nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

WZD - Wybory 2006WZD - WYBORY 2006

    Dnia 24.03.2006r odbyło sie Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidaność" na naszej Uczelni, które kończyło czteroletnią kadencję władz związkowych. W tym okresie członków Związku reprezentowała 19-osobowa Komisja Uczelniana z Przewodniczącym kol. Stanisławem Biniakiem. Komisja zbierała się regularnie raz w miesiącu (oprócz okresu wakacyjnego). Ogółem odbyło się 37 spotkań. Komisja Uczelniana wyłoniła 7-osobowe Prezydium, które zbierało się raz w tygodniu. W skład Prezydium wchodziły następujące osoby: Stanisław Biniak (przewodniczący), Elżbieta Burkacka-Łaukajtys, Grażyna Gawrońska (skarbnik), Sławomir Hinc, Ewa Radomska, Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, (zastępca przewodniczącego), Irena Wiśniewska (sekretarz). Sprawozdanie z działalności KU i Prezydium przedstawił Przewodniczący, kol. Stanisław Biniak.

    Nadzór nad pracą KU sprawowała Komisja Rewizyjna w składzie: Władysław Marcinkiewicz, Janusz Szatkowski, Grzegorz Szturo, Jerzy Usowicz. Komisja Rewizyjna czuwała nad zgodnością działania KU ze statutem Związku. Czuwała też nad funduszami związkowymi i gospodarowaniem nimi. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący, kol. Jerzy Usowicz.

    Sprawozdanie finansowe za okres ostatniej kadencji przedstawiła skarbnik, kol. Grażyna Gawrońska.

    W sprawozdaniu merytorycznym przedstawiono m.in.:

 • struktura Związku na Uczelni
  1. BIOLOGIA
  2. CHEMIA + BAZA
  3. FILOLOGIE + SPNJO
  4. HUMANISTYKA
  5. FIZYKA
  6. ASTRONOMIA
  7. MATEMATYKA + UCI
  8. EKONOMIA
  9. HISTORIA
  10. ARCHEOLOGIA
  11. PRAWO
  12. SZTUKI PIĘKNE
  13. ADMINISTRACJA
  14. BIBLIOTEKA GŁ.
  15. DS. + HA (RZEMIEŚLNICY)
  16. EMERYCI
 • liczebność Związku. W porównaniu z początkiem kadencji nastąpił pewien spadek liczby członków NSZZ "Solidarność". W znacznej mierze spowodowane było to naturalnymi przyczynami: 16 osób zmarło (uczczono ich pamięć minutą ciszy i modlitwy), wiele osób przeszło na emeryturę i część nie pozostała w Związku, niektóre osoby przestały pracować na UMK. Zdarzały się też przypadki rezygnacji z przynależności do "S", ale też wstąpiło do Związku czterdzieści kilka osób.
 • funkcjonowanie biura. Do pracy w biurze oddelegowana była 1 osoba - członek Prezydium KU, sekretarz. Poza tym na godziny zlecone zatrudniona była księgowa. Biuro m.in. kieruje przepływem informacji związkowej. Przygotowywane są materiały na tablice, prowadzona jest strona internetowa, wydawane są biuletyny wewnątrzzwiązkowe (ilość egzemplarzy gwarantuje dotarcie do każdego członka Związku). W biurze są też gazety, Biuletyny Komisji Krajowej NSZZ "S", biuletyny Krajowej Sekcji Nauki. Do Kół trafiają też: Toruński Informator Solidarności oraz Tygodnik Solidarność.
 • Krajowa Sekcja Nauki. Przewodniczący, jako członek Rady KSN, brał udział w jej posiedzeniach. Członkowie Prezydium brali też udział w niektórych spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez KSN. Dzieki funkcjonowaniu KSN wiele spraw pracowniczych dot. szkolnictwa wyższego załatwianych jest na szczeblu "Solidarność" - ministerstwo. Sukcesem KSN jest m.in. ustawa o wynagrodzeniu pracowników szkół wyższych.
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W sprawach dot. działalności socjalnej zakładu pracy uprawnienia związku zawodowego są znaczne (uprawnienia stanowiące). Na UMK działalność socjalna przybiera różnorodne formy, oferta Działu Socjalnego jest b. szeroka. Nie ma co prawda bonów światecznych, ale jest to spowodowane m.in. właśnie funkcjonowaniem bardzo wielu innych form działalności. Nasz Związek bierze udział w tworzeniu zasad funkcjonowania funduszu socjalngo (np. regulamin), podziale środków finansowych w danym roku, uczestniczy w pracach komisji socjalnej, w przetargach ofert, kontroli ośrodków wczasowych, itd.
 • reprezentowanie "S" w Radach Wydziału. Ważne jest, by członkowie "Solidarności" na każdym Wydziale mieli swojego przedstawiciela z głosem doradczym w Radzie Wydziału.
 • działalność wewnątrzzwiązkowa. Wysoko została oceniona działalność kulturalno-turystyczna. W ciągu kadencji zorganizowano 32 wycieczki (jedno i wielodniowe, krajowe i zagraniczne) oraz 36 razy zorganizowano pójście na spektakle, głównie do Teatru W. Horzycy w Toruniu czy Opera Nova w Bydgoszczy.

Po części sprawozdawczej nastąpiła część wyborcza zebrania. A oto wyniki:

STANISŁAW BINIAK - Przewodniczący Związku


KOMISJA UCZELNIANA NSZZ "S":
 1. Abstorska Anna
 2. Bokiniec Andrzej
 3. Boniewicz Alina
 4. Burkacka-Łaukajtys Elżbieta
 5. Fastowicz Ludmiła
 6. Gawrońska Grażyna
 7. Grodzicki Przemysław
 8. Hinc Sławomir
 9. Kowalska Wiesława
 10. Lewandowski Piotr
 11. Marciniak Waldemar
 12. Masliński Henryk
 13. Radomska Ewa
 14. Romański Jerzy
 15. Sulkowska-Tuszyńska Krystyna
 16. Szpejna Dariusz
 17. Trykowski Grzegorz
 18. Wiśniewska Irena
 19. Wójciak Kordian
 20. Załuska Grażyna

KOMISJA REWIZUJNA
 1. Marcinkiewicz Władysław
 2. Szatkowski Janusz
 3. Szturo Grzegorz
 4. Usowicz Jerzy

DELEGACI NA WZD KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI NSZ "S"
 1. Biniak Stanisław
 2. Romański Jerzy
 3. Usowicz Jerzy

DELEGACI NA WZD ZARZĄDU REGIONU TORUŃSKIEGO NSZZ "S"
 1. Biniak Stanisław
 2. Fastowicz Ludmiła
 3. Grodzicki Przemysław
 4. Romański Jerzy
 5. Trykowski Grzegorz
 6. Usowicz Jerzy
 7. Wiśniewska Irena

Dyskusja

    Z dyskusji nad sprawozdaniamioraz z dyskusji programowej wypłynęły m.in. następujące sprawy i wnioski:

 • zorganizować spotkanie "Solidarności" (KU, Komisja Rewizyjna, delegaci) z Władzami Uczelni
 • konieczność utworzenia zespołu, który będzie sledził sprawy płacowe w szkolnictwie wyższym i na naszej Uczelni i znalezienia osoby, która będzie regularnie jeździła na zebrania komisji płacowej KSN
 • aktywne włączenie się w proces tworzenia nowego Statutu Uczelni
 • przygotowanie się do utworzenia Rady Pracowniczej
 • jescze większe skupienie uwagi na skomplikowanej sytuacji Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Bachotku, by zapobiec sprzedaży lub upadłości Ośrodka
 • uregulowanie sytuacji prawnej członków "Solidarności" byłej Akademii Medycznej

    Gościem WZD był Przewodniczący Zarządu Regionu Toruńskiego NSZZ "Solidarność", kol Władysław Krypel. W swoim wystąpieniu mówił m.in. o:

 • przyłączeniu do naszego Regionu, Regionu Włocławskiego, który przestał spełniać standardy bycia samodzielną jednostką. Od 15.VI.br. wszystkie Komisje Zakładowe Regionu Włocławskiego przepisują się do nas i czerwcowy WZD Regionu Toruńskiego odbedzie się już wspólnie z "S" byłego Reg. Włocławskiego (ok. 3 tys. osób).
 • konieczność przyjęcia na etat organizatora związkowego. Jest ok. 400 zakładów pracy zatrudniających powyżej 50 pracowników, w których nie ma związków zawodowych
 • planuje się wprowadzenie nowych legitymacji związkowych - kart magnetycznych. Posiadanie takiej karty umożliwiałoby skorzystanie z rabatu przy wielu zakupach i usługach. Funkcjonuje to już w 2 Regionach.
 • NSZZ "S" jest zrzeszona w EKKZ i ma prawo wyrażać swe zdanie na forum UE
 • rady pracownicze. 10 marca Sejm przyjął ustawę powołującą rady pracowników (wymuszone przez unijną dyrektywę). Ustawa jest zgodna z ustalonymi między organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi zasadami powoływania tych rad. Za przyjęciem ustawy głosowało 293 posłów, przeciwni byli posłowie PO. Zgodnie z ustawą rady pracowników będą tworzone w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 pracowników. W zakładach liczących powyżej 100 pracowników rady muszą powstać do dn. 23.03.2007 roku. Rady będa liczyły od 3 do 7 członków. W zakładach, w których istnieją związki zawodowe, one będą powoływać rady
 • powołanie wiceprzewodniczącej Śląsko- Dąbrowskiej "Solidarności" Bożeny Borys-Szopa na stanowisko Głównego Inspektora Pracy.NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium