nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 28.02.2002 r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ "S" w dn. 28.02.2002 r
1. Wybory w Związku.
Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA NR 2/2002
Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" akceptuje wcześniejszą uchwałę Prezydium i wybiera Komisję Wyborzcą w składzie: Wanda Perczak, Janusz Szatkowski, Irena Wiśniewska.
Przegłosowano jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3/2002
KU NSZZ "S" akceptuje wcześniejsze ustalenia Prezydium i przyjmuje następującą zasadę wyboru delegatów: na 10 członków Związku przypada 1 delegat.
Jednogłośnie

UCHWAŁA NR 4/2002
KU NSZZ "S" uwzględniając fakt, że struktura Związku na nszej Uczelni jest sprawą umowną i chcąc maksymalnie ułatwić naszym członkom organizowanie się wyraża zgodę na łączenie Kół, zachowując zasadę, że Koło liczy minimum 10 osób.
Jednogłośnie

Kończąca się kadencja związkowa trwała 4 lata. Obecnie wybieramy nowe zarządy Kół oraz delegatów na Walne Zebranie Delegatów, które odbędzie się 22.03.02r. WZD wybierze Przewodniczącego Związku oraz członków Komisji Uczelnianej, Komisji Rewizyjnej i delegatów na WZD Regionu i delegatów na zebranie wyborcze KSN. W niektórych kołach odbyły się już wybory, m.in. w Centrum Astronomii, na Chemii, Biologii, w Bibliotece Głównej, w Stołówce nr 1.

II. Sprawy organizacyjne
UCHWALA NR 5/2002
Członkowie KU stwierdzili konieczność funkcjonowania strony internetowej naszego Związku. Ze względuna brak innych możliwości postanowiono nadal zatrudnić na umowę kompetentną osobę.
Jednogłośnie

Uchwałą nr 6 przyjęto do Związku 2 osoby.

UCHWAŁA NR 7/2002
KU NSZZ "S" postanawia zwiększyć wysokość zasiłku statutowego z tytułu urodzenia dziecka z 400 zł do 600 zł oraz zasiłku statutowego w przypadku zgonu członka Związku z 400 zł do 600 zł. Tak więc z dniem 1.03.02 r wysokość zasiłków statutowych przedstawia się następująco:
1. Narodziny dziecka członka Związku - 600 zł
2. Zgon członka Związku - 600 zł
3. Zgon członka rodziny (dzieci, małżonek, rodzice, teściowie) - 200 zł

Członek Związku odchodzący na emeryturę otrzymuje 350 zł.

W związku z pewnymi zmianami w statusie prawnym doktorantów, pojawiły się głosy, by umożliwić im wstępowanie do Związku. Postanowiono rozeznać tę sprawę od strony prawnej i podjąć odpowiednią uchwałę na WZD.

III. Zapoznano się z sytuacją w grudziądzkiej Warmie. Członkowie KU jednogłośnie postanowili poprzeć stanowisko Zarządu Regionu Toruńskiego NSZZ "S" w tej sprawie (zał.)
Stanowisko Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność przy UMK ws. protestu pracowników grudziądzkiej "WARMY" z dn. 28.02.2002 r
Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" prz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika po zapoznaniu się z tragiczną sytuacją protestujących pracowników "Warmy" - solidaryzując się z nimi - popiera ich słuszny protest i całkowicie zgadza się ze stanowiskiem Zarządu Regionu Toruńskiego NSZZ "Solidarność" w tej sprawie.
IV. Sprawy finansowe Związku.

UCHWAŁA NR 8/2002
KU NSZZ "S" przyjmuje bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe za 2001 r (zał) oraz preliminarz budżetowy na 2002 r w następującym brzmieniu:

KOSZTY SZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, w tym:86.5%
KOSZTY STAłE48.0%
składki dla Zarządu Regionu40.0 %
składki na Fundusz Ekspercki Regionu3.0 %
składka na KSN5.0 %
POZOSTAŁE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STAT.38.5 %
zasiłki statutowe12.0 %
zapomogi (losowe, rzeczowe, socjalne)8.0 %
dofinansowanie do imprez kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych i z zakresu kult. fiz. organizowanych przez KU lub Koła15.0 %
narady, szkolenia, konferencje2.0 %
inne, np. delegacje0.5 %
dofinansowanie innych podmiotów1.0 %
KOSZTY ADMINISTRACYJNE13.5 %
zakup materiałów biur., prasy, itp.2.5 %
usługi obce 0.5 %
wynagrodzenie - umowy - zlec.10.0 %
pozostałe koszty0.5 %

Preliminarz ułożono (wielkość procentów) w odniesieniu do kwoty wpłaconych składek. Rezerwę stanowią lokaty terminowe w B. Gdańskim i PKO oraz odsetki.

IV. Dzałalność turystyczno-krajoznawcza Związku

W tym roku zostały sfinalizowane negocjacje z Działem Socjalnym na temat możliwości uzyskania dofinansowania z funduszu socjalnego przez pracowników jadących na wycieczki organizowane przez związki zawodowe. Od tego roku będzie to możliwe na takich samych zasadach jak przy wycieczkach organizowanych przez Dział socjalny.
Zainteresowany składa wniosek w Dziale Socjalnym i w zależności od dochodu na osobę w rodzinie otrzymuje dofinansowanie wg tabeli (od 40 % do 80 %). Zgodnie z ustaleniami w 2002 r każdy Związek może zorganizować 2 wycieczki, które będą ujęte w planie finansowym funduszu socjalnego. Kol. Elżbieta Burkacka-Łaukajtys przedstawiła propozycję zorganizowania wycieczek do Lwowa i Wilna. Propozycje zostały przyjęte.

Pozostałe plany turystyczno-krajoznawcze i kulturalne przedstawiła kol. Irena Wiśniewska. Otóż planuje się zorganizować w br. następujące "imprezy":
- 2 wycieczki 5-6 dniowe
- 2-3 wycieczki 1-dniowe
- tradycyjne spotkanie przy ognisku w Bachotku
- dofinansowanie do biletów do teatrów
- dofinansowanie do spotkań wigilijnych

V. Kol. Władysław Marcinkiewicz przedstawił informacje, które uzyskały od pracowników Administracji nt. ewentualnego przyszłego grupowego ubezpieczenia pracowników w PZU.

UCHWAŁA NR 10/2002
KU NSZZ "S" upoważnia kol. Wł. Marcinkiewicza do prowadzenia w imieniu naszego Związku rozmów z Administracją nt. grupowego ubezpieczenia pracowników. Uwzględniają głosy wielu pracowników, zobowiązuje kol. W. Marcinkiewicza do wynegocjowania możliwości pozostania chętnych przy dotychczasowych warunkach ubezpieczenia.
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium