezrobocia. Bezrobocie dotyka wszystkich grup społecznych. W coraz większym stopniu obejmuje już pracowników posiadających wyższe wykształcenie, czyli tę grupę, która dotychczas w minimalnym stopniu była zagrożona utratą pracy.
Jeżeli przeanalizuje się przyczyny bezrobocia to można stwierdzić, że rośnie ono na skutek zaniku dotychczasowych miejsc pracy (głównie w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstw i zwolnień grupowych) i znacznie wolniejszego przyrostu nowych. W niektórych częściach regionu występuje nawet trwałe bezrobocie strukturalne, co staje się poważnym problemem społecznym. Z tego powodu ograniczenie skali bezrobocia powinno być priorytetowym zadaniem wszystkich lokalnych władz samorządowych.
Zarząd Regionu Toruńskiego NSZZ "Solidarność" będzie zatem wspierał wszystkie sensowne programy zmierzające, w pierwszym rzędzie, do kreowania nowych miejsc pracy, a także takie, których zadaniem jest łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia. Jednocześnie będziemy sprzeciwiać się wszelkim działaniom, które pod słusznym hasłem walki z bezrobociem wprowadzają takie regulacje prawne, które w istocie zmierzają do ograniczenia praw pracowniczych, a ich skuteczność w ograniczaniu bezrobocia wydaje się mocno problematyczna.

Toruń, 25.22.2002
Stanowisko Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Toruniu ws. protestu pracowników na terenie grudziądzkiej "WARMY" S.A. z dnia 26 lutego 2002 r.

Zarząd Regionu Toruńskiego NSZZ "Solidarność" wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją, jaka zaistniała na terenie grudziądzkiej WARMY (w upadłości).
Od kilkunastu dni grupa zdesperowanych pracowników WARMY, pozostających bez środków do życia prowadzi akcję protestacyjną domagając się uznania praw pracowniczych i obywatelskich. Chiciaż nikt tym pracownikom nie wypowiedział umów o pracę - zostali bezrobotnymi. Pozbawiono ich również części praw obywatelskich, gdyż nie posiadając formalnego rozwiązania umowy o pracę, nie mogą zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako bezrobotni a tym samym otrzymać przewidzianego prawem zasiłku.
Zarzą Regionu wraz z Komisją Zakładową NSZZ "Solidarność" w WARMIE niejednokrotnie interwniował i informował Ministerstwo Skarbu Państwa (największego udziałowca WARMY) o patologiach, jakie występują w tej firmie.
Zarząd WARMY, ten sam, który zgłosił upadłość nie interesując się sprawami swoich pracowników, znalazł natychmiast zatrudnienie dla siebie u nowego pracodawcy w sprzedanej przez siebie części zakładu.
W tej sytuacji, porzuceni pracownicy wystąpili do Sądu o ustalenie pracodawcy, aby ten wydał potrzebne im świadectwa pracy i wypłacił należne świadczenia.
Sąd pierwszej instancji wskazał jako pracodawcę Syndyka Masy Upadłościowej WARMY, jednakże ten nie zgadzając się z orzeczeniem zapowiedział apelację wyroku.
Znaczy to, że protestujący nadal nie będą mogli skorzystać z przysługującego im prawa do zasiłku.
Zarząd Regionu uznając prawo Syndyka do wniesienia apelacji, a nawet wystąpienia o kasację uważa, że dla zachowania spokoju społecznego, a przede wszystkim z uwagi na sytuację, w jakiej znaleźli się protestujący i ich rodziny winien zrezygnować z dalszego odwoływania się.
Uważamy również, że Zarząd Miasta Grudziąc, jako jeden z udziałowców w WARMIE, powinien w dbałości o swoich mieszkańców, którzy są pracownikami tego zakładu, maksymalnie wykorzystać swoje możliwości i bardziej aktywnie włączyć się w rozwiązanie tej bulwersującej sprawy, z korzyścią dla pracowników.
Dochodzenie prawa nie może odbywać się kosztem najsłabszych tym bardziej, że prawo powinno właśnie ich chronić.
Rzecznik Prasowy
Zarządu Regionu
Janusz Szatkowski

Stanowisko Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność przy UMK ws. protestu pracowników grudziądzkiej "WARMY" z dn. 28.02.2002 r

Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" prz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika po zapoznaniu się z tragiczną sytuacją protestujących pracowników "Warmy" - solidaryzując się z nimi - popiera ich słuszny protest i całkowicie zgadza się ze stanowiskiem Zarządu Regionu Toruńskiego NSZZ "Solidarność" w tej sprawie.

 

Stanowisko Prezydium Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" prz Uniwersytecie Mikołja Kopernika w Toruniu z dnia 22.05.2001 r


wś projektu o zmianie ustawy o szkolnictwie wyzym, ustawy o szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.NSZZ "Solidarność" przy Uniwersytecie Mikołaj Kopernika popiera w całej rozciągłości stanowisko zajęte przez Krajową Sekcję Nauki NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Jako priorytetowy temat negocjacji Związku ze stroną rządową uważamy kwestię systemu wynagrodzeń środowiska akademickiego. Rozwiązanie przedstawione w projekcie ustawy jest nie do przyjęcia przez związki zawodowe reprezentujące interesy wszystkich pracowników Uczelni. Popieramy zaproponowany przez Krajową Sekcję Nauki NSZZ "S" system płacowy obejmujący wszystkich pracowników uczelni wg reguły: "3-2-1-1.25".

Uważamy za konieczne rozpoczęcie procesu urealniania płac w szkolnictwie wyższym we wrześniu br i szybką jego kontynuację, tak by od początku 2003 r system mógł funkcjonować w postaci docelowej.

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium