nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Uchwała finansowa

 

UCHWAŁA FINANSOWA II KZD NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" z poprawkami przyjętymi na VIII KZD
(fragmenty)

par.1
Ustala się podstawową wysokość składki członkowskiej od pracujących członków Związku na poziomie 1% wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich dodatków płacowych z wyjątkiem deputatów, nagród, zasiłków rodinnych i rekompensat.

par.3
Dla innych członków Związku ustala się następujące wysokości składki miesięcznej:
  1. dla rencistów emerytów 0.5% renty lub emerytury jeśli emerytura lub renta jest mniejsza lub równa średniej płacy krajowej.
  2. dla rencistów emerytów 1% renty lub emerytury jeśli emerytura lub renta jest większa od średniej płacy krajowej.
  3. wysokość składki od osób bezrobotnych i na urlopach wychow. Ustala komisja zakładowa.

par.6
1. Ustala się następujący podział 1% składki członkowskiej:
  1. do dyspozycji komisji zakładowej pozostaje 60% wpływu;
  2. do dyspozycji zarządu regionu zostaje przekazane 25% wpływu;
  3. do dyspozycji Komisji Krajowej za pośrednictwem zarządu regionu zostaje przekazane 10% wpływu, z tym że 8% przeznaczone jest dla Komisji Krajowej, a 2% na działalność sekcji branżowych;
  4. di dyspozycji Regionalnego Funduszu Strajkowego za pośrednictwem zarządu regionu 2.5% wpływu;
  5. do dyspozycji Krajowego Funduszu Strajkowego za pośrednictwem zarządu regionu 2.5% wpływu (...)

par.10
Ustala się następujące zasady wypłacania zasiłków statutowych:
  1. zasiłek z tytułu urodzin dziecka:
    1. wypłaca się obojgu rodzicom,
    2. wypłaca się na każde urodzone dziecko oddzielnie,
    3. wypłaca się również na dziecko urodzone martwe,
    4. wypłaca się matce samotnej w wysokości zwiększonej o 100%
  2. zasiłek z tytułu zgonu członka Związku
   (...)
  3. zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny:
    1. wypłaca się wszystkim uprawnionym członkom Związku w przypadku zgonu:
     • współmałżonka
     • rodziców, teściów,
     • dziecka na utrzymaniu
     • osoby na wyłącznym utrzymaniu;
    2. wypłaca się również jednemu z rodziców na dziecko martwo urodzone.
  4. zasady ogólne:
    1. do uzyskani prawa do zasiłków obowiązuje staż związkowy 6 miesięcy (nie dotyczy osób po raz pierwszy podejmujących pracę),
    2. obowiązuje przedłożenie aktu urodzenia lub zgonu oraz dokumentów określających stopień pokrewieństwa,
    3. obowiązuje zgłoszenie żądania wypłaty zasiłku w terminie 6 miesięcy od daty urodzin lub zgonu,
    4. wszystkie ustalenia z pkt. 3 i 4 dotyczą również emerytów, rencistów oraz osób na urlopach wychowawczych i opiekuńczych,
    5. wysokość wypłacanego zasiłku statutowego ustala się wg daty zaistnienia zdarzenia uprawniającego do zasiłku,
    6. we wszystkich przypadkach nie uregulowanych powyższymi zasadami komisja zakładowa ma prawo podjęcia decyzji indywidualnej.

par.11
Udzielanie zapomóg należy wyłącznie do kompetencji komisji zakładowej. Wysokość zapomóg zależy od posiadanych przez komisję zakładową możliwości oraz potrzeb zgłaszającego, przy zachowaniu zasad samowystarczalności finansowej komisji zakładowej.

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium