nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Dzialalność

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ "S" w dn. 08.11.2006 r

     Obecnych było 15 członków Komisji Uczelnianej oraz 2 członków Komisji Rewizyjnej. Zebranie prowadził Przewodniczący Związku kol. Stanisław Biniak.

 1.      Przyjęcie do Związku nowego członka (UCHW. NR 16).

 2.      poinformowano o organizowanym przez Krajową Sekcję Nauki w dn. 25-26.XI br. zebraniu przewodniczących KZ uczelni wyższych. Na zebraniu omawiane będą bieżące sprawy szkolnictwa wyższego, m.in. konieczność zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym

 3.      Omówiono sprawozdanie z działalności socjalnej za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. Na koniec III kwartału pozostała dość duża suma (ok. 3.700 tyś. zł) niewykorzystanych środkówm finansowych. Będzie ona przeznaczona m.in. na zapomogi finansowe i losowe orza pozyczki w IV kwartale, ację zimową (choinka dla dzieci, wczasy zimowe) oraz zabezpieczenie ciągłości działalności socjalnej do maja 2007r, kiedy to wpłynie I transza środków finansowych na konto funduszu. Szczegółowe zestawienie wydatków funduszu socjalnego w załączniku nr 1.

       W ostatnim czasie poinformowano nas o zamiarze przekazania z z.f.ś.s dodatkowej dotacji w wys. 100.000 zł na Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku. W tym roku Ośrodek otrzymał już dotację w wys. 50 tys. zł (Rowy 20 tys. zł), bardzo dziwi więc propozycja tak wysokiej dotacji. Nie wiadomo na co ma być przeznaczona (w piśmie brak zestawienia planowanych wydatków). Stanowczo sprzeciwilismy się wyasygnowaniu 100 tys. zł na Ośrodek w Bachotku uzasadniając to w pismie skierowanym do Kanclerza (Zał. nr. 2). Na razie brak odpowiedzi. Wywiązala się dyskusja, członkowie KU kolejny raz stwierdzili, ze są b. zdziwieni, ze pomimo naszych próśb i nalegań nie informuje się nas o sprawach Bachotka, nie podejmuje się rozmów na temat przyszłości Osrodka, nie bierze pod uwagę naszych sugestii.

 4.      Projekt nowego regulaminu nagród dla nauczycieli akademickich.
  Z końcem tego roku przestaje obowiązywać rozporządzenie ministra określające szczegółowe zasady podziału funduszu nagród. Od przyszlego roku zasady i tryb przyznawania nagród rektora określa regulamin ustalony przez Senat Uczelni. W związku z tym powstał projekt nowego regulaminu przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich, który ma zostać przyjęty uchwałą Senatu UMK. Regulamin w przeciwieństwie do poprzedniego dotyczy tylko nauczycieli akademickich. Dyskusje wywołał zapis dotyczący nagrody zespołowej: wniosek o przyznanie nagrody powinien uwzględniać wszystkich członków zespołu; członek zespołu nie będący nauczycielem akademickim UMK - otrzymuje dyplom". Postanowiono to wyjaśnić i ewentualnie zgłosić naszą uwagę do tego punktu.

 5.      W odpowiedzi na pismo Kanclerza oddelegowano do prac w Uczelnianej Komisji BHP kol. Elżbietę Burkacką-Łaukajtys (uchw. nr 17).

 6.      Jeden z członków KU poruszył sprawę sytuacji finansowej UMK. W ostatnim czasie miały miejsce różne publiczne wystąpienia Władz rektorskich, podczas których mówiono o złej sytuacji finansowej UMK. Wielu pracowników jest tym zaniepokojonych. W związku z tym zaproponowano, by zwrócić się z prośbą do p. Rektora o przedstawienie aktualnej sytuacji finansowej uczelni i związanych z tym planach. Członkowie KU przypomnieli Przewodniczącemu swoją prośbę o zorganizowanie spotkania z JM Rektorem.

 7.      Kol. rażyna Gawrońska przedstawiła sprawozdanie finansowe za okres 1.01-31.10.2006 r. Działalność finansowa Związku przebiega zgodnie z preliminarzem budżetowym na 2005 r. Na koniec roku nastąpi zapewne przekroczenie wydatków w rubryce dofinansowanie działalności turystyczno-kulturalnej, gdyż do tej pory było już dużo imprez turystycznych i kulturalnych, a czeka nas jeszcze duży wydatek przed Świętami Bożego Narodzenia (spotkanie i paczki dla emerytów). Przyjęto uchwałę akceptującą zeszłoroczny preliminarz budżetowy.
  UCHWAŁA NR 18
  KU NSZZ "S" po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego z działalności Związku w ciągu 10 miesięcy br (I-X) akceptuje prowadzenie dalszej działalności finansowej w oparciu o preliminarz budżetowy na 2005 r. Ewentualną korektę preliminarza postanawia się przeprowadzić na początku 2007r.
  Jednogłosnie.

 8.      Powrócono do sprawy Uchwały Senatu nr 45 z dn. 27.06.2006r, na skutek przyjęcia której wielu nauczycieli akademickich znacznie straciło finansowo. Chodzi głównie o zlikwidowanie przelicznika 2 za pracę w soboty i niedziele. Postanowiono wystąpić do JM Rektora z postulatem przywrócenia zasady traktowania 1 godziny przepracowanej w sobotę lub niedzielę jak 2 godzin obliczeniowych.

 9.      Kontynuowane są starania o wyrównanie zaniżonego wynagrodzenia za zajęcia na studiach podyplomowych kilku pracowników Instytutu Pedagogiki.

 10.      W związku z końcem roku powrócił temat ulg dla pracowników na przejazdy PKP. Stwierdzono, że aktualnie obowiązujące na UMK zasady wywołują tak wiele sprzeciwu i emocji wśród pracowników, iż należy zabiegać o ich zmianę. Pracownicy nie mogą sie pogodzić z tym, że nie decydując się na wykup legitymacji, zmuszeni są dopłacać do kosztów delegacji.

 11.      Kol. Ludmiła Fastowicz zdała relacje z posiedzenia Zarządu Regionu, które połączone było ze szkoleniem nt. rozwoju związku. Być może w najbliższym czasie dojdzie do przyłączenia sie do naszego Regionu Podregionu inowrocław. Kol. L. Fastowicz przedstawiła też starania Koła o zachowanie dotychczasowego wymiaru urlopu dla mianowanych kustoszy bibliotecznych oraz starszych bibliotekarzy. Stosowny zapis ustawowy budzi poważne trudności interpretacyjne, ale większość uczelni wyższych pozostaje przy starych zasadach.

 12.      Informacje o bieżącej dzialalności turyst.-kultur.:

  1. we wrześniu odbyły się 2 wycieczki jedniodniowe (Łowicz, Grudziądz),
  2. regularnie rozprowadzamy bilety na spektakle do teatru W. Horzycy
  3. średnio raz w miesiącu odbywają się spotkania emerytów przy kawie z ciekawą prelekcją. trwają przygotowania do spotkania opłatkowego Koła Emerytów
 13.      Termin następnego zebrania KU - 13.XII.06, godz. 17.00

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium