nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 04.04.2006 r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ "S" w dn. 04.04.2006 r

    Odbyło się pierwsze w tej kadencji zebranie Komisji Uczelnianej. Na zebraniu obecnych było 19 osób (2 os. nieobecne, usprawiedliwione). Zebranie prowadził Przewodniczący Związku, kol. Stanisław Biniak.

    Na początku St. Biniak określił jak widziałby pracę Komisji, zaproponował powołanie 4 zespołów, które zajmowały by się różnymi aspektami działalności związkowej. Na prośbę Przewodniczącego każdy członek KU przedstawił się, mówiąc m.in. czym zajmował się w Związku i co chciałby robić w bieżącej kadencji, w którym zespole widziałby siebie. W czasie prezentacji i dyskusji wykrystalizowały się ostateczne nazwy zespołów, zakres spraw, którymi będą się zajmowały i wstępny ich skład. Ostatecznie powstały następujące zespoły:

 1. Zespół ds. organizacyjno-prawnych - kierownik kol. Ewa Radomska
 2. Zespół ds. warunków pracy i płacy - kierownik kol. Jerzy Romański
 3. Zespół ds. informacyjno-programowych - kierownik kol. Andrzej Bokiniec
 4. Zespół ds. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - kierownik kol. Irena Wiśniewska

    Zespół ds. organizacyjno-prawnych na dzień dzisiejszy ma już swoje pierwsze zadanie - chodzi o tworzacy się nowy Statut UMK. Istnieje pilna potrzeba zapoznania się z projektem i zaopiniowania go. Być może trzeba będzie wynegocjować zapisy dot. uprawnień związków zawodowych.

    W zespole informacyjno-programowym chęć działania zgłosił m.in. kol. Grzegorz Trykowski (przedstawiciel młodszego pokolenia), który stwierdził, że Związek nie jest zbyt atrakcyjny dla młodych (którzy jednocześnie widzą konieczność jego istnienia) i chciałby działać w tym kierunku, by zachęcić młodych pracowników do wstępowania do Związku. Wypowiedź ta spotkała się z aplauzem reszty członków KU.

    Chęć działania w zespole ds. z.f.ś.s. wyraził m.in. kol. Piotr Lewandowski. Przedstawił on pokrótce sytuacje ośrodków wypoczynkowych w Rowach i Bachotku. Z osrodkiem w Rowach nie ma problemów, przynosi niewielki zysk, dotacja w 2005r z fund. socjalnego wynosiła 20 tys. zł. Pracownicy i emeryci są b. zadowoleni i chętnie tam wypoczywają. Natomiast co do ośrodka w Bachotku, są duże problemy. Dotacja z z.f.ś.s. wyniosła 50 tys. zł. Ośrodek przyniósł straty w wysokosci 174 tys. zł. Spada zainteresowanie Bachotkiem. W ostatnich 2 latach ludzie wracali z Bachotka niezadowoleni. Przyczyny są różne - rozmowy w tej sprawie zostały podjęte z Władzami UMK i będą kontynuowane. Od strony prawnej sytuacja wygląda tak, że wbrew naszym opiniom i licznym zastrzeżeniom przedłużono na bieżący rok umowę z kierownikiem, który 2 lata temu objął zarządzanie Bachotkiem.

    W dalszej części zebrania dokonano wyboru Prezydium KU NSZZ "S". Przewodniczący zaproponował, by Prezydium liczyło 8 osób + przewodn. (uchwała nr 5).
Do składu Prezydium zaproponował:

 1. Irena Wiśniewska - sekretarz
 2. Grażyna Gawrońska - skarbnik
 3. Andrzej Bokiniec - v-ce przewodniczący
 4. Ewa Radomska
 5. Jerzy Romański
 6. Przemysław Grodzicki
 7. Grzegorz Trykowski
 8. Elzbieta Burkacka-Łaukajtys
Nie zgłoszono innych kandydatur i zgłoszone osoby przegłosowano jednogłośnie (uchw. nr 6).

Pozostałe uchwały podjęte przez Komisję Uczelnianą:
Uchwała nr 7

    KU NSZZ "S" powierz funkcję sekretarza Komisji kol. Irenie Wiśniewskiej i zwraca się do Władz Uczelni o oddelegowanie jej na czas trwania kadencji (4 lata) do pracy w związku.
Przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 8

    KU NSZZ "S" deleguje do pracy w Międzyzwiązkowej Komisji Socjalnej następujące osoby: Sławomir Hinc, Irena Wiśniewska, Grażyna Załuska.
Jednogłośnie.

Uchwała nr 9

    KU NSZZ "S" upoważnia kol. Piotra Lewandowskiego do reprezentowania "Solidarności" w komisjach przetargowych dot. spraw socjalnych oraz komisjach lustrujących ośrodki wczasowe.
za: 18, przeciw:0, wstrz.: 1

Uchwała nr 10

    Na mocy Ustawy o związkach zawodowych (art. 32, ust. 1 i 4) KU NSZZ "S" postanawia wystąpić do pracodawcy o objęcie ochroną prawną następujących osób:

 1. Abstorska Anna
 2. Biniak Stanisław
 3. Bokiniec Andrzej
 4. Boniewicz Alina
 5. Fastowicz Ludmiła
 6. Grodzicki Przemysław
 7. Hinc Sławomir
 8. Lewandowski Piotr
 9. Marciniak Waldemar
 10. Masliński Henryk
 11. Romański Jerzy
 12. Sulkowska-Tuszyńska Krystyna
 13. Szpejna Dariusz
 14. Trykowski Grzegorz
 15. Wiśniewska Irena
 16. Załuska Grażyna
Osoby te podlegają ochronie do końca bieżącej kadencji w Związku, a więc do ok. poł 2010 roku i 1 rok po zakończeniu kadencji.
Jednogłośnie.

Uchwała nr 11

    KU NSZZ "S" upoważnia prezydium do podejmowania jednostkowych decyzji finansowych, odpowiednich do aktualnych potrzeb, w wysokości nie przekraczającej 1000 zł.
Jednogłośnie.

Uchwała nr 12

    KU NSZZ "S" wyraża zgodę na organizację w sierpniu br. wycieczki na Ukrainę, na Huculszczyznę i postanawia przyznać dofinansowanie uczestnikom wycieczki - członkom "S" w wys. 150 zł/os. (dofinansowanie otrzymuje członek Związku + 1 os. z najbliższej rodziny).
za: 17, przeciw: 0, wstrz.: 2

    Przy okazji podejmowania tej uchwały, padł wniosek o zorganizowanie krótkiej, taniej wycieczki (z dużym dofinansowaniem) dla najmniej zarabiajacych członków Związku. Rozwinęła się dyskusja, którą z braku czasu postanowiono przenieść na kiedy indziej.

    Ustalono terminy najbliższych zebrań KU: 9.V. i 6.VI. br o godz. 17:00
Zebrania Prezydium będą odbywać się w każdą środę o godz. 10:30
Realizując postulat WZD, Przewodniczący będzie starał się uzgodnić termin spotkania z JM Rektorem i Kanclerzem.

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium