nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Sprawozdanie

Sprawozdanie (wyciąg) z przeprowadzonej analizy dokumentacji odnoszącej się do Ośrodka Wypoczynkowego w Bachotku

     Zespół powołany uchwałą Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" do zbadania dokumentacji odnoszącej się do Ośrodka Wypoczynkowego w Bachotku,

  1. Dokonał przeglądu korespondencji pomiędzy KU a władzami Uczelni za okres 2004-2007, odnoszącą się do sprawy,
  2. Przeanalizował zbiorcze, roczne sprawozdania finansowe z działalności Ośrodka za okres 1999-2007.

W oparciu o wymienione czynności ustalił co nastepuje:

  1. Liczba osób korzystających z Ośrodka w okresie 2000-2006 systematycznie spadała od 350 w roku 2000 do 146 osób w 2006 roku.
  2. Od roku 1999 dokonywał się stopniowy spadek wpływów finansowych z działalności Ośrodka, od kwoty ok. 345 tys. złotych w 1999 roku do kwoty ok. 199 tys. złotych w 2006 roku.
  3. Koszty utrzymania Ośrodka stopniowo rosły, przy czym: w latach 2000-2002 utrzymywały się na stałym poziomie ok. 370 tys. złotych, w latach 2003-2004 wzrosły do ok. 450 tys. złotych zaś w okresie 2005-2006 spadły poniżej 400 tys. złotych. Jednak plany na obecny 2007 rok już przewidują wydanie ok. 490 tys. złotych.
  4. Poczawszy od 2000 roku wpływy z działalnosci Ośrodka nie pokrywają kosztów jego utrzymaniai ten stan rzeczy z upływem lat pogłębia się.
  5. Dotacja finansowa z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do dzialalności Ośrodka w poszczególnych latach z okresu 1999-2006 była dość zróżnicowana ale nie wykazywała tendencji wzrostowych. I tak w ostatnich latach 2005 i 2006 dotacja ta wynosiła 50 tys. zł. Jednak w październiku ubiegłego roku (2006) zastępca Kanclerza mgr H. Pańka wystąpił do Lanclerza dr S. Nielka o zgodę na dodatkowe wyasygnowanie 100 tys. zł. z ZFŚS na drobne zakupy i wyposażenie Osrodka, na co nasz Związek nie wyraził zgody, ze względu na brak jasno określonego celu takiego wydatku.

Podsumowanie

     Analiza korespondencji z Władzami Uczelni oraz posiadanej dokumentacji pozwala sformułować następujące spostrzeżenie: na początku 2006 roku, tj. w czasie kiedy ośrodek "generował" już spore straty ok. 150 tys. złotych (patrz sprawozdanie finansowe za rok 2005) władze uczelni nosiły się z zamiarem wydzierżawienia ośrodka, co wydawało się rozwiązaniem racjonalnym, ponieważ wyłoniony w drodze konkursu zapobiegliwy gospodarz ośrodka zadbałby o jego atrakcyjność, tak aby przynosił jemu, jako dzierżawcy, niezbędne zyski, gwarantując jednocześnie Uczelni, jako właścicielowi przysługujące mu odpowiednie dochody. Dlatego Związek nasz przystał na to rozwiązanie, pod warunkiem zagwarantowania w umowi dzierżawnej prawa do korzystania z osrodka pracownikom UMK. Dokładnie po upływie roku czasu, tj. na początku 2007 roku, kiedy straty ośrodka sięgały już 200 tys. złotych, wladze Uczelni zaangażowały na czas nieokreślony pana mgr Janusza Górniaka na stanowisku kierownika Ośrodka. Oznacza to, że postanowiły nadal pozostać właścicielem tego obiektu, godząc się na pokrywanie rosnących strat. Nie wiemy jak została sformułowana umowa o pracę i jak rozstrzygnięto kwestię odpowiedzialności za powstające straty.

     Kolejne spostrzeżenie dotyczy sposobu prowadzenia dialogu ze Związkiem. Sposób ten mozna nazwać odwlekaniem wiążącej odpowiedzi aż do momentu stworzenia tzw. faktów dokonanych. Za fakt dokonany należy uznać zatrudnienie pana mgr Górniaka na czas nieokreślony i zgoda władz Uczelni na finansowanie powstających strat. Wielokrotnie podnoszona przez nasz Związek sprawa udziału w procedurze konkursowej na stanowisko kierownika ośrodka jest w chwili obecnej nieaktualna. Powinniśmy nadal domagać się dostępu do informacji o zakresie finansowania Ośrodka i przeznaczeniu dotacji z ZFŚS.

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium