nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 22.05.2002 r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ "S" w dn. 22.05.2002 r
I część zebrania - WYBORY SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY
Wyboru dokonały organy przedstawicielskie obu działających w Uczelni związków, w więc ZU ZNP oraz KU NSZZ "S". Przewodniczący "Solidarności" kol. Stanisław Biniak przedstawił kandydata na SIP - kol. dr Tomasza Polakiewicza oraz przeczytał uzgodniony przez oba związki regulamin wyborów.
Kol. T. Polakiewicz przedstawił w skrócie swoją działalność w czasie ubiegłych prawie 5 lat oraz omówił najważniejsze problemy dot. bhp na Uczelni i najpilniejsze sprawy, które trzeba załatwić w pierwszej kolejności. Odpowiadał rówież na pytania. Wspomniano również, że wskazane byłoby, żeby na niektórych wydziałach funkcjonowali wydziałowi społeczni inspektorzy pracy.
Następnie wybrano Komisję Skrutacyjną (obaj przewodniczący związków) i przystąpiono do wyborów. Głosowało 21 osób, w tym:

za: 21, przeciw: 0, wstrzm.: 0

Tak więc jednogłośnie
Uczelnianym Społecznym Inspektorem Pracy został
dr Tomasz Polakiewicz
Specjalista i wykładowca problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy

adres służbowy: UMK, Dział Szkoleń BHP
ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń, tel. 611-4807
e-mail szamot@cc.uni.torun.pl

II część zebrania:
1. Kontynuowano jeszcze temat bhp, mówiąc m.in. o słabej ochronie obiektów Uczelni, kradzieżach i niebezpieczeństwach grożących portierom. Wspomniano też o Uczelnianej Komisji BHP. W jej posiedzeniach uczestniczą przedstawiciele związków zawodowych. Członkowie Komisji Uczelnianej NSZZ "S" poprosili, by zwrócić się do p. Dyrektora o przesłanie protokołów zebrań.

2. Przedyskutowano wniosek niektórych członków Związku, by planowane na wrzesień spotkanie z JM Rektorem zorganizować jeszcze w czerwcu. Uznano to za słuszne i postanowiono uzgodnić z p. Rektorem dogodny termin.

3. Poinformowano o Walnym Zebraniu Delegatów Regionu w dn. 14.06 oraz o WZD Krajowej Dekcji Nauki w dn. 14-16.06 w Augustowie. KSN zasygnalizowała, że będzie omawiany m. in. problem ewentualnego podniesienia składki na KSN - obecnie 5 %. Członkowie Komisji Uczelnianej widzą konieczność przynależności do KSN, ale bez podnoszenia składki, gdyż już w chwili obecnej wszystkie stałe obciążenia wynoszą prawie 50 % naszych składek.

4. Powrócono do poruzonej na WZD sprawy braku bazy danych naszych emerytów. Brak ewidencji emerytów oraz nieznajomość dokładnej ich liczby stanowi przeszkodę przy rozpatrywaniu jakiegokolwiek przedsięwzięcia dot. tej grupy osób. Postanowiono zwrócić się z tym problemem do Pana Dyrektora. Kol. Teresa Grodzicka zgodziła się zająć tą sprawą i wraz z innymi osobami pomóc przy tworzeniu takiej bazy.

5. Postanowiono opracować 2 krótkie informatory: jeden dla nowo zatrudnionych pracowników, drugi głównie dla emerytów. Pierwszy informowałby (b. skrótowo) o zasadach funkcjonowania naszej Uczelni i roli związków zawodowych. Drugi stanowiłby wyciąg z regulaminu świadczeń socjalnych i na jakich zasadach mogą korzystać.

6. Podjęto 2 uchwały: przyjęcie do związku 1 osoby (uchw. nr 18) oraz uchwała dot. dofinansowania wypoczynku letniego dzieci.


Uchwała nr 19
KU NSZZ "S" postanowiła wesprzeć rodziny, przyznając dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci w wieku 3 - 18 lat. Pomoc rzeczowa będzie przysługiwała rodzinie, w której dochód brutto na osobę nie przekracza 700 zł. Rozpatrywane będą wnioski złożone do dnia 28.06.br. Wysokość dofinansowania przyznawana będzie w zależności od syt. materialnej i życiowej do wys. 100 zł na dziecko.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
7. Wolne wnioski:

- kol. Ludmiła Fastowicz poinformowała o konferencji organizowanej przez Inst. Socjologii pt.: "Związki zawodowe a wyzwania rynku pracy", w której to będzie wraz z Przewodniczącym Zarządu Regionu Wł. Kryplem reprezentować w dyskusji nasz Związek.
- kol. Kordian Wójciak zachęcił do wypoczynku sob.-niedzielnego w Bachotku podając cenę za nocleg: 10 i 12 zł za łóżko w domku i hoteliku (dla pracowników).
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium