nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 6.XI.2002r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w dn. 6.XI.2002r

W zebraniu Komisji Uczelnianej NSZZ "S" uczestniczyło 14 członków Komisji. Wysłuchano relacji z:
 • zebrania Rady Krajowej Sekcji Nauki (kol. St. Biniak,
 • z posiedzenia Senatu (kol. Krystyna Sulkowska),
 • zapoznano się z wnioskami i uwagami Komisji Rewizyjnej (kol. Irena Wiśniewska).
Kol. Ludmiła Fastowicz omówiła pracę Zarządu Regionu w ostatnim okresie.
Przyjęto do Związku 1 osobę - uchwała nr 21
Poinformowano o szkoleniu w dn. 15.XI br nt. zmian w kodeksie pracy.
Ponownie poruszono sprawę braku bezpieczeństwa na terenie uczelni (np. sprawa poszarpania i podrapania portierki I. Biologii).
Przewodniczący poinformował o przeprowadzonej przez Dział bhp ocenie ryzyka na stanowiskach pracy i poprosił o włączenie się w prace komisji na Wydziałach przedstawicieli naszego Związku.
Powrócono do pomysłu sprzed roku, by dla emerytów zakupić bony z funduszu socjalnego, gdyż nie otrzymują tak jak pracownicy "karpiowego". Postanowiono zwrócić się do p. Dyrektora z prośbą o rozważenie tej propozycji.
Następny termin zebrania Komisji - spotkania z JM Rektorem zostanie wkrótce podany (po uzgodnieniu z p. Rektorem), a kolejne posiedzenie KU - 4.XII.br.
ZMIENILI (SKNOCILI) KODEKS PRACY

Informujemy członków Związku, że KU NSZZ "Solidarność" wydaje nieregularny biuletyn wewnątrzzwiązkowy, który w założeniu powinien trafiać do każdego związkowca. O biuletyn można pytać członków zarządu swego koła lub w lokalu "S", Rektorat, p. 612
W ostatnim 6 numerze zamieszczono m.in. art. nt. najważniejszych zmian w Kodeksie Pracy. Przedstawiamy je poniżej.


 • Obecnie chory pracownik otrzymuje wynagrodzenie za wszystkie dni zwolnienia w wysokości 80 % swojej pensji.
  Po zmianach - przy zwolnieniu lek. do 6 dni pierwszy dzień chorobowego będzie bezpłatny (z wyjątkiem osób, które uległy wypadkom przy pracy, kobiet w ciąży i osób na zwolnieniach opiekuńczych); jeśli jednak w pierwszym dniu choroby pracownik zdecyduje się wziąć urlop, otrzyma za niego wynagrodzenie; na taką zmianę w ciągu roku będziemy mogli wykorzystać 4 dni ze swojego urlopu. Za pozostałe dni zwolnienia wynagrodzenie wyniesie, tak jak obecnie, 80 % pensji.
 • Obecnie z pracownikiem można podpisać 2 umowy na czas określony, trzecia musi być zawarta na czas nieokreślony.
  Po zmianach - do czasu wejścia Polski do UE będzie można dowolnie długo zatrudniać pracownika na czas określony.
 • Obecnie w dzień powszedni za pracę w godzinach nadliczbowych za dwie pierwsze godziny otrzymuje dodatek w wysokości 50 % wynagrodzenia, za każdą kolejną 100 %.
  Po zmianach - za pracę w godzinach nadliczbowych w dni powszednie otrzymamy dodatki w wysokości 50 % wynagrodzenia.
 • Obecnie przy 6 godzinnym dniu pracy pracodawca musi wprowadzić 15 minutową przerwę wliczaną do czasu pracy.
  Po zmianach - pracodawca może wprowadzić godzinną przerwę nie wliczaną do czasu pracy, przeznaczoną na obiad lub załatwienie spraw osobistych.
 • Obecnie przerwany czas pracy 6 godzinną przerwą można wprowadzić jedynie dla kierowców tirów i autobusów.
  Po zmianach - jeżeli będzie to uzasadniał rodzaj pracy albo jej organizacja, pracodawca może wprowadzić przerywany czas pracy z 5 godzinną przerwą, nie wliczaną do czasu pracy.
 • Obecnie regulaminy pracy i wynagrodzenia muszą tworzyć firmy, z co najmniej 5 osobowym personelem.
  Po zmianach - tworzenie regulaminów będzie obowiązkowe od 20 pracowników. Warunki zatrudnienia dotyczące wynagrodzenia będzie musiała regulować umowa o pracę.
 • Obecnie pracodawca nie może zmusić pracownika, aby poszedł na urlop wypoczynkowy podczas wypowiedzenia.
  - pracownik będzie musiał wziąć urlop podczas wypowiedzenia, jeżeli zażąda tego pracodawca. (Będzie obowiązywać od 1.1.03r).
 • Obecnie odprawy zwalnianym z przyczyn dotyczących zakładu pracy muszą płacić wszyscy pracodawcy, a odprawa z tytułu zwolnień grupowych zależy od łącznego stażu pracy zwalnianego.
  Po zmianach - firmy zatrudniające do 20 pracowników zwalnia się z obowiązku wypłaty odpraw zwalnianym z przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych, itd., oraz w razie upadłości czy likwidacji firmy. Wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych będzie zależała od zakładowego stażu zatrudnienia u tego pracodawcy, który dokonuje zwolnień grupowych. Będzie ona wynosić:
  • jednomiesięczne wynagrodzenie - gdy w tym zakładzie pracownik przepracował mniej niż dwa lata,
  • dwumiesięczne - 2 i więcej lat, ale mniej niż 8,
  • trzymiesięczne - ponad 8 lat
  Przepis wejdzie od 1 lipca 2003r.
 • Obecnie pracodawca nie może bez zgody zakładowej organizacji związkowej wypowiedzieć, rozwiązać stosunku pracy ani zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika będącego członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej podczas pełnienia mandatu i rok po.
  Po zmianach - zostaną wprowadzone ograniczenia ilościowe co do związkowców podlegających ochronie przed zwolnieniem. Nowela nie pozwala pracodawcom bez zgody zakładowej organizacji związkowej na wypowiedzenie, wypowiedzenie warunków pracy czy płacy oraz rozwiązanie stosunku pracy z imiennie wskazanym przez zarząd członkiem zarządu lub innym członkiem związku upoważnionym do reprezentowania zakładowej organizacji związkowej wobec pracodawcy czy organu lub osoby dokonującej za tego czynności z zakresu prawa pracy. Ochrona ta rozciąga się przez czas wskazany w uchwale zarządu plus maksymalnie jeszcze rok. Wyżej wymienionej ochronie podlegają związkowcy z reprezentowanej z.o.z., których liczebność będzie można ustalić w dwojaki sposób:
  • wskaże ich zarząd (nie może ich być więcej niż kadry kierowniczej firmy),
  • wg nowego art. 32 ust. 4 w zależności od wielkości danej z.o.z.
  W niereprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej chroniony będzie tylko jeden pracownik wskazany uchwałą zarządu. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przyznano organizacji związkowej zrzeszającej co najmniej 10 pracowników. Obowiązuje od 1 lipca 2003r.

Zarząd Regionu Toruńskiego NSZZ "Solidarność" na ręce Przewodniczącego ZR Wł. Krypla
Toruń, dn. 26.07.2002r


Od kilku lat większość Polaków, w tym członków NSZZ "Solidarność" biernie obserwuje destrukcyjne, zagrażające naszej suwerenności procesy zachodzące w naszej Ojczyźnie. Towarzyszy temu poczucie bezradności, beznadziejności, a w przypadku związkowców często żal do władz związkowych o niepodejmowanie działań, by zapobiec dramatowi.
13.07.br w Szczecinie postał Ogólnopolski Komitet Protestacyjny (OKP) powołany przez I Ogólnopolskie Zgromadzenie Przedstawicieli Zagrożonych Polskich Przedsiębiorstw i Grup Pracowniczych. OKP skierował do rządu RP pięć zadań i czternaście postulatów, w których m. in. żąda: "zaprzestania kryminogennej prywatyzacji, wstrzymania zmian w Kodeksie Pracy, ujawnienia prawdziwego stanu negocjacji z Unią Europejską, potraktowania sytuacji polskiego przemysłu jako stanu klęski żywiołowej".
Prezydium KZ NSZZ "S" Politechniki Warszawskiej wyraziło swe poparcie dla OKP i wezwało Zarząd Regionu Mazowsze do podjęcia działań popierających inicjatywę OKP.
Prezydium Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika również wyraża swe poparcie dla OKP i w pełni zgadza się ze stanowiskiem KZ NSZZ "Solidarność" Politechniki Warszawskiej. Domagamy się, aby NSZZ "Solidarność" podjął energiczne działania oraz jasno i wyraźnie artykuował swoje żądania dot.;
 • zaprzestania niszczenia polskiego przemysłu i rolnictwa,
 • zaprzestania kryminalnego procederu nazywanego prywatyzacją,
 • zaprzestania wyprzedaży za bezcen naszego majątku narodowego (w tym ziemi),
 • wstrzymania zmian w Kodeksie Pracy,
 • ujawnienia wszystkich negatywnych skutków wejścia Polski do UE łącznie z realnym zagrożeniem utraty rzeczywistej suwerenności oraz tożsamości narodowej i chrześcijańskiej.
Zwracamy się do Przewodniczącego oraz ZR Toruńskiego o natychmiastowe podjęcie działań popierających słuszną inicjatywę OKP oraz o domaganie się takich działań ze strony władz krajowych Związku.


Przewodniczący Komisji Uczelnianej
NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy UMK
Stanisław BiniakInformacja ze spotkania Władz Związkowych z JM Rektorem w dn. 18.06.2002r.

Przewodniczący Związku kol. Stanisław Biniak przywitał gości: JM Rektora prof. dr hab. Jana Kopcewicza, p. Dyrektora Administracyjnego dr Stefana Nielka, p. Kwestora mgr Henryka Heldta. Głos zabrał JM Rektor, który omówił ogólną sytuację finansową Uczelni. Rok 2001 zakończyliśmy dobrze - zmieściliśmy się w budżecie, a nawet została pewna superata. Były podjęte działania w kierunku rozwoju Uniwersytetu - powstał Wydział Teologiczny, kupiono budynki - od Merinotexu i Kasy Chorych. Zakończono budowę bursy przy Gimnazjum Akademickim. Będzie tam też hotel akademicki na 38 miejsc oraz sala Senatu. Powstaje również nowy budynek przy BiNoZ. Budowa zajmie 3-4 lata, znajdzie tam swoją siedzibę I. Geografi.
W 2002 r sutuacja finansowa jest gorsza - dotace z MEN i KBN są mniejsze. Planowane dochody UMK to ok. 160.5 mln. zł, a koszty 173 mln. Czyni się starania, by zdobyć dodatkowe środki na pokrycie deficytu. Na wynagrodzenia idzie ok. 70% (120 mln zł) całego budżetu. Nie można przekroczyć tej granicy, a więc zwiększać zatrudnienie. Jednak nie ma zrozumienia tej sytuacji wśród dziekanów i kierowników jednostek, którzy żądają nowych etatów. Ogólnie panuje mityczny pogląd, że nowy etat powoduje napływ nowych środków finansowych z MEN. Jest to nieprawda. Im więcej etatów, tym mniej zarabiamy (ta sama pula pieniędzy). Nie ma możliwości podniesienia pensji, ale też nie przewiduje się zwolnień. Nie zarabiamy więc dużo, ale mamy komfort w miarę stabilnej sytuacji i pewnej pracy. Niestety nie możemy też liczyć na regulację płac we wrześniu. Informacja z MEN na dzień dzisiejszy jest taka, że II etap regulacji w szkolnictwie wyższym został wstrzymany.
JM Rektor wspomniał też o propozycji sprzed paru lat (jest odpowiednie zarządzenie), by gdy ktoś odchodzi na emeryturę nie zatrudniać nikogo nowego, ale pracę i pieniądze rozdzielić między pozostałych. Dziekani nie chcą na to iść.
Teoretycznie jest jeszcze inny model zarządzania uczelnią - rozdzielenie pieniędzy na wydziały. Jest to b. ryzykowne, gdyż zatrzyma się rozwój uczelni, a poza tym wydziały biedniejsze nie dadzą sobie rady.
Następnie kierowano do JM Rektora pytania. I tak np. pytano dlaczego my budujemy bursę Gimnazjum Akademickiego i ponosimy koszty. Odp. - jest to eksperyment, jesteśmy ciałem założycielskim, nie ponosimy kosztów - otrzymujemy środki z MEN (na inwestycje oraz koszty bieżące).
Było też pytanie o dodatki rektorskie. Pan Rektor odpowiedział, że to kto otrzymuje zależy od dziekanów. Stwierdził też, że nadszedł czas, by w sposó bardziej jasny sprecyzować kryteria, a może coś zmienić, np. rozstrzygnięcie konkursowe.
Spytano o politykę zatrudniania emerytów - są kierunki, gdzie emeryci od wielu lat zatrydniani są na cały etat, a blokuje się rozwój młodej kadry naukowej. Czy zamiast etatu nie mogli by pracować na godziny zlecone? Odp. - trzeba podchodzić indywidualnie, od liczby samodzielnych pracowników zależy istnienie i funkcjonowanie niektórych specjalności i kierunków, poza tym niektórzy pracownicy są niezbędni.
W kontekście spodziewanego braku regulacji płac we wrześniu, jedna z osób wyraziła swe zdziwienie powołując się na pismo sekretarza stanu MPiPS - odpowiedź na stanowisko KK NSZZ "Solidarność" ws. projektu ustaw okołobudżetowych. Z pisma wynika, że zamrożenie płac nie dotyczy ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w sferze budżetowej w części dot. szkolnictwa wyższego.
Następnie głos zabrał Społeczny Inspektor Pracy - dr Tomasz Polakiewicz. Mówił m.in. o najbliższym poważnym zadaniu czekającym służby BHP, tj. o dokonaniu oceny ryzyka na każdym stanowisku pracy. Mówił też o rosnącym zagrożeniu zewnętrznym. Np.: zagrożeni są portierzy, zdarzają się przypadki agresji ze strony studentów, którzy nie otrzymali zaliczenia. Wypowiedź dr T. Polakiewicza odnośnie bezpieczeństwa na terenie UMK podjęło kilku członków Komisji Uczelnianej. Wszyscy wskazywali na rosnący brak bezpieczeństwa zarówno w obiektach jak i na terenie osiedla uniwersyteckiego. Coraz częściej zdarzają się kradzieże czy to rzeczy osobistych pracowników i studentów czy też wyposażenia i sprzętu (np. komputery). Bardzo zagrożeni wydają się być portierzy, którzy maj/ żadnej możliwości zaalarmowania w momencie nagłego zagrożenia. Uciążliwi są też ludzie krążący po osiedlu i parkingach, którzy zaczepiają i szantażują. Padały różne propozycje polepszenia tej sytuacji.
W ostatnim punkcie programu spotkania Przewodniczący St. Biniak poruszył sprawę realizacji uprawnień związkowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych UMK. Współpraca na poziomie Rektor - Komisja Oddziałowa NSZZ "S". Są wydziały, gdzie przedstawiciele "Solidarności" są zupełnie ignorowani. St. Biniak zaproponował by opracować rodzaj porozumienia, które będzie regulowało tryb realizacji uprawnień związkowych, tak by nie zależało to od dobrej woli kierownika. IM Rektor zaproponował Przewodniczącemu Związku omówienie tych spraw na jednym z pierwszych po wakacjach spotkań Rektora z Dziekanami.

W II części posiedzenia członkowie Komisji Uczelnianej NSZZ "S" wysłuchali:
1. Sprawozdania z Walnego Zebrania Delegatów Zarządu Regionu Toruńskiego. Nowym Przewodniczącym Zarządu Regionu został wybrany dotychczasowy "Szef" ZR Władysław Krypel. Więcej o WZD w załączniku nr 1.
2. Sprawozdania z Walnego Zjazdu Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "S" w Augustowie (zał. nr 2).
3. Podsumowano "akcję letnią" - dofinansowanie wypoczynku dzieci. Do tej pory blisko 60 dzieci z najniżej uposażonych rodzin członków "Solidarności" otrzymało dofinansowanie do wkacyjnegi wyjazdu. Przypominamy, że aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek do końca czerwaca br.


Wszystkim dzieciom życzymy udanych wakacji: dobrej pogody,miłego spędzenia czasu i dobrego wypoczynku.
Wszyskim członkom "Solidarności", ich Rodzinom życzymy udanego letniego wypoczynku

VI WZDR NSZZ "Solidarność"
W dniu 14 czerwca br. w sali konferencyjnej APATORA odbyło się VI Walne Zebranie Selegatów Regionu Toruńskiego, podczas którego wybrano nowe władze Związku na kolejną na kolejną kadencję 2002-2006. Wśród zaproszonych gości byli: przewodniczący Związku - Marian Krzaklewski, prof. Alicja Grześkowiak, Michał Wójtczak, Janusz Dębczyński - szef Regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Leszek Walczak - szef Regionu Bydgoskiego.
Zebranych przywitał przewodniczący ZR Władysław Krypel. Na 135 delegatów obecnych było 110.
Spotkanie rozpoczął modlitwą diecezjalny duszpasterz ludzi pracy i nasz przyjaciel ks. Prałat Józef Nowakowski.
Po przedstawieniu sprawozdania za lata 1998-2002, ustępujący zarząd Regionu prawie jednogłośnie uzyskał absolutorium.
Następnie głos zabierali zaproszeni goście. Marian Krzaklewski przypomniał, że rząd AWS-UW wszystkie przedwyborcze postulaty:
- wprowadzenie dodatków rodzinnych
- wydłużenie urlopów macierzyńskich
- 40-godzinny tydzień pracy
- ustawa reprywatyzacyjna
- ustalenie płacy minimalnej
- obrona kodeksu pracy
- ustawowy zapis o potrąceniu składek związkowych przez pracodawcę
Część ustaw przygotowanych przez AWS została zawetowana przez prezydenta.
Głos zabierali również sąsiedzi zza miedzy J. Dębczyński i L. Walczak. Wszyscy byli zgodni co do tego, że Związek jest coraz słabszy, a wynika to m. in. z braku przebicia w mediach i coraz mniejszej liczebności. Dlatego też Komisja Krajowa postanowiła dofinansować "Tygodnik Solidarność", zmienić jego formułę, aby stał się prawdziwym źródłem informacji ważnych dla związkowców i stał się powszechną lektórą wśród naszych członków.
Po wystąpieniach gości rozpoczęły się wybory nowych władz. Na wstępie delegaci ustalili, że Zarząd Regionu będzie liczył 21 osób a Regionalna Komisja Rewizyjna 7. Na funkcję przewodniczącego ZR było dwóch kandydatów:
dotychczasowy - Władysław Krypel i przewodniczący komisji zakładowej z ELANY - Janusz Hejbucki. Pierwszy uzyskał 84 głosy, drugi kandydat 26 - tak więc mamy nowego "starego" przewodniczącego.
Dużym zaskoczeniem było to, iż wszyscy członkowie ZR zostali wybrani w pierwszej turze a w jego skład weszło 8 nowych osób, które do tej pory nigdy nie pełniły tej funkcji. Wybrano również 5 naszych przedstawicieli na Krajowy Zjazd Delegatów który odbędzie się we wrześniu w Warszawie. Jako najważniejsze zadania na najbliższe lata uznano: pozyskiwanie nowych członków, szkolenie jak największej liczby działaczy związkowych i członków komisji zakładowych (szkolenia podstawowe, ekonomiczne i prawne), polepszenie przepływu informacji.

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium