Komunikaty i apele

Co z ankietami … ?

Co z ankietami oceniającymi pracę dydaktyczną nauczycieli akademickich ?

Poniżej zamieszczamy pismo wysłane do Prorektora Nehringa dotyczące ankiet.

Zwracamy się z prośbą do nauczycieli akademickich o kierowanie do „Solidarności” UMK wszelkich uwag i sugestii odnośnie ankiet. Będziemy Państwu wdzięczni, gdyż pozwoli to nam wyrobić sobie opinię nt. Państwa zdania w przedmiotowej sprawie.

Regulacje wynagrodzeń 2023

Koleżanki, Koledzy, publikujemy dokumenty dotyczące ustaleń w sprawie regulacji płac.

1. Propozycja porozumienia JM Rektora z dnia 24 lutego 2023 r.

porozumienie_propozycjarektora

2. Uzgodnienie stanowiska związków zawodowych działających na UMK z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie propozycji JM Rektora z dnia 24 lutego 2023 r.

uzgodnienie_final

3. Porozumienie w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń z dnia 2 marca 2023 r.

porozumienie_final

Wynagrodzenia 2023

2023_projekt-folderu-place

Wybory “S’ 2023

Stanowisko w sprawie regulaminu

Stanowisko Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” w sprawie Regulaminu świadczeń socjalnych UMK

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” stanowczo nie zgadza się na treści zawarte w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyjętego w drodze zarządzenia JM Rektora UMK Nr 241 z dn. 1 grudnia 2021 wraz z zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 197 z dn. 21 grudnia 2022.

Fundusz świadczeń socjalnych służy wszystkim pracownikom i emerytom Uniwersytetu, szczególnie tym, którzy znajdują się z jakichś powodów w trudniejszej sytuacji materialnej. Przyjęte zmiany tylko w niewielkim stopniu zmniejszyły nieprawidłowości, o których usunięcie lub poprawienie wnosiliśmy podczas licznych spotkań w roku 2021 i 2022. Nasze oburzenie budzi sposób prowadzenia rozmów i negocjacji przedstawicieli władz uniwersytetu ze stroną związkową. Lekceważenie wcześniejszych ustaleń, pomijanie głosu zdecydowanej większości związków podważa zaufanie do intencji władz, ich wiarygodności i dobrej woli w tych rozmowach. Ustalając treść Regulaminu, rodzaj i wielkość świadczeń dzięki poparciu tylko jednego związku zawodowego, władze administracyjne UMK faktycznie przejęły kontrolę nad sposobem wydatkowania kilkunastomilionowego (w skali roku) funduszu świadczeń socjalnych. Tym samym związkowe reprezentacje pracownicze zostały całkowicie pozbawione wpływu na funkcjonowanie z. f. ś. s.

Informujemy, że NSZZ „Solidarność” przy UMK podejmie wszelkie możliwe działania organizacyjne i prawne przywracające właściwy i rzeczywisty nadzór nad funkcjonowaniem z. f. ś. s. w sposób zagwarantowany przez ustawy o związkach zawodowych i zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zmiany statutu - Collegium Medicum

Treść dokumentu

Socjalny - zmiany regulaminu

Treść dokumentu

Dotacja celowa

Karpiowe 2022

Szkolenie KSN on-line