nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 04.03.2005r
INFORMACJA Z WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" PRZY UMK
w dn. 04.03.2005r

 1. Przewodniczący Związku kol. Stanisław Biniak otworzył zebranie i przywitał obecnych delegatów. Przedstawił porządek obrad, który został przez delegatów przyjęty (zał.1).

 2. Niestety, z przykrością stwierdzono, że na zebranie przybyło mniej niż połowa delegatów. Nie przybył nikt z Bydgoszczy.

 3. Kol. Stanisław Biniak po podaniu kilku ogólnych informacji omówił działalność Związku w ostatnich 3 latach
        Niestety liczebność naszego Związku ciągle spada. Nie jest to spowodowane jakimiś masowymi wystąpieniami ze Związku, ale następuje w sposób naturalny. Wiele osób odchodzi na emerytury i nie wszyscy kontynuują przynależność, wiele osób przestaje pracować na UMK. W ostatnim czasie było też sporo zgonów naszych członków. Przewodniczący odczytał nazwiska 12 zmarłych osób i minutą ciszy uczczono ich pamięć.
        W ciągu ostatnich 3 lat wstąpiło do Związku 35 osób.
        Omawiając działalność Związku Przewodniczący przypomniał sukces "Solidarności" dot. wprowadzenia w życie III-stopniowej podwyżki płac w szkolnictwie wyższym. we wrześniu 2004r wprowadzono ostatni, trzeci etap.
        Przypomniał też o naszej inicjatywie umożliwienia uczestnikom studiów doktoranckich (od II roku) korzystania z z.f.ś.s. Udało się to przeprowadzić, doktoranci mogą korzystać z dofinansowania niektórych form działalności socjalnej. Przewodniczący stwierdził, na marginesie, że niewielu doktorantów zapisuje się do Związku.
        Następnie Przewodniczący omówił sprawę likwidacji Stołówek. Przypomniał jak wyglądała przed wakacjami sprawa likwidacji jednej stołówki. Większość zwalnianych pracowników mogła przejść na świadczenia przedemerytalne, część już była na emeryturze, a pozostałe osoby udało się umieścić na innych zwalnianych etatach. Likwidacja drugiej stołówki była zaskoczeniem i dla pracowników stołówek i dla związków zawodowych. Przedstawione związkom i pracownikom plany były zupełnie inne. Przewodniczący powiedział o staraniach Komisji Uczelnianej, by nie dopuścić do likwidacji stołówki, o naszych argumentach zawartych w bogatej korespondencji z Dyrekcją. Niestety, nie było woli ze strony Władz Uczelni, by utrzymać tę działalność i niczego wcześniej nie zrobiono, by była ona uzasadniona ekonomicznie. "Solidarności" udało się jedynie z trudem wynegocjować wprowadzenie do Porozumienia kilku, korzystnych dla zwalnianych pracowników, zapisów.
        Następnie Przewodniczący wymienił też bardziej optymistyczne aspekty naszej działalności. mianowicie organizację wycieczek i imprez dla naszych członków (szczegółowy spis zawiera załącznik nr 2). Wszelkie organizowane przez nas wyjazdy cieszą się dużym zainteresowaniem, są mile wspominane i nasi członkowie domagają się, by kontynuować tę działalność.
        Bardzo aktywnie działa też nasze Koło Emerytów. Organizowane są regularnie spotkania połączone z prelekcją z przeźroczami. Prelekcje wygłasza zazwyczaj kol. Andrzej Lewandowski, który robi to z serca i z pełnym zaangażowanie. Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej z listopada 2004 roku, kol. Andrzejowi Lewandowskiemu na spotkaniu wigilijnym złożono oficjalne podziękowanie wraz z symbolicznym upominkiem.
        Emeryci bardzo chętnie jeżdżą też na wycieczki, szczególnie krótsze, jedno-, dwudniowe.

 4. Następnie odbyła się dyskusja.
        Kol. Janusz Szatkowiski wrócił do problemu Stołówek. Powiedział, że wielu pracowników Instytutu Fizyki jadało w stołówce. Ostatnio jednak posiłki nie były atrakcyjne, a ceny nie były konkurencyjne. Zabrakło też lidera, który by założył spółkę pracowniczą i przejął działalność.
        Kol. St. Biniak powiedział, że dwa zebrania KU były zdominowane problemem stołówek, byli obecni też pracownicy stołówek. Ostateczny wniosek z dyskusji w tej sprawie był taki, że likwidacja była zgodna ze strategią Władz Uczelni, która dąży do pozbycia się "otoczki" - działalności towarzyszących.
        Jeden z delegatów Wydz. Fizyki poruszył sprawę legitymacji ulgowych na PKP. Powiedział, że pracownicy na jego Wydziale są oburzeni, że traktują nie wypłacenie delegacji w 100% jako naruszenie prawa. Domagał się bardziej stanowczej reakcji Komisji Uczelnianej. Przewodniczący wyjaśnił, że nie było to uzgodnione z nami. Przedstawił stanowisko KU z dn. 26.01.2005r oraz odpowiedź Dyrekcji. Delegaci zaproponowali, by uzyskać opinię prawną z Zarządu Regionu i odczytać ją na posiedzeniu Senatu.
        Następne pytanie dotyczyło waloryzacji naszych płac w 2005r. Krajowa Sekcja Nauki sygnalizowała, że będą minimalne podwyżki ( ok. 3% ) i że toczą się w tej sprawie rozmowy z MEN ale na razie brak konkretnych wiadomości.
        Delegaci przekazali też głosy ze swycj Instytutów domagające się zarezerwowania środków funduszu socjalnego na zakup bonów towarowych przed Świętamo Bożego Narodzenia.

 5. Skarbnik Związku kol. Grażyna Gawrońska przedstawiła sprawozdanie za ostatnie 3 lata działalności - załącznik nr 3.

 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Jerzy Usowicz przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 4.
  W dyskusji po sprawozdaniu zwrócono uwagę m.in. na konieczność uporządkowania sprawy przyłączenia członków "S" Akademii Medycznej do naszej organizacji związkowej. Zalecono też zgłoszenie wniosku do Dyrekcji w/s podniesienia standardu w starym domu wczasowym w Rowach.

 7. W dalszej części dyskusji zastanawiano się: "Co dalej ze Związkem i co poprawić, żeby dać znać o sobie".
        Kol. J. Usowicz przypomniał, że 2 lata temu była dyskusja w Związku i mowa o reformie struktury. Proponowano wówczas postawienie bardziej na rozwój branży. Być może taka będzie przyszłość struktury związkowej, ale na razie branże są słabe.
        J. Usowicz spytał jak KU zamierza się włączyć w obchody XXV-lecia Związku. Kol. St. Biniak przedstawił pomysły wcześniej omawiane przez KU. Jednym z pomysłów jest zorganizowanie w Auli dyskusji panelowej między znawcami problematyki solidarnościowej, dawnymi działaczami "S". W drugiej części spotkania byłby występ artystyczny np. Jana Pietrzaka. Były głosy obawy o frekwencję na takiej imprezie i propozycja by raczej dołączyć do tego co robi ZR.
        Kol. J. Szatkowski przedstawił też pomysł kameralnego spotkania z dawnymi działaczami "S". Był też pomył ogniska w Bachotku.
        Kol. Irena Wiśniewska proponowała, by jednak nie rezygnować z większej, ogólnodostępnej imprezy w Toruniu i by tak ją zaplanować, by była szansa na przyciągnięcie młodych ludzi (szczególnie młodych pracowników Uczelni). XXV rocznica jest doskonała okazją do nagłośnienia i próby wypromowania naszego Związku. Głos zabrał delegat Wydz. Sztuk Pięknych, uczulając KU na sprawy funduszu socjalnego, szczególnie na wnikliwe sprawdzenie wysokości odpisu na f. socjalny na 2005r i zgodność z zapisem w budżecie Uczelni. Zaapelował też do KU o zajęcie się bardziej sprawami typowo pracowniczymi. Zasygnalizował, że w przyszłości podobny do stołówek problem może dotyczyć Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Bachotu.
        Kol. Teresa Grodzicka zaapelowała o lobbowanie, gdzie tylko możliwe, na rzecz większych nakładów na naukę.

 8. Walne Zebranie Delegatów przyjęło jednogłośnie następujące stanowisko:

  STANOWISKO
  WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW NSZZ "S"
  z dn. 4.03.2005r

  WZD NSZZ "S" zobowiązuje Komisję Uczelnianą NSZZ "S" do podjęcia negocjacji z Dyrekcją w następujących sprawach:
  1. Zabezpieczenie w planie finansowym funduszu socjalnego środków na zakup bonów towarowych na święta Bożego Narodzenia dla wszystkich pracowników i emerytów UMK.

  2. W/s zmiany zasad przyznawania świadczeń socjalnych osobom samotnym:

   1. proponuje się zmianę tabel w ten sposób, aby w przypadku osoby samotnej kryterium przychodu na osobę było podwyższone o 50% we wszystkich przedziałach płacowych,

   2. możliwość przyznawania osobom samotnym wczasów indywidualnych co roku.

   Propozycje zmian motywujemy faktem, że osoby samotne ponoszą te same stałe koszty bytowe jak osoby w rodzinie, gdzie koszty te rozkładają się na 2 pensje. Poza tym świadczenia socjalne w rodzinie przysługują z obu stron i korzystają z nich wszyscy członkowie rodzin.
 9. W związku z wyborami na UMK kol. St. Biniak poinformował o uchwale Senatu z dn. 22.02.2005r z apelem do ewentualnych kandydatów oraz Apel Komisji Uczelnianej z dn. 23.02.2005r w tej sprawie (zał. nr 5 i 6).

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium